ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2006

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 5
2006 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, exGunn Kaewmongkol, exTeeraphol Sirinarukmitr, "The Progress and Process of the Development of Anti-tick Vaccine Against Cattle Ticks (Boophilus microplus) in Thailand.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 276-283
2006 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exKiattchai Rojanamongkol, exChanya Kengradomkij, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Diagnosis of Heartworm (Dirofilaria immitis) Infection in Dogs and Cats by Using Western Blot Technique", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 284-289
2006 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exSiripanth, C, exStich, RW, "Prevalence of Cryptosporidium among dairy cows in Thailand", The Annual of New York Academy of Science, ปีที่ 1081, กันยายน 2006, หน้า 328-335
2006 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exRtjngphisutthipongse, O, exMaruyama, S, exSchaefer, JJ, exStich, RW, "Detection of Hepatozoon canis in stray dogs and cats in Bangkok, Thailand", The Annual of New York Academy of Science, ปีที่ 1081, กันยายน 2006, หน้า 479-488
2006 inดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNimsuphun B., inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exวันชัย ตันวัฒนะ, exดารากา ทองไทนันท์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, "Seroprevalence of Toxoplasma gondii in captive felids in Thailand", Veterinary Parasitology, ปีที่ 136, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2006, หน้า 351-355

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2006 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular Epidemiology of Brugia spp" Infections of Stray Cats in Bangkok, THAILAND", The Elevent International Congress of Parasitology [ICOPA XI] [Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักร], 5 สิงหาคม 2006
2006 inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Gastrointestinal helminth and protozoan infections of meat and dairy goats in Satun, Thailand ", The 1st International AAVS (Asian Association of Veterinary Schools) Scientific Conference, 11 - 13 กรกฎาคม 2006, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 5
2006 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Comparative Efficiency of anthelmintic effects between Thai medicinal plants and Anti-parasitic drugs in native chicken.", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางอิมมูนต่อการติดพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขและแมว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exโรเจอร์ สติช, "ความก้าวหน้าและขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโคในประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การสำรวจสภาวะความชุกของแอนติบอดีย์ต่อเชื้อ Toxoplasma gondii ในโคนมเขตภาคตะวันตก", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 3, 6 - 7 ธันวาคม 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 exDanai Pinyoowong, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exFanan Suksawat, exRoger W. Stich, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Molecular characterization of Thai Ehrlichia canis and Anaplasma platys strains isolated from dogs", 8th International Meeting on Melecular Epidemiology and Evolutionary Genetics in Infectious Diseases (MEEGID-VIII), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2006]