Conference

Article
การตอบสนองของแอนติบอดีต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกระต่าย ด้วยวัคซีนต่อต้านเห็บโคชนิด SERPIN recombinant protein
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-