Conference

The ICVS 2011 Scientific Program
นานาชาติ
29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษา probiotics ในเป็ดไล่ทุ่ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกและพิสูจน์เอกลักษณ์แบคทีเรียกรดแลคติกอาหารหมักและจากสุกรที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย แหล่งทุน :คณะเทคนิคการสัตวแพทย์,25 ต.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012