ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2015

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2015

Publish Year International Journal 15
2015 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and risk factors associated with exposure of water buffalo (Bubalus bubalis) to Neospora caninum in northeast Thailand", Vet. Parasitol., ปีที่ 207, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 156-160
2015 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนายพีระ อารีศรีสม, อาจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, exSugita-Konishi, Y., exKumagai, S., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Toxicokinetics and absolute oral bioavailability of melamine in broiler chickens", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 101-104
2015 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Variation among Bm86 sequences in Rhipicephalus(Boophilus) microplus ticks collected from cattle across Thailand", Experimental and Applied Acarology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 247-256
2015 exPumhom, Pornpan, exMorand, Serge, exTran, Annelise, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exDesquesnes, Marc, "Trypanosoma from rodents as potential source of infection in human-shaped landscapes of South-East Asia", VETERINARY PARASITOLOGY, ปีที่ 208, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2015, หน้า 174-180
2015 exMorand, S., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exKosoy, Michael, "Rodents as Hosts of Infectious Diseases: Biological and Ecological Characteristics INTRODUCTION", VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 1-2
2015 exJiyipong, Tawisa, exMorand, Serge, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exRolain, Jean-Marc, "Bartonella spp. Infections in Rodents of Cambodia, Lao PDR, and Thailand: Identifying Risky Habitats", VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 48-55
2015 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJiyipong, Tawisa, exThadtapong, Nalumon, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and genotype of Giardia duodenalis in dairy cattle from Northern and Northeastern part of Thailand", ACTA PARASITOLOGICA, ปีที่ 60, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 459-461
2015 exKocher, Arthur, exDesquesnes, Marc, exYangtara, Sarawut, exMorand, Serge, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Is the Oriental House Rat (Rattus tanezumi) a Potential Reservoir for Trypanosoma evansi in Thailand?", JOURNAL OF WILDLIFE DISEASES, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 719-723
2015 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Steve Comfort, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exAssist.Prof.Dr.Xu Li, exProf.Dr.Clifford E. Harris, "Removing PAHs from urban runoff water by combining ozonation and carbon nano-onions", Chemosphere, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, สิงหาคม - ตุลาคม 2015, หน้า 265-273
2015 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exThanakorn Tikhamram, exAlongkon Pho-Ong, exThongchai Mulseesuk, "Treating Methyl Orange in a Two-Dimensional Flow Tankby In Situ Chemical Oxidation Using Slow-Release PersulfateActivated with Zero-Valent Iron", Environmental Engineering Science, ปีที่ 32, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 1007-1015
2015 inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exConstantin Constantinoiu, exChristopher Gardiner, exJeffrey Warner, exJennifer Elliman, "Effects of Colonization of the Roots of Domestic Rice (Oryza sativa L. cv. Amaroo) by Burkholderia pseudomallei.", Applied and Environmental Microbiology (AEM), ปีที่ 81, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2015, หน้า 4368-4375
2015 exArthur Kocher, exMarc Desquesnes, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exSarawut Yangtara, exEmilye Leboucher, exPranee Rodtian, exAlan Dargantes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Evaluation of an Indirect-ELISA Test forTrypanosoma evansi Infection (Surra) in Buffaloes andIts Application to a Serological Survey in Thailand", BioMed Research International, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 2015, พฤษภาคม 2015
2015 inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล, exรศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์, "Granulosa cell proliferation in the gilt ovary associated?with ovarian status and porcine reproductive and respiratory syndrome virus detection", Comparative Clinical Pathology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2015, หน้า 1385-1394
2015 inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.อรอุมา เฮ้านนท์, exนางพรทิพย์ ปิ่นละออ , exรศ.นพ.ชวลิต ไพโรจน์กุล , exดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์, exDr. Carlo Selmi, exรศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ , "Plasma IgG autoantibody against actin-related protein 3 in liver fluke Opisthorchis viverrini infection", Parasite Immunology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2015, หน้า 340-348
2015 exPadet Tummaruk, inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEm-on Olanratmanee, exRoongroje Thanawongnuwech , "Detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in the ovary of gilts culled due to reproductive disturbances", Comparative clinical pathology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2015, หน้า 904-910
Publish Year National Journal 4
2015 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular cloning and expression of the ferritingene from midgut and salivary glands ofbrown dog ticks (Rhipicephalus sanguineus) in Thailand", วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 38, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1-8
2015 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สารพิษไตรโคทีซีน : ภัยอันตรายต่อสุขภาพคนและสัตว์", วารสารพิษวิทยาไทย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 142-151
2015 exพรพรรณ สิระมนต์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารประกอบฟีนอลิคจากเปลือกผลสบู่ดำ", วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 2015, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม 2015
2015 exนันทิยา แซ่เตียว, exพัชธร สิมกิ่ง, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชระ นิลเพชร, exประภา เหล่าสมบูรณ์, exพุทธพร พุ่มโรจน์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ Anaplasma marginale ในโคเนื้อในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 69-80

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, exXuenan Xuan, exMarc Desquesnes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "The seroprevalence and risk factor associated with Toxoplasma gondii infection in horses from Thailand", the 25th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 16 - 20 สิงหาคม 2015, Liverpool สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2015 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exDr.Steve Comfort, "Ozonation and biodegradation to remediate phenanthrene and benzo(a)pyrene in runoff water.", The 6th International Congress on Energy, Environmental Engineering, and Management (CIIEM), 22 กรกฎาคม 2015 - 23 เมษายน 2016, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 4
2015 exน.ส.ธมลวรรณ ทศปารมีญาณรุจี, exน.ส.พิจิตรา รองดอน, exน.ส.จารุมน ทองหยู, exน.ส.ดวงชนก อำนวยยนต์วารี, exน.ส.นันทพร ตันเจริญ, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, "เชื้อสตาฟฟิโลคอคคัยที่ดื้อต่อยาเมธิซิลินและดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดในสุนัขและเจ้าของ", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exพรพรรณ สิระมนต์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารประกอบฟีนอลิคจากเปลือกผลสบู่ดำ", การประชุมวิชาการ งา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 7, 8 - 9 กรกฎาคม 2015, สุรินทร์ สุรินทร์ ประเทศไทย
2015 exณัฐลภัส อุปัน, exจันทนา วิวัฒนโชติพร, exชนิสรา ศรีวิหค, exณัฐ เรืองศรีศุภพงศ , exนริศรา สิทธิโสด, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, "การหาสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทในผักสด", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาร ครั้งที่3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
2015 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exPacharathon Simking, exBenjamas Khurajon, exAmornrat Panthawong, exKapalee Saeng-chuto, exWichuta Jusin, exJuthamas Supanam, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การตรวจทางโมเลกุลของเชื้อ Giardia duodenalis ในลิงแสม (Macaca fascicularis)ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2015]