ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2017

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2017

Publish Year International Journal 19
2017 inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCharoensuk, Lakhanawan, exPinlaor, Porntip, exPairojkul, Chawalit , exKhuntikeo, Narong, exPinlaor, Somchai, "Plasma orosomucoid 2 as a potential risk marker of cholangiocarcinoma", Cancer Biomarkers, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 27-34
2017 exนางสาวนิษฐ์วรัทย์ รื่นณรงค์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf Mario GIORGI, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis): a pilot study", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 200-202
2017 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exWitchuta Junsiri, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exKeplee Sangchuto, exWicha Kajeerum, exDecha Pangjai, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 299-302
2017 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasatoshi Okura, exMakoto Osaki, exTsutomu Sekizaki, exDaisuke Takamatsu, "Potentially hazardous Streptococcus suis strains latent in asymptomatic pigs in a major swine production area of Thailand", Journal of medical microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2017, หน้า 662-669
2017 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Hexavalent chromium adsorption from aqueous solution using carbon nano-onions (CNOs)", Chemosphere, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 184, ตุลาคม 2017, หน้า 1168-1174
2017 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exมณีกาจญ์ อยู่เอี่ยม, "Remediation and Restoration of Petroleum Hydrocarbon Containing Alcohol-Contaminated Soil by Persulfate Oxidation Activated with Soil Minerals", Water Air Soil Pollution, ปีที่ -, ฉบับที่ 228, สิงหาคม 2017, หน้า 345-360
2017 inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล, exศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์, "Leptin immunohistochemical staining in the porcine ovary", Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2017, หน้า 334-341
2017 exศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์, exAmonrat Choonnasard, exNattanicha Prayoonwiwat, exPinya Wuttiwongtanakorn, exChakrit Butrak, inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล, "Association between oestrogen receptor ? immunoexpression and cause of culling, ovarian appearance and the existence of PRRS virus in the porcine ovary", Comparative Clinical Pathology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, กันยายน 2017, หน้า 1049-1055
2017 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf.M Giorgi, exProf. P.L. Toutain, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exWannapat, N, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, "Sulfadimethoxine in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii): an attempt to estimate the withdrawal time by a population pharmacokinetic approach", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2017, หน้า 476-485
2017 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exNicha Lukkana, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exProfessor Stanley G. Fenwick , "Association of Ehrlichia canis, Hemotropic Mycoplasma spp. and Anaplasma platys and severe anemia in dogs in Thailand", Veterinary Microbiology, ปีที่ 201, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 195-200
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJiyipong, T, exSunanta, C, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and molecular characterization of bovine Cryptosporidium from dairy cows in Northern Thailand", ACTA PARASITOLOGICA, ปีที่ 62, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 772-774
2017 exKamyingkird, K, exJiyipong, T, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exTasker, S, exStich, RW, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "WITHDRAWN: Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum' and Candidatus Mycoplasma turicensis' in stray cats residing in monasteries of Bangkok, Thailand (vol 210, pg 197, 2017)", VETERINARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 210, ตุลาคม 2017, หน้า 197-197
2017 exHengjan, Y, exIida, K, exDoysabas, KCC, inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOhmori, Y, exHondo, E, "Diurnal behavior and activity budget of the golden-crowned flying fox (Acerodon jubatus) in the Subic bay forest reserve area, the Philippines", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, ปีที่ 79, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 1667-1674
2017 exRittipornlertrak, A, exNambooppha, B, exSimking, P, exPunyapornwithaya, V, exTiwananthagorn, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exChung, YT, exSthitmatee, N, "Low levels of genetic diversity associated with evidence of negative selection on the Babesia bovis apical membrane antigen 1 from parasite populations in Thailand", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 54, ตุลาคม 2017, หน้า 447-454
2017 exKhoontawad, J., exPairojkul, C., inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPinlaor, P., exWongkham, C., exYongvanit, P., exPugkhem, A., exJones, A., exPlieskatt, J., exPotriquet, J., exBethony, J., exPinlaor, S., exMulvenna, J., "Differential protein expression marks the transition from infection with opisthorchis viverrini to cholangiocarcinoma", Molecular and Cellular Proteomics, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 911-923
2017 inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrisuwatanasagul, S., exTummaruk, P., "Immunohistochemical Localization of Luteinizing Hormone Receptor in the Cyclic Gilt Ovary", Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 94-100
2017 exAzrul, L.M., inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Descriptive prevalence of gastrointestinal parasites in goats from small farms in Bangkok and vicinity and the associated risk factors", Annual Research and Review in Biology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017
2017 exธนกิจ ศิริมหาศาล, inนางสาวศิริพร ปราณี, exดร.สุนันทา ช่วยประคอง, exSemih Durmus, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิชัย สียางนอก, "Synthesis and characterization of bismuth oxo compounds supported on TiO2 photocatalysts for waste water treatment", Key Engineering Materials, ปีที่ 757, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017, หน้า 108-112
2017 exAzrul, L.M., exNoor, C.R.M., inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and characterization of gastrointestinal parasites infection in goats from small-scale farms in northern part of Terengganu State, peninsular Malaysia", Journal of Science and Technology in the Tropics, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, หน้า 54-62
Publish Year National Journal 6
2017 exน.ส.ฉันท์ชนก ดวงศรี, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "การเจริญและการแสดงออกของยีนที่สัมพันธ์กับพีเอชเอของ สไปรไูลนา พลาเทนซิสที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงที่ขาดไนเทรต และอาหารเลี้ยงที่เสริมแอซิเทต", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 227-239
2017 exนุชจรี บุญยงค์, exสิรภพ ศิริรัตน์ , exกชพรรณ ปัดถาวะโร, ex ณิชาภัทร โรจนนาวิน , exธวัชชัย เกตุบุญลือ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, "การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่แยกได้จากสุกร", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 14-22
2017 inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of contamination from animal products", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 8-18
2017 exJiraporn Gatedee, ex Sunsiree Muangman, ex Pornpan Pumirat, exYuvadee Mahakunkijcharoen, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanyanan Kritsiriwuthinan, "Isolation and biological characterization of bacteriophages which infect Aeromonas hydrophila", Journal of Applied Animal Science , ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 9-18
2017 exPuthiphak Mutthakalin, exThanachote Tangporntawee, ex Jurairat Thiratantikul, exThepsopa Assawateerakiat, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบย้อนกลับเพื่อตรวจหาเชื้อเคไนน์โคโรนาไวรัส", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 25-28
2017 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการห่อหุ้มเพื่อเตรียมโปรไบโอติกส์สำหรับสัตว์นํ้า", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 29-39

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2017 inนางสาวศิริพร ปราณี, ex Parinya Jitreewas, ex Phanita Tansiri, exSamitthichai Seeyangnok, "การสังเคราะห์พอลิเมอร์ร่วมพอลิเมทิลเมทาคริเลท-สองไวนิลพิริดีนผ่านวิธิ ATRP เพื่อใช้เป็นเยื่อเลือกผ่านในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), 2 กุมภาพันธ์ - 3 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKanyavee Woothituntipong, exSuchanya Suesattayapirom, exOnnicha Pongwattanakewin, exNisachon Yayee, exPiriyaporn Thiendedsakul, exWarunee Chanthia, exAlisala Leelanupat, inนางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial effect of trans-cinnamic acid against bacterial pathogens", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2017, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exThachawech Kimprasit, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย, exSrisuda Sirilaophaisan, "Proximate analysis and chemical composition of alternative dog snack supplemented with Saccharomyces cerevisiae and Mao berry pomace", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exRapeeporn Reaksputi, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Optimization of carotenoid production in purple non-sulfur bacteria, Rhodopseudomonas palustris", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3-5 November 2017, Perfectural University of Kumamoto, Kumamoto, Japan, 3 - 5 พฤศจิกายน 2017, Kumamoto ญี่ปุ่น
2017 inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Parasites Screening, Packed Cell Volume and Blood Chemistry Analysis for the Health of Water Monitor (Varanus salvator) in Varanus Farm, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom", Proceedings of the 10th MUT Veterinary Annual Conference 2017 and the 1st MUT International Conference on Veterinary and Animal Sciences 2017, 2 กุมภาพันธ์ 2017
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exPornkamol Phoosangwalthong, exSudarat Prasroedsang, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of canine tick borne pathogens in stray dogs residing in temples in Bangkok, Thailand", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Stray animals (dogs and cats) as sources of soil-transmitted parasite eggs/cysts in temple grounds of Bangkok metropolitan, Thailand.", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
Publish Year National Conference 14
2017 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเดือนเต็ม เบราวนกุล, exถิรวรรณวุฒิไกรวิบูลย์, exนัฐนรี โอฬาริก, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราก่อโรคกลากของสารสกัดเปลือกมังคุด", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 "ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ", 20 มกราคม 2017, สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, "การศึกษาผลของวัคซีนไบโอฟิล์ม Streptococcus agalactiae ในปลานิล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธิติสุดา พัวพัน, exอัญชิษฐา สารีกิจ, exกรรณิการ์ ชัยวงศ์ล้วน, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้บ้าน กานพลูและอบเชย ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคกลาก", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 "ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ", 20 มกราคม 2017, สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inนางสาวนิชนันต์ สินส่องแสง, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, inนางสาวณัฐ ภู่สันติสัมพันธ์, "Quality Control Materials from Preserved Dog Blood for Routine Analysis by Automated Cell Analyzer", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exNungnuch Pinyopanuwat, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exPhatcharatorn Sinking, exสินสมุทร แซ่โง้ว, inนายศราวุธ อย่างธารา, exDuangkhamoi Sararuangchai, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of external parasites of stray cats and dogs residing in monasteries of Bangkok metropolitan areas, Thailand", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exThipphakone Lacksivy, exFred Unger, exStephane Header, exAurelie Binot, exVannaphone Putthana, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence of Trichinella spp. infections of domestic pigs in Southern Lao PDR", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exNwaioo Khine, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Giardia duodenalis from stray dogs residing in monasteries of Bangkok, Thailand", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exTanadon Kijsumritroj, exWitchuta Eiamsuk, exSarita Jeedepram, exPanittha Rattanasriampaipong, exSirilak Ruangaram, exNongnuch Pinyopanuwat, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of soil-transmitted and gastro-intestinal parasites of dogs in Bangkhen areas of Kasetsart University", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exอรรถพล อ่างแก้ว, "การบำบัดสารฮอร์โมนเพศด้วยอนุมูลอิสระของซัลเฟตจากการกระตุ้นด้วยแสงยูวี", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอ.ชนกานต์ สกุลแถว, exพิมพิพัฒน์ ไชยวิเศษ, exจารุนันท์ ลิ้มสัจจาพาณิชย์, exปวีนา อนันตวิรนิจกุล, exเพียงใจ เฉลิมวงศ์, exวรรธนันท์ ประสานนาม, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในลำน้ำแม่กลองด้วยวิธีสเปคโทรโฟโตเมทรี", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exนุชจรี บุญยงค์, inนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, "การปนเปื้อนของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรในภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐธยา, exวีรยา, exแวววดี, exสวรรยา, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบฤทธิ์ของแชมพูสุนัขที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้บ้านในการยับยั้งเชื้อจุลชีพ", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560, 16 ธันวาคม 2017, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2017 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้ หัวเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", จัดการประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0, 20 ธันวาคม 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2017 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภาดา กาลถาง, "การศึกษาอัตลักษณ์นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The 6th PSU Education Conference , 19 - 20 ธันวาคม 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2017]