Conference

Article
การตรวจหาเชื้อโปรโตซัว Babesia spp. ในโคนมพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยด้วยเทคนิคทางโมเลกุล
Conference
The 50 th Kasetsart University Annual Conference (Jan 31-Feb 2, 2012)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-