Conference

Article
Humoral Antibody Responses of Dogs Vaccinated by Anti-tick Vaccine (KU-DOG)
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-