ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2008

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

4

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 24
2008 exEndris Feki Ahmed, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Parasitological and Hematological Study on Fasciola spp. Infections in Local Breeds of Sheep in Middle Awash River Basin, Afar Region, Ethiopia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 271-277
2008 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, exจรินทร์ ฉัตรศิริเวช, exวิไลลักษณ์ เลิศอัฉริยกุล, exอาธารี รุ่งโรจน์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์และสุนัขในโรงเรือนเลี้ยงสุนัขโดยวิธีการวางแผ่นยาบนอาหารเลี้ยงเชื้อ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 263-270
2008 exKazumi Hiraga, exYoshie Ueno, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomboon Tanasupawat, exKohei Oda, "Lactobacillus senmaizukei sp. nov., isolated fromJapanese pickle", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 58, กรกฎาคม 2008, หน้า 1625-1629
2008 exSomboon Tanasupawat, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enterococcus thailandicus sp. nov., isolated from fermented sausage (‘mum’) in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 58, กรกฎาคม 2008, หน้า 1630-1634
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exSarataphan, N, exHerbreteau, V, exHugot, JP, exMorand, S, exStich, RW, "Molecular detection of divergent trypanosomes among rodents of Thailand", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า 445-449
2008 exHugot, JP, exSuputtamongkol, Y, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMorand, S, exMichaux, J, exCosson, JF, exDobigny, G, exHerbreteau, V, "Rodents biodiversity and associated infections in Southeast Asia", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S19-S19
2008 exJiyipong, T, exAmavisit, P, exTasker, S, exPeters, I, exStich, RW, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of feline hemoplasma in stray cats in Bangkok, Thailand", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S21-S22
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exInpankaew, T, exSarataphan, N, exHerbreteau, V, exHugot, JP, exMorand, S, exStich, RW, "Molecular detection of Trypanosoma lewisi-like infections in rodents of Thailand", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S28-S28
2008 exPinyoowong, D, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSuksawat, F, exStich, RW, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Molecular characterization of Thai Ehrlichia canis and Anaplasma platys strains isolated from dogs", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S9-S10
2008 exดานัย พิญอยู่วงศ์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Topology prediction and motifs identification of bicyclomycin resistance protein of Ehrlichia canis strain Bangkok", Biomedical & Pharmacology Journal, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2008, หน้า 1-8
2008 inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์, exรศ.ดร.วิเชียร ริมพณิชยกิจ, exศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร, "Anti-lipopolysaccharide factors from the black tiger shrimp, Penaeus monodon, are encoded by two genomic loci ", Fish & Shellfish Immunology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 46-54
2008 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, exJames S. Chickos, exHui Zhao, exWilliam Hanshaw, "Enthalpies of Vaporization and Vapor Pressures of Some Deuterated Hydrocarbons. Liquid-Vapor Pressure Isotope Effects", Journal Chemical Engineering Data, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 53, พฤษภาคม 2008, หน้า 1545-1556
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exPhichitrasilp, T, exChanphao, H, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exStich, RW, "Immunization with Tick Salivary Gland Extracts Impact on Salivary Gland Ultrastructure in Rhipicephalus (Boophilus) microplus Collected from Immunized Naturally Infested Cattle", ANIMAL BIODIVERSITY AND EMERGING DISEASES: PREDICTION AND PREVENTION, ปีที่ 1149, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 200-204
2008 exHenttonen, H, exBuchy, P, exSuputtamongkol, Y, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exHerbreteau, V, exLaakkonen, J, exChaval, Y, exGalan, M, exDobigny, G, exCharbonnell, N, exMichaux, J, exCosson, JF, exMorand, S, exHugot, JP, "Recent Discoveries of New Hantaviruses Widen Their Range and Question Their Origins", ANIMAL BIODIVERSITY AND EMERGING DISEASES: PREDICTION AND PREVENTION, ปีที่ 1149, ธันวาคม 2008, หน้า 84-89
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exRoger W. Stich, "Molecular Cloning, Sequence Analysis, and Immune Recognition of Bm95 from Thai Strains of Rhipicephalus (boophilus) microplus", Animal Biodiversity and Emerging Diseases: Ann. N.Y. Acad. Sci., ปีที่ 1149, ธันวาคม 2008, หน้า 45-48
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exArkom Sangvaranond, exTawin Inpankaew, exChamnongjit Phasuk, exNongnuch Pinyopanuwat, exWissanuwat Chimnoi, exChanya Kengradomkij, exPipat Arunvipat, exSoichi Maruyama, "Seroprevalence of Toxoplasma gondii infections of dairy cows in Northeastern Thailand.", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1-5
2008 inดร.เอกชาติ พรหมดิเรก, อาจารย์, "การพัฒนาของฟอลลิเคิลในแม่กระบือปลักหลังการปรับขนานการเป็นสัด (Bubalus bubalis)", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 25-34
2008 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exน.ส. กาญจนา เวียงนนท์, exศ.ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์, "Presence ofaNa+-stimulated P-type ATPase in the plasmamembrane of the alkaliphilic halotolerant cyanobacteriumAphanothece halophytica", FEMS Microbiology Letter, ปีที่ 270, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 139-145
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exสินสมุทร แซ่โง้ว, exPornparn Pumhom, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exTanit Anakewit, exIan D. Robertson, "Seroprevalence of Neospora caninum Infections of Dairy Cows in the North-east of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 61-66
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exChainirund Sununta, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Current Status of Brucellosis in Dairy Cows of Chiang Rai Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 67-70
2008 exPaitoon Kaewhom, exRoger W. Stich, exGlen R. Needham , inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular Analysis of Calreticulin Expressed in Salivary Glands of Rhipicephalus (Boophilus) microplus Indigenous to Thailand", Annals of the New York Academy of Sciences, ปีที่ 1149, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2008, หน้า 53-57
2008 exStich RW (Stich, R. W.), exSchaefer JJ (Schaefer, John J.), exBremer WG (Bremer, William G.), exNeedham GR (Needham, Glen R.), inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Host surveys, ixodid tick biology and transmission scenarios as related to the tick-borne pathogen, Ehrlichia canis", Veterinary Parasitology, ปีที่ 158, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008, หน้า 256-273
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ectoparasites of Stray Cats in Bangkok Metropolitan Areas,Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 71-75
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exS Maruyama, "SEROPREVALENCE OF Toxoplasma gondii Infection in DAIRYCOWS in NORTHEAStern Thailand", SOUTHEAST ASIAN J TROP MED PUBLIC HEALTH, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 1-5
Publish Year National Journal 2
2008 exวิโรจน์ เดชเจริญ, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exสุทธิวัฒน์ ลำใย, exวิไล เฉลิมจันทร์, "การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชุดตรวจเอชไอวี พี24 แอนติเจน กับชุดตรวจเอชไอวีชนิดตรวจจับแอนติเจนและแอนติบอดีร่วมกัน", วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปีที่ 2551, ฉบับที่ 50, เมษายน 2008, หน้า 103-112
2008 inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, "ปรสิตภายนอกที่พบในแพะเนื้อลูกผสมจากฟาร์มแพะของเกษตรกรในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 80-89

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, "Seroprevalence and risk factors influenced transmission of Toxoplasma gondii in dogs and cats in dairy farms in Western Thailand.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Association, FAVA & OIE Symposium, 27 - 30 ตุลาคม 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and Risk Factors of Neosporosis in Dairy Cows in Western Thailand.", The XXVth World Buiatrics Congress, 7 - 11 กรกฎาคม 2008, บูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี
2008 inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirikwan Ponprateep, exKunlaya Somboonwiwat, exHaipeng Liu, exIrene S?derh?ll, exKenneth S?derh?ll, exAnchalee Tassanakajon, "Antiviral Activity of Anti-lipopolysaccharide Factors from the Black Tiger Shrimp, Penaeus monodon", The 7th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (2008), Taipei, Taiwan, 22 - 26 มิถุนายน 2008, ไต้หวัน
2008 inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirikwan Ponprateep, exKunlaya Somboonwiwat, exHaipeng Liu, exIrene S?derh?ll, exKenneth S?derh?ll, exAnchalee Tassanakajon, "Inhibition of bacterial growth and viral replication by anti-lipopolysaccharide factor from the black tiger shrimp, Penaeus monodon", WFC 2008: The 5th World Fisheries Congress , 20 - 24 ตุลาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, "Epidemiology of toxoplasmosis of stray cats in Bangkok, Thailand. ", Joint International Tropical Medicine Meeting, Thailand, 13 - 14 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exDesquesnes, M., , exKamyingkird, K, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exPruvot, M, exณชัย ศราธพันธ์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Standardisation of an ELISA for Trypanosoma evansi and its application to dairy cattle in Thailand. ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exณชัย ศราธพันธ์, exN. Maruyama, S, exDesquesnes, M. , "Seroprevalence of Brucella abortus, Neospora caninum and Toxoplasma gondii infections of dairy cows in the South of Thailand. ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exJiyipong , T, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTasker, S. , inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular Epidemiology of Mycoplasma haemofelis and ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ of stray cats in Bangkok. ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 ตุลาคม - 30 กันยายน 2008, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exAnchalee Tassanakajon, exTipachai Vatanavicharn, exPremruethai Supungul, exSureerat Tang, exPiti Amparyup, exKunlaya Somboonwiwat, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJun Takahashi, exHaruhiko Toyohara, "Biotechnology of Marine Invertebrates —Recent Advances in Shrimp and Shellfish", The 5th World Fisheries Congress 2008, 20 - 25 ตุลาคม 2008, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 7
2008 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, exจรินทร์ ฉัตรศิริเวช, exวิไลลักษณ์ เลิศอัฉริยกุล, exอาธารี รุ่งโรจน์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์และสุนัขในโรงเรือนเลี้ยงสุนัขโดยวิธีการวางแผ่นยาบนอาหารเลี้ยงเชื้อ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14, 28 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิติวรรณ พัฒนเสถียรกุล, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้น้ำโอโซนกับการใช้น้ำประปาทั่วไปในการอาบน้ำสุนัข ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14, 28 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Brucella canisด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลส โดยใช้คู่ไพรเมอร์ที่จำเพาะBrucella canisของเชื้อBrucella canis", การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่14, 27 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exสินสมุทร แซ่โง้ว, exพรพรรณ พุ่มหอม, "ความชุกทางซีรั่มของการติดเชื้อ Neospora caninum ของโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค Toxoplasmosis ในโคนมเขตภาคตะวันตก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exสินสมุทร แซ่โง้ว, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พยาธิภายนอกของแมววัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exชัยนิรันดร์ สุนันต๊ะ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "สถานการณ์ปัจจุบันของโรคแท้งติดต่อที่พบในโคนมในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2008]