Journal

การทดสอบความเป็นพิษเบื้องต้นของสารสกัดกึ่งหยาบในการต้านเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) และเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7)
วารสารเภสัชวิทยา (ISSN: 01253832)
34
1
83-91
มกราคม - เมษายน 2012
ชาติ
-
-
-
-