Conference

การประชุมวิชาการพืช กัญชา กัญชงและกระท่อม ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1
ชาติ
20 เมษายน 2023
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-