Conference

Article
การยืนยันชนิดแบคทีเรียที่แยกได้จากลำไส้ส่วนต้นของปลานิลด้วยวิธีทางจุลชีววิทยาและชีววิทยาโมเลกุล
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 (The 57th Kasetsart University Annual Conference) (ISBN: 9786162785122)
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-