Conference

Article
ผลการศึกษาเบื้องต้นของการใช้วัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC) ในโคนมโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย: การเปรียบเทียบระดับของแอนติบอดิในการใช้ภาคสนาม
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-