Journal

การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่แยกได้จากสุกร
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี (ISSN: 25869426)
1
1
14-22
กันยายน - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-