Journal

ปรสิตภายนอกที่พบในแพะเนื้อลูกผสมจากฟาร์มแพะของเกษตรกรในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
18
2
80-89
พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-