Conference

ความชุกทางซีรั่มของการติดเชื้อ Neospora caninum ของโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-