ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาและการตอบสนองของเซลล์เมือกในลำไส้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดก่อโรคในปลานิลที่ได้รับแบคทีเรียกรดแลกติก

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Histopathological study and intestinal mucous cell responses against Aeromonas hydrophila in Nile tilapia administered with Lactobacillus rhamnosus GG.", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 967-974
Publish Year National Journal 2
2018 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์, "นิติพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 53-62
2017 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการห่อหุ้มเพื่อเตรียมโปรไบโอติกส์สำหรับสัตว์นํ้า", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 29-39
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, "การยืนยันชนิดแบคทีเรียที่แยกได้จากลำไส้ส่วนต้นของปลานิลด้วยวิธีทางจุลชีววิทยาและชีววิทยาโมเลกุล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 (The 57th Kasetsart University Annual Conference), 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย