Conference

การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Brucella canisด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลส โดยใช้คู่ไพรเมอร์ที่จำเพาะBrucella canisของเชื้อBrucella canis
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่14
ชาติ
27 - 30 เมษายน 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-