ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2012

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 15
2012 exPonprateep, S, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomboonwiwat, K, exTassanakajon, A, "Gene silencing reveals a crucial role for anti-lipopolysaccharide factors from Penaeus monodon in the protection against microbial infections", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 26-34
2012 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, exHasty, D., exChickos, J., "An examination of the thermodynamics of fusion, vaporization, and sublimation of (R,S)- and (R)-flurbiprofen by correlation gas chromatography", Journal of Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 101, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 2045-2054
2012 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Risk factors of Neospora caninum infection in dogs and cats in dairy farms in Western Thailand", Tropical Animal Health and Production, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2012, หน้า 1117-1121
2012 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and risk factors of neospora caninum infection among dairy cows in the western provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi, Thailand", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 64-70
2012 exAnn Kambhu, exSteve Comfort, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Developing slow-release persulfate candles to treat BTEX contaminated groundwater", Chemosphere, ปีที่ 89, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2012, หน้า 656-664
2012 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Rodent-borne diseases in Thailand: targeting rodent carriers and risky habitats", Infect Ecol Epidemiol. , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 1-5
2012 inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exWichukarn Fuangsawat, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Pathogenicity to Mekong Giant catfish Eggs of Water Moulds Isolated in the Laboratory from Mekong Giant Catfish Eggs and Rearing Water", Kasetsart J. (Nat.Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 91-97
2012 exLindy Rauscher, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exSteve Comfort, "Using slow-release permanganate candles to remediate PAH-contaminated water", Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 241-242, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 441-449
2012 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exAssoc. Porf. Pirkko Maenpaa, exAssoc. Prof. Kirsi Lehto, "Enhancement of hydrogen production by the filamentous non-heterocystous cyanobacterium Arthrospira sp. PCC 8005", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 37, ฉบับที่ 24, ตุลาคม 2012, หน้า 18791-18797
2012 ex Cao, SN , ex Aboge, GO , exTerkawi, MA , ex Yu, LZ , exKamyingkird, K, ex Luo, YZ , exGoo, YK (Goo, ex Yamagishi, J , exNishikawa, Y, exYokoyama, N, exSuzuki, H, exIgarashi, I , ex Maeda, R, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exXuan, XN, "Molecular detection and identification of Babesia bovis and Babesia bigemina in cattle in northern Thailand.", Parasitol Res., ปีที่ 111, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2012, หน้า 1259-1266
2012 exJiyipong, T, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMorand, S, exRaoult, D, exRolain, JM, "Prevalence and Genetic Diversity of Bartonella spp. in Small Mammals from Southeastern Asia", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, ปีที่ 78, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2012, หน้า 8463-8466
2012 exLambertz, C., exChongkasikit, N., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exGauly, M., "Immune response of bos indicus cattle against the anti-tick antigen Bm91 derived from local rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks and its effect on tick reproduction under natural infestation", Journal of Parasitology Research, ปีที่ 2012, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012
2012 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, exJames Chickos, "Vaporization and sublimation enthalpies of acetanilide and several derivatives by correlation gas chromatography", Journal of chemical and engineering data, ปีที่ 57, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 1331-1337
2012 exDesquesnes, M, exKarnyingkird, K, exYangtara, S, exMilocco, C, exRavel, S, exWang, MH, exLun, ZR, exMorand, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Specific primers for PCR amplification of the ITS1 (ribosomal DNA) of Trypanosoma lewisi (vol 11, pg 1361, 2011)", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2012, หน้า 1155-1155
2012 exPornpen Srisawasdi, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMartin H. Kroll, "Porcine pancreas: a superior source of cholesterol esterase for total serum cholesterol assay by the enzymatic kinetic method.", Journal of Clinical Laboratory Analysis, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2012, หน้า 420-430
Publish Year National Journal 4
2012 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Gastrointestinal Helminthic and Protozoal Infections of Goats in Satun, Thailand", Journal of Tropical Medicine and Parasitology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012 - ธันวาคม 2011, หน้า 48-54
2012 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "A Comparative Analysis of Serpin Genes and Recombinant Proteins from Salivary Glands of Thai Cattle Ticks, Rhipicephalus microplus", THE JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY , ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 68-77
2012 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and Risk Factors of Toxoplasma gondii Infection among Dairy Cows in the Western Provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi, Thailand", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2012, หน้า 76-84
2012 exกฤษฎา ศิริสภาภรณ์, exพิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบความเป็นพิษเบื้องต้นของสารสกัดกึ่งหยาบในการต้านเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) และเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7)", วารสารเภสัชวิทยา, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 83-91

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2012 exธัชเวชช กิมประสิทธิ, inดร.ประภา ทรงจินดา, อาจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "SELECTION OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM DUCK FOR PROBIOTICS ADJUNCTS", The ICVS 2011 Scientific Program, 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exPantiwa Thanonchaisanit, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Astaxanthin formation from Rhodoseumonas sp. isolated from Fishery resources", The 6th Pure and Applied Chemistry International Conference 2012(PACCON2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ. ดร. จอมขวัญ มีรักษ์, exอ. ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, exดร. สมพร มูลมั่งมี, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exDr. Roger Frutos, "Integrative bacterial bioinformatic in agro-industry and health: screening of lactic acid bacteria producing dietary enzymes for use in domestic pig feed supplement", The Franco-Thai Symposium 2012, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, exPatricia A, exPeter J. Adams, exUna Ryan, exPeter J. Irwin, exStanley G. Fenwick, ex Jarunee Siengsanan-Lamont, "Investigation of Bartonella species in pet animals and their ectoparasites in Australia", The 1st Regional conferece of the Society for Tropical Veterinary Medicine (STVM) 2012, 18 - 21 มิถุนายน 2012, ภูเก็ต
2012 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.กาญจนา ธรรมนู, "Effect of trypsin and papain on the alteration of dog erythrocytes by FTIR spectroscopy", The 6th Asia-Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research and 4th SLRI Annual User Meeting (AOFSRR 2012) , 8 - 12 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM. DESQUESNES, exS.Yangtara, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Clinical observations and efficacy of diminazene diaceturate and melarsamine hydrochloride for the treatment of surra in horses in Thailand", The First Regional STVM 2012 Conference; Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine " A Change in Global Environment, Biodiversity, Diseases, and Health", 18 - 21 มิถุนายน 2012, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2012 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exJantima Teeka, exTsuyoshi Imai, "MOLECULAR MONITORING OF CLOSTRIDIUM THERMOPALMARIUM IN A CONTINUOUS HYDROGEN PRODUCTION FROM ALKALINE-PRETREATED BAGASSE UNDER THERMOPHILIC CONDITION USING REAL-TIME PCR", The 4th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-12), 24 - 27 มิถุนายน 2012, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiraphan Sukhonthasing, exPattaraporn Phuangsoi, exSarinya Majina, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "Molecular Identification of Total Plate Count Bacteria Isolated from Drinking Water Vending Machines", International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology, 4 ตุลาคม 2012, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exYuwadee Yusuk, exJariyanart Gaywee, exToon Ruang-areerate, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cytotoxicity Effects of Lipophilic Extracts of Thai Herbs in Human Breast Cancer cells and Human Epidermoid Carcinoma cells", IEEE-NANOMED 2012 International Conference on. Nano/Molecular Medicine & Engineering, 4 - 7 พฤศจิกายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, "The ability of Chitosan to reduce the number of total Vibrio spp. count in water of White Shrimp, Litopenaeus vannamei, Larva culture.", Animal Nutrition and Environment 1st international conference, 14 - 15 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2012 exพชรธร สิมกิ่ง, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อโปรโตซัว Babesia spp. ในโคนมพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยด้วยเทคนิคทางโมเลกุล", The 50 th Kasetsart University Annual Conference (Jan 31-Feb 2, 2012), 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exKirsiLehto, exPirkko M?enp?? , exศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์, "Enhancement of hydrogen production by the filamentous non-heterocystous cyanobacterium Arthrospira sp. PCC 8005", การประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีอาวุโส สกว.", 10 - 12 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exธนวรรณ สร้อยมณี, exพัสตราลักษณ์ เชิดศักดิ์สกุล, exเพชรรัตน์ นันทธีรพงศ์, exศรีประภา ไชยวิศิษฎ์กุล, exอ.น.สพ.ดร.สิทธวีร์ ทองทิพย์ศิริเดช, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, "แบคทีเรียแกรมลบชนิดใช้อากาศที่แยกได้จากช่องปากของ เหี้ย (Varanus salvator)", สัมมนาวิชาการ เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 33, 13 - 14 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, exHasty, D., exJames Chickos, "An examination of the thermodynamics of fusion, vaporization and sublimation of (R,S)-flurbiprofen by correlation gas chromatography", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 12, 10 ตุลาคม 2012 - 12 พฤษภาคม 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2012]