Conference

สถานการณ์ปัจจุบันของโรคแท้งติดต่อที่พบในโคนมในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค Cryptosporidiosis และ Giardiasis จากอุจจาระโคนมในเขตภาคเหนื่อของประเทศไทย