Journal

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชุดตรวจเอชไอวี พี24 แอนติเจน กับชุดตรวจเอชไอวีชนิดตรวจจับแอนติเจนและแอนติบอดีร่วมกัน
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ISSN: 0125684X)
2551
50
103-112
เมษายน 2008
ชาติ
-
-
-
-