Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics ), University of Tennessee, Knoxville , U.S.A.
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  Expertise Cloud

  1) การส่งผ่านราคาที่ไม่สมมาตร 2) ตลาดยางพารา 3) เศรษฐมิติอนุกรมเวลา Industrial Organization การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมadoptionAttributebiodieselbioenergyBuying behaviorBuying Decisioncarbon taxationCGECluster Analysis TechniqueCoconutCoffeeConjoint Analysis TechniqueConjoint Analysis. Consumer Behaviordirect seedingdry paddy fieldethanolEthiopiaExpenditure shareFreeFrange EggsIEIIndustrial Organization JapanLA/AIDSLinear approximate almost ideal demand system (la/aids)logisticsLogit ModellycheeMarket PowerNative chickenPorkPork Scratching ProductPrice TransmissionQuantitative Analysis Residual Demand ElasticitySafety PerceptionSugarcaneSupply chainSurin provinceTechnically Specified RubberThailand Sugar PriceValue ChainVector Error Correction Modelกระชายดำกล้วยไม้การทดแทนกันของวัตถุดิบการทำเกษตรที่สูงการทำสัญญาซื้อขายแบบมีข้อตกลงการประหยัดต่อขนาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินการวิเคราะห์เชิงปริมาณการส่งผ่านราคาเกษตรพันธสัญญาข้าวพันธุ์กข43ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คนดีความปลอดภัยความผันผวนความพึงพอใจ ความเต็มใจจ่าย น้ำนมข้าวโพด ความพึงพอใจของเกษตรกรความพึงพอใจของเกษตรกรสับปะรดโรงงานการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม1บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความยั่งยืนคุณลักษณะ เนื้อสุกร การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล เครื่องดื่มให้พลังงาน แบบจำลองทางเลือก คอนดิชันนัล โลจิทจัหวัดนครราชสีมาซิลเวอร์โอ๊คโซ่คุณค่าโซ่อุปทานดัชนีการกระจายดัชนีคุณภาพดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต้นทุนและผลตอบแทนตลาดทางเลือกตลาดสารสกัดถั่วเขียว ห่วงโซ่อุปทานเทคนิคการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้บริโภคเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมไทยเข้มแข็งนโยบายนโยบายการค้าที่เหมาะสมนโยบายกำหนดสัดส่วนการนำเข้าน้ำตาลแบบจำลองสมการถดถอยโลจิตแบบแผนค่าใช้จ่ายในการบริโภคความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบปัญหาการส่งออกประมงพื้นบ้าน อ่าวไทยตอนใน ต้นทุนและผลตอบแทนประเมินผลปัจจัยด้านคุณภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับนาแห้ง จังหวัดสุรินทร์ผลกระทบทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แคบหมูพฤติกรรมผู้บริโภคฟ้าทะลายโจรภาคเกษตรและอาหารไทยลิ้นจี่โลจิสติกส์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสับปะรด

  Interest

  Industrial Organization, Quantitative Analysis , การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, Industrial Organization

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2556 - ม.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต.ค. 2553 - ก.พ. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ย. 2545 - พ.ย. 2549 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายกิจการนิสิตและกิจกรรมสัมพันธ์ ลำดับที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Demand analysis of Ethiopian coffee in JapanGebrehiwot W., Daloonpate A.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(1),pp. 142-151
  2
  2Analysis of heterogeneous energy demand in transportation sector in thailandPatoomnakul A., Daloonpate A., Mahathanaseth I., Premashthira A.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(1),pp. 69-74
  1