ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2023

44

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2023

Publish Year International Journal 44
2023 exKhongwichit, S., exSwangphon, P., exNanakorn, N., exNualla-ong, A., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exLieberzeit, P.A., exChunta, S., "A simple aptamer/gold nanoparticle aggregation-based colorimetric assay for oxidized low-density lipoprotein determination", Talanta, ปีที่ 254, มีนาคม 2023
2023 exSirirat Changming, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exImrana Niaz Sultan, exAfrasiab Khan Tareen, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Beta-Glucosidase production by recombinant Pichia pastoris strain Y1433 under optimal feed profiles of fed-batch cultivation.", Folia Microbiologica., ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, หน้า 245-256
2023 exKamkrua, N., inนายฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล, อาจารย์, exLimwichean, S., exEiamchai, P., exChananonnawathorn, C., exPattanasetthakul, V., exRicco, R., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exHorprathum, M., exNuntawong, N., exBora, T., exBotta, R., "Au Nanoparticle-Based Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Aptasensors for Paraquat Herbicide Detection", ACS Applied Nano Materials, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, หน้า 1072-1082
2023 exSukphokkit, S., inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKumkate, S., exJanvilisri, T., "Distinct cholangiocarcinoma cell migration in 2D monolayer and 3D spheroid culture based on galectin-3 expression and localization", Frontiers in Oncology, ปีที่ 12, มกราคม 2023
2023 exSanachai, K., exMahalapbutr, P., exTabtimmai, L., exSeetaha, S., exKaekratoke, N., exChamni, S., exAzam, S.S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exRungrotmongkol, T., "In Silico and In Vitro Study of Janus Kinases Inhibitors from Naphthoquinones", Molecules, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023
2023 exAiebchun, T., exRasri, N., exKiriwan, D., exSiripattanapipong, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In Vitro and In Silico Studies of Kinase Inhibitor of MAPK3 Protein to Determine Leishmania martiniquensis Treatment", Acta Parasitologica, มกราคม 2023
2023 exThamrongwatwongsa, J., exPattarapipatkul, N., exJaithon, T., exJindaruk, A., exPaemanee, A., inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mulberroside F from In Vitro Culture of Mulberry and the Potential Use of the Root Extracts in Cosmeceutical Applications", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 inดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWongsrangsap, N., exRatanabunyong, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In Vitro Evaluation of Antidiabetic Potential of Cleistocalyx nervosum var. paniala Fruit Extract", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingchutrakul, Y., exWongtrakoongate, P., exChuntakaruk, H., exRungrotmongkol, T., exChaichana, C., exMahatnirunkul, T., exChomtong, T., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exAonbangkhen, C., "Proteomics and Molecular Docking Analyses Reveal the Bio-Chemical and Molecular Mechanism Underlying the Hypolipidemic Activity of Nano-Liposomal Bioactive Peptides in 3T3-L1 Adipocytes", Foods, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exChularat Hlaoperm, exWisnu Arfian A. Sudjarwo, exJakob Ehrenbrandtner, exEndre Kiss, exGiorgia Del Favero, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exPeter A. Lieberzeit, "Molecularly Imprinted Nanoparticle Ensembles for Rapidly Identifying S. epidermidis", Sensors, ปีที่ 23, ฉบับที่ 7, เมษายน 2023, หน้า 1-13
2023 exKaenying, W., exChoengpanya, K., exTagami, T., inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exLang, Weeranuch, exOkuyama, M., exLi, Y.-K., exKimura, A., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Crystal structure and identification of amino acid residues for catalysis and binding of GH3 AnBX ฮฒ-xylosidase from Aspergillus niger", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 107, ฉบับที่ 7-8, เมษายน 2023, หน้า 2335-2349
2023 exWassamon Moyadee, exNatdaroon Chiteafea, exSupansa Tuanthap, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwat Boonkaewwan, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exAmonpun Rattanasrisomporn, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "The first study on clinicopathological changes in cats with feline infectious peritonitis with and without retrovirus coinfection", Veterinary world, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 820-827
2023 exTodsaporn, D., exZubenko, A., exKartsev, V., exAiebchun, T., exMahalapbutr, P., exPetrou, A., exGeronikaki, A., exDivaeva, L., exChekrisheva, V., exYildiz, I., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exRungrotmongkol, T., "Discovery of Novel EGFR Inhibitor Targeting Wild-Type and Mutant Forms of EGFR: In Silico and In Vitro Study", Molecules, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, เมษายน 2023
2023 exHieu Van Dong, exThai Ha Truong, exGiang Thi Huong Tran, exWitsanu Rapichai, exAmonpun Rattanasrisomporn, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Porcine Sapovirus in Northern Vietnam: Genetic Detection and Characterization Reveals Co-Circulation of Multiple Genotypes", Veterinary Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-11
2023 exChaorattanakawee, S., exKosaisavee, V., exBunsermyos, W., exAonsri, C., inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwannasin, K., exKunasol, C., exThamnurak, C., inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaunders, D., exDondorp, A.M., exMungthin, M., exImwong, M., "In vitro activity of rhinacanthin analogues against drug resistant Plasmodium falciparum isolates from Northeast Thailand", Malaria Journal, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 exLisachov, A., exNguyen, D.H.M., exPanthum, T., inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exPonjarat, J., exJaisamut, K., inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exHan, K., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Emerging importance of bighead catfish (Clarias macrocephalus) and north African catfish (C. gariepinus) as a bioresource and their genomic perspective", Aquaculture, ปีที่ 573, สิงหาคม 2023
2023 exภควัตร จารุพันธุ์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนพ. ดร. ประยูร เจนตระกูลโรจน์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of grass pollen quality control for allergy test kit production using pollen morphological characters", PLANT SCIENCE TODAY, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 203-210
2023 exPavasutti, V., inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTayana, N., exKongkiatpaiboon, S., inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mung bean seed coat water extract restores insulin sensitivity via upregulation of antioxidant defense system and downregulation of inflammation in insulin-resistant HepG2 cells", NFS Journal, ปีที่ 32, สิงหาคม 2023
2023 exHengphasatporn, K., exAiebchun, T., exMahalapbutr, P., exAuepattanapong, A., exKhaikate, O., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKuhakarn, C., exMeesin, J., exShigeta, Y., exRungrotmongkol, T., "Sulfonylated Indeno[1,2-c]quinoline Derivatives as Potent EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors", ACS Omega, ปีที่ 8, ฉบับที่ 22, มิถุนายน 2023, หน้า 19645-19655
2023 exPakawat Jarupund, exPrayoon Jantrakulroj, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Pilot Study to Identify Grass Species That Mediate Pollen Allergy in Thailand", International Archives of Allergy and Immunology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2023
2023 exNavanukraw, P., inดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKemthong, T., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exChatdarong, K., "Impaired Testicular Function without Altering Testosterone Concentration Using an Anti-Follicular-Stimulating Hormone Receptor (Anti-FSHr) Single-Chain Variable Fragment (scFv) in Long-Tailed Macaques (Macaca fascicularis)", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2023
2023 exนางสาวศิริภัสสร หมายมั่นสมสุข, exนางสาวนิติพร ทองหน้าศาล, exนางสาวปรียาภรณ์ หาญกล้า, exชญาดา เทียนไชย, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The synthesis of Tween80/calcium phosphate nanocomposite bioactive gelatine-based gels as a proof of concept for tooth sensitivity home-treatment", Dental Materials Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2023, หน้า 568-574
2023 exชยานนท์ ชุ่มใจ, inดร.น้ำฝน ทองทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors affecting histamine levels in edible crickets: Implications for post-harvest management and farmed cricket production", Food control, ปีที่ 154, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 110036-110036
2023 exMangkalee, M., exOonanant, W., exAonbangkhen, C., inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTinikul, R., exChaiyen, P., exInsin, N., exSucharitakul, J., "Reaction mechanism and kinetics of the two-component flavoprotein dimethyl sulfone monooxygenase system: Using hydrogen peroxide for monooxygenation and substrate cleavage", FEBS Journal, ปีที่ 290, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2023, หน้า 5171-5195
2023 exSiriwaseree, J., exYingchutrakul, Y., exSamutrtai, P., exAonbangkhen, C., exSrathong, P., exKrobthong, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Exploring the Apoptotic-Induced Biochemical Mechanism of Traditional Thai Herb (Kerra?) Extract in HCT116 Cells Using a Label-Free Proteomics Approach", Medicina (Lithuania), ปีที่ 59, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023
2023 exMaenpuen, S., exMee-Udorn, P., exPinthong, C., exAthipornchai, A., exPhiwkaow, K., exWatchasit, S., inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungrotmongkol, T., exTinikul, R., exLeartsakulpanich, U., exChitnumsub, P., "Mangiferin is a new potential antimalarial and anticancer drug for targeting serine hydroxymethyltransferase", Archives of biochemistry and biophysics, ปีที่ 745, กันยายน 2023, หน้า 109712
2023 exAnanya Jindaruk, exTitiradsadakorn Jaithon , inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "In vitro analysis of antibacterial activity against wound pathogens, potential for wound healing, and anti-melanoma properties of biosynthesized zinc oxide nanoparticles", Micro & Nano Letters, ปีที่ 18, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า e12177 -e1287
2023 exSwainson, N.M., exPengoan, T., exKhonsap, R., exMeksangsee, P., exHagn, G., exGerner, C., inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In vitro inhibitory effects on free radicals, pigmentation, and skin cancer cell proliferation from Dendrobium hybrid extract: A new plant source of active compounds", Heliyon, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023
2023 exJoompang, A., exAnwised, P., exKlaynongsruang, S., exTaemaitree, L., exWanthong, A., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exDaduang, S., exKatekaew, S., exJangpromma, N., "Rational design of an N-terminal cysteine-containing tetrapeptide that inhibits tyrosinase and evaluation of its mechanism of action", Current Research in Food Science, ปีที่ 7, มกราคม 2023
2023 exAriya Khamwut, exPavit Klomkliew, exWatthanachai Jumpathong, exPornchai Kaewsapsak, ex Prangwalai Chanchaem , ex Pavaret Sivapornnukul , exKridsana Chantanakat, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, ex Sunchai Payungporn, "In vitro evaluation of the anti-breast cancer properties and gene expression profiles of Thai traditional formulary medicine extracts", BIOMEDICAL REPORTS, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2023, หน้า 1-12
2023 inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exButtranon, S., exSoithongcharoen, S., exSupawatkon, C., exDisayabootr, K., exWatthaisong, P., exTinikul, R., exJaruwat, A., exChaiyen, P., exChitnumsub, P., exMaenpuen, S., "Structure and biochemical characterization of an extradiol 3,4-dihydroxyphenylacetate 2,3-dioxygenase from Acinetobacter baumannii", Archives of Biochemistry and Biophysics, ปีที่ 747, ตุลาคม 2023
2023 exWongjard, S., exAiemderm, P., exMonkhang, K., exJaengwang, K., exTabtimmai, L., exKraiya, C., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Selection, alkaline phosphatase fusion, and application of single-chain variable fragment (scFv) specific to NT-proBNP as electrochemical immunosensor for heart failure", Heliyon, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023
2023 exNaramittanakul, A., exWatthaisong, P., inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorrarat, N., exChaiyen, P., exWeeranoppanant, N., "Continuous monooxygenase-mediated biodegradation of phenol derivatives in wastewater: Optimization of flow conditions", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2023
2023 exProespraiwong, P., exMavichak, R., exImaizumi, K., exHirono, I., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Bacillus spp. as Potent Probiotics with Reduction in AHPND-Related Mortality and Facilitating Growth Performance of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Farms", Microorganisms, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023
2023 exRattanabunyong, S., exChoengpanya, K., exSuwattanasophon, C., exKiriwan, D., exWolschann, P., exLamtha, T., exShaikh, A.R., exRattanasrisomporn, J., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical and structural comparisons of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors against feline and human immunodeficiency viruses", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2023
2023 exนางสาวนิติพร ทองหน้าศาล, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of Aligned Alanine Functionalized Hydroxyapatite Nanorods Embedded in Electrospun Gelatin Scaffolds as a Coating Material for Titanium Bone Implant Application", Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, ปีที่ 62, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2023, หน้า 9-14
2023 exTheeraraksakul, K., exJaengwang, K., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exTabtimmai, L., "Exploring the Biological Functions and Anti-Melanogenesis of Phallus indusiatus for Mushroom-Based Cosmetic Applications", Cosmetics, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2023
2023 exSudthirak Wongkhieo, exWanthongchai Tangmesupphaisan, exJeeraprapa Siriwaseree, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaifa Pumloifa, exAtchara Paemanee, exBuabarn Kuaprasert, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exAdrian H. Chester, inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In vitro cholesterol lowering activity of Ganoderma australe mycelia based on mass spectrometry, synchrotron Fourier-transform infrared analysis and liver-spheroid bioactivity", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023, หน้า 1-15
2023 exพงศกร เอี่ยมเดิม, exกาญจนา มนต์ขลัง , exสุรีย์พร วงษ์จาด, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจริญขวัญ ไกรยา, "Advantages of Electro-deposited Gold on Carbon Electrodes for NT-proBNP Immunosensor for Development of Heart Failure Test Kit", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2023
2023 exAnuntasomboon, P., exSiripattanapipong, S., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exBurchmore, R., exLeelayoova, S., exMungthin, M., inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of a unique conserved region from a kinetoplastid genome of Leishmania orientalis (formerly named Leishmania siamensis) strain PCM2 in Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 exKaenying, W., exTagami, T., inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPitsanuwong, C., exChomngam, S., exOkuyama, M., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exKimura, A., exKongsaeree, P.T., "Structural and mutational analysis of glycoside hydrolase family 1 Br2 ?-glucosidase derived from bovine rumen metagenome", Heliyon, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023
2023 exWanakamol, P., exBoonchot, A., exPongsiri, C., exSangjantip, P., exSupansomboon, S., inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "FABRICATION OF SILK FIBROIN AND FLUORESCENT SILK FIBROIN FIBERS VIA ELECTROSPINNING", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, 2023
2023 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKhuanjarat Choengpanya, exChamsai Pientong, exTipaya Ekalaksananan, inนายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Pussadee Srathong , inดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Inhibitory Effect of KerraTM, KSTM, and MinozaTM on Human Papillomavirus Infection and Cervical Cancer", Medicina, ปีที่ 59, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2023
2023 exChawla, M., exCuspoca, A.F., exAkthar, N., exMagdaleno, J.S.L., exRattanabunyong, S., exSuwattanasophon, C., exJongkon, N., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exShaikh, A.R., exMalik, T., exCavallo, L., "Immunoinformatics-aided rational design of a multi-epitope vaccine targeting feline infectious peritonitis virus", Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 10, ธันวาคม 2023

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2023 exPhiraya Pitchayatanakorn, exPalangpon Kongsaeree, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "ENHANCEMENT OF PROTEIN THERMOSTABILITY OF HTBGL1A, A GH1 BETA-GLUCOSIDASE, FROM HUNGATEICLOSTRIDIUM THERMOCELLUM", The 30th FAOBMB & 8th BMB Conference, 22 - 25 พฤศจิกายน 2023, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนายศุภกร เนตรมณี, exผศ.ดร.สถาปนวัฒน์ สิทธิหาญ, exผศ.ดร.ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and anti-cancer activities of the stereoisomers of cordyceamide A in a skin carcinoma cell line", The 2023 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2023), 20 - 21 มกราคม 2023, เชียงราย ประเทศไทย
2023 exนางสาวกานต์ทิตา คงสุคนธ์ , inดร.จันทิกา ชูโชติรส, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF CHITOSAN DEACETYLATION DEGREE ON PROTEIN LOADING AND RELEASE FROM CHITOSAN-ALGINATE NANOPARTICLES", The 30th FAOBMB & 8th BMB Conference, 22 - 25 พฤศจิกายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนางสาวศิริลักษณ์ คำสุ่ย, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PURIFICATION OF TROPOMYOSIN ALLERGEN IN EDIBLE CRICKET (GRYLLUSBIMACULATUS) AND EDIBLE SILKWORM (BOMBYX MORI)", The 30th FAOBMB & 8th BMB Conference, 22 - 25 พฤศจิกายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนางสาวอัญมณี ไพรินทร์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "Effect of pH on the Extraction Efficiency of Proteins from Pollen of Six Plants", THE ANNUAL MEETING OF THE THAI SOCIETY FOR BIOTECHNOLOGY AND INTERNATIONAL CONFERENCE, 26 - 29 พฤศจิกายน 2023, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2023 exPronpawee Keawkerd, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "UTILIZING SUGARCANE LEAVES FOR BIOSYNTHESIS OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES: PHYSICAL PROPERTIES AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY", The 30th FAOBMB & 8th BMB Conference, 22 - 25 พฤศจิกายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2023 exPhatcharin Phetphiri, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, "Origin and Evolution of Modern Purine Nucleotide Metabolism: Purification of Ancient Putative Phosphoribosyltransferase-like Protein from a 280Million Years Old Halococcus salifodinae", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 6, 14 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exอนัญญา จินดารักษ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสัญชัย พยุงภร, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาของสารสกัดเส้นใยเห็ดหลินจือเขากวางด้วยเอทานอล", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6, 14 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exธนยศ เบิกบาน, exมัตถกา คงขาว, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการนําส่งสารสกัดจุลสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii ด้วยอนุภาคนาโนโดยใช้วิธีการฟิล์มบาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2023]