Person Image

  Education

  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

  Expertise Cloud

  AerationAstaxanthinBacteriacalciumcarotenoidCarotenoidscocklecockle farmcrabDissolved Oxygen BudgetHydrogen sulfideMacroalgaemicrobiological processMilky bloodmoltingmolting cyclemud crabPacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Perna viridisphototrophic purple non-sulfur bacteriaProteinRhodopseudomonas palustrisRhodopseudomonas sp.SalinityScylla serratashellThalassiosira sp.การลอกคราบความเค็มแคโรทีนอยแคลเซียมไคตินไคโตซานจุลินทรีย์ชาวประมงพื้นบ้าน ชายฝั่ง อ่าวบ้านดอน การทำการประมง การเพาะเลี้ยงชายฝั่งชีวมวลทางการเกษตรซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสเซลลูโลสดินตะกอนดินตะกอน หอยแครง สารอนินทรีย์ตะกอนดินตัวดูดซับชีวภาพตัวดูดซับทางชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลน้ำหมึกน้ำหมึก ปลาหมึก เทคโนโลยีชีวภาพบรรจุภัณฑ์ของอาหารใน อุตสาหกรรเบต้า-กลูโคซิเดสแบคทีเรียแบคทีเรียสังเคราะห์แสงแบคที่เรียสังเคราะห์แสงประจวบคีรีขันธ์ประมงประมง สุราษฏร์ธานี อ่าวบ้านดอน ประมงพื้นบ้านประมงชายฝั่ง เครื่องมือประมง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ-สังคมประมงพื้นบ้าน สัตว์น้ำปลาหมึกปุ๋ยชีวภาพปูปูทะเลปูทะเล การลอกคราบ เอนไซม์ปูทะเล โรคปูทะเล อาการท้องแดง ปรสิต ปูทะเล (mud crab)ปูทะเล, เอนไซม์, การลอกคราบปูนิ่มปูป่นเปลือกปูเปลือกสัตว์ทะเลเปลือกหอยเปลือกหอย หอยแมลงภู่ เทคโนโลยีชีวภาพโปรตีนผลิตภัณฑ์จากทะเลผลิตภัณฑ์ประมงพลาสติกชีวภาพพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดพอลิแลกติกแอซิดแพลงก์ตอนพืชฟีนอลออกซิเดสเม็ดเลือดเมตาจีโนมิคส์ เบต้า-กลูโคซิ เดเมลานินแร่ธาตุฤดูกาลลิพิดเปอร์ออกซิเดส (lipid peroxidase)ลูกกุ้งวงจรการลอกคราบวงจรการลอกคราบ (molting cycle)หอยแครงหอยแครง หอยนางรม อุณหภูมิหอยแมลงภู่อวนจมปูอ่าวบ้านดอนอาหารอุตสาหกรรมประมงเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแอสทราแซนทินแอสทาแซนทินแอสทาแซนทิน ความเค็ม แบคทีเรียไฮโดรเจนซัลไฟด์

  Interest

  สารสีในแพลงค์ตอนพืช, กรดไขมันสารสี, เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • ก.ค. 2558 - ก.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
  • พ.ค. 2556 - ก.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา คณะประมง
  • เม.ย. 2552 - มี.ค. 2556 รองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล
  • ธ.ค. 2549 - พ.ค. 2552 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Penicamide A, a unique N,N0-ketal quinazolinone alkaloid from ascidian-derived fungus Penicillium sp. 4829Chen S., Chen S., Jiang M., Chen B., Salaenoi J., Niaz S.I., Niaz S.I., He J., Liu L., Liu L.2019Marine Drugs
  17(9)
  16
  2Growth and nutrients analysis in marine macroalgaeSetthamongkol P., Tunkijjanukij S., Satapornvanit K., Salaenoi J.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(2),pp. 211-218
  14
  3Isolation and characterization of novel microsatellite markers from Siamese fighting fish (Betta splendens, Osphronemidae, Anabantoidei) and their transferability to related species, B. smaragdina and B. imbellisChailertrit V., Chailertrit V., Chailertrit V., Swatdipong A., Peyachoknagul S., Salaenoi J., Srikulnath K.2014Genetics and Molecular Research
  13(3),pp. 7157-7162
  10
  4Morphology and haemolymph composition changes in red sternum mud crab (Scylla serrata)Salaenoi J., Sangcharoen A., Thongpan A., Mingmuang M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 158-166
  10
  5Chitobiase, proteinase, glycogen and some trace elements during molting cycle of mud crab (Scylla serrata Forskål 1775)Salaenoi J., Bootpugdeethum J., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 517-528
  8
  6Variations of catalase and glutathione activities in molting cycle of mud crab (Scylla serrata)Salaenoi J., Srimeetian P., Mingmuang M.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(1),pp. 64-71
  7
  7Dissolved oygen budget for pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture in earthen pondsAnongponyoskun M., Choksuchart A., Salaenoi J., Aranyakananda P.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(5),pp. 751-758
  5
  8Ca2+ATPase, Carbonic Anhydrase and Alkaline Phosphatase activities in red sternum Mud Crabs (Scylla serrata)Tongsaikling T., Salaenoi J., Mingmuang M.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 252-260
  5
  9Enzymes involved in immunity and characteristics of hemolymph in red sternum syndrome mud crabs (Scylla serrata)Kankamol C., Salaenoi J.2018Agriculture and Natural Resources
  52(5),pp. 489-496
  5
  10Variation of calcium, N-acetylglucosamine, glucosamine and glucose content during molting cycle of mud crab (Scylla serrata Forskål 1775)Salaenoi J., Bootpugdeethum J., Mingmuang M., Thongpan A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 668-679
  3
  11Nutrients, light and phytoplankton production in the shallow, tropical coastal waters of Bandon Bay, Southern ThailandYoshikawa T., Tomizawa K., Okamoto Y., Watanabe K., Salaenoi J., Hayashizaki K., Kurokura H., Ishikawa S.2017Marine Ecology
  38(6)
  3
  12Carotenoid production at various salinities in bacterium Rhodopseudomonas palustrisReaksputi R., Boonprab K., Tunkijjanukij S., Salaenoi J.2019Agriculture and Natural Resources
  53(5),pp. 500-505
  2
  13Lipid peroxidation and antioxidant activity in molting stages of mud crab (scylla serrata)Salaenoi J., Setthamongkol P., Srimeetian P., Satapornvanit K.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(3),pp. 422-432
  2
  14Shell structure investigation and utilization of bio-extract fermented from green mussel shellSmithmaitrie R., Smithmaitrie R., Jaafar S.N.T., Salaenoi J., Salaenoi J.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 415-422
  0
  15Food web structure of bivalves aquaculture in Bandon Bay, Southern ThailandOkamoto Y., Ishikawa S., Kon K., Watanabe K., Yoshikawa T., Salaenoi J.2014Nippon Suisan Gakkaishi (Japanese Edition)
  80(5),pp. 838
  0
  16Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments in map ta phut industrial estate area, Rayong province, ThailandChunharat S., Wattayagorn G., Suthanaruk P., Salaenoi J.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 747-760
  0
  17Stable isotope analysis suggests the existence of multiple populations of streaked spinefoot (Siganus javus L.) in Bandon Bay, Southern ThailandOkamoto Y., Muto N., Kon K., Watanabe K., Yoshikawa T., Salaenoi J., Ishikawa S.2016International Aquatic Research
  8(2),pp. 169-178
  0