Journal

CHEMOSPHERE (ISSN: 00456535)
117
-
1-9
ธันวาคม - มิถุนายน 2014
นานาชาติ
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Removing PAHs from Urban Runoff Water by Combining Ozonation, Adsorption, and Biodegradation,25 ก.พ. 2014 - 25 ก.พ. 2014