Person Image

Administration

Education

 • ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • Ph.D. (Applied Econmics), National Chung Hsing University, ไต้หวัน, 2556
 • วท.บ. (ศึกษาศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

Expertise Cloud

ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis) sustainable rice production community enterprisedemonstrate trialElaeis guineensisElderlyemblic (Phyllanthus emblica L.)entrepreneur prototypeEvaluationExtension servicesFactors affectingfruit stallgood practicesKnowledge ManagementLocal WisdomNakhon Pathom’s Bamboo RiceNakhonchaisri pummelopotential developmentretailseedling typesustainable agricultureswiftletswiftlet houseTVRDCWell-bingกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เห็ดหูหนูการกระจายอำนาจการจัดการความรู้การจัดการสินค้าเกษตรการใช้ประโยชน์มูลสุกรการถ่ายทอดความรู้การบูรณาการการประชาสัมพันธ์การประเมินการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการวิเคราะห์ทะลายปาล์มการให้บริการเกษตรกรเกษตรกรรมครบวงจรเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรในเมืองเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ของเสียภาคเกษตรกรรมความคล้ายคลึงความคิดเห็นของเกษตรกรความต้องการในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งความต้องการสื่อของเกษตรกรความปลอดภัยความปลอดภัยอาหารความพึงพอใจประเภทต้นกล้าปัจจัยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาป่านศรนารายณ์ปาล์มน้ำมันเป็ดแปลงทดสอบกึ่งสาธิต (demonstrate trial)แปลงมะขามป้อมแปลงสาธิตผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ประกอบการต้นแบบผู้สูงอายุฝนหลวงฝนหลวง พัฒนาชุมชนพื้นที่ชายขอบเมืองพื้นที่ใช้ประโยชน์ฟักข้าวภาคกลางมดมะขามป้อมมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมาตรฐานสินค้ามาตรบานสินค้าอาหารระบบฐานข้อมูลระบบตลาดค้ามูลสุกรรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรวิสาหกิจชุมชนวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรศูนย์กระจายศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากสารเร่งเนื้อแดงสำรวจสุขภาวะไส้เดือนหมู่บ้านทับทิมสยามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงห่วงโซ่อุปทานแหล่งปลูกอาชีพเสริม

Interest

ธุรกิจเกษตร, การจัดการสินค้าเกษตร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 1117 ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 22 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก