Conference

การตอบสนองของแอนติบอดีต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกระต่าย ด้วยวัคซีนต่อต้านเห็บโคชนิด SERPIN recombinant protein
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-