Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 "ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ" (ISBN: 9786162783395)
ชาติ
20 มกราคม 2017
สกลนคร ประเทศไทย
-