Journal

สภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบย้อนกลับเพื่อตรวจหาเชื้อเคไนน์โคโรนาไวรัส
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี (ISSN: 25869426)
1
2
25-28
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-