Conference

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้น้ำโอโซนกับการใช้น้ำประปาทั่วไปในการอาบน้ำสุนัข
การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14
ชาติ
28 - 30 เมษายน 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-