ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2018

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2018

Publish Year International Journal 17
2018 exSangsawad, P., exRoytrakul, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKitts, D.D., exChen, X.-M., exMeng, G., exLi-Chan, E.C.Y., exYongsawatdigul, J., "Transepithelial transport across Caco-2 cell monolayers of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from simulated in vitro gastrointestinal digestion of cooked chicken muscles", Food Chemistry, ปีที่ 251, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 77-85
2018 exSuwattanasophon, C., exSongtawee, N., exWolschann, P., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Molecular dynamics simulations of asymmetric heterodimers of HER1/HER2 complexes", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018
2018 inดร.พีรดา ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongyoo, P., exBoonrungsiman, S., "Preparation, characterization and in vitro evaluation of calothrixin B liposomes", Journal of Drug Delivery Science and Technology, ปีที่ 44, มีนาคม 2018, หน้า 491-497
2018 exSangsawad, P., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKitts, D.D., exChen, X.-M., exLi-Chan, E.C.Y., exYongsawatdigul, J., "Transepithelial transport and structural changes of chicken angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides through Caco-2 cell monolayers", Journal of Functional Foods, ปีที่ 45, พฤษภาคม 2018, หน้า 401-408
2018 inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNevin C. Lawrence , exVictor L. Demacon, exArron H. Carter, exKimberlee K. Kidwell, exIan C. Burke, exCamille M. Steber, "Isolation of Mutations Conferring Increased Glyphosate Resistance in Spring Wheat", Crop Science, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 84-97
2018 exDominiqueKreutz, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAndrea Bileck, exLukas Janker, exBesnik Muqaku, exAstrid Slany, exChristopher Gerner, "Curcumin exerts its antitumor effects in a context dependent fashion", Journal of Proteomics, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2018, หน้า 65-72
2018 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Molecular and functional analyses of novel anti-lipopolysaccharide factors in giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) and their expression responses under pathogen and temperature exposure", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 80, ฉบับที่ -, กันยายน - มิถุนายน 2018, หน้า 357-375
2018 exPhiangfhun Inthasaeng, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exIkuo Hirono, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of pcDNA-Alp1 DNA vaccine against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 279-288
2018 exTraewachiwiphak, S, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exVes-Urai, P, exCharoensawan, V, exYokthongwattana, K, "Gene expression and promoter characterization of heat-shock protein 90B gene (HSP90B) in the model unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii", PLANT SCIENCE, ปีที่ 272, กรกฎาคม 2018, หน้า 107-116
2018 exRangnoi, K, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exO'Kennedy, R, exRuker, F, exYamabhai, M, "Enhancement and Analysis of Human Antiaflatoxin B1 (AFB1) scFv Antibody-Ligand Interaction Using Chain Shuffling", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 66, ฉบับที่ 22, มิถุนายน 2018, หน้า 5713-5722
2018 exThongkhao, K, exSonnichsen, FD, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Structural Characterization and Mode of Action Studies on Salvicin K and Antimicrobial Peptide-like Bacteriocin beta Peptide Isolated from Lactobacillus salivarius K4", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, หน้า 731-745
2018 exLomthong, T., exChotineeranat, S., exCioci, G., exLaville, E., exDuquesne, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exMarty, A., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Molecular cloning and sequencing of raw starch degrading gene from laceyella sacchari LP175 and its functional expression in escherichia coli", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 1634-1648
2018 exKhueychai, S, exJangpromma, N, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exJoompang, A, exDaduang, S, exVesaratchavest, M, exPayoungkiattikun, W, exTachibana, S, exKlaynongsruang, S, "A novel ACE inhibitory peptide derived from alkaline hydrolysis of ostrich (Struthio camelus) egg white ovalbumin", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 73, ตุลาคม 2018, หน้า 235-245
2018 exPanyayai, T., exSangsawad, P., exPacharawongsakda, E., inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exTongsima, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "The potential peptides against angiotensin-I converting enzyme through a virtual tripeptide-constructing library", Computational Biology and Chemistry, ปีที่ 77, มกราคม 2018, หน้า 207-213
2018 exArthornthurasuk, S., exJenkhetkan, W., exSuwan, E., exChokchaichamnankit, D., exSrisomsap, C., inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exSvasti, J., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Molecular Characterization and Potential Synthetic Applications of GH1-Glucosidase from Higher Termite Microcerotermes annandalei", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 186, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 877-894
2018 exTongtubtim, N., exThenchartanan, P., exRatananikom, K., exChoengpanya, K., exSvasti, J., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Multiple mutations in the aglycone binding pocket to convert the substrate specificity of dalcochinase to linamarase", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ปีที่ 504, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2018, หน้า 647-653
2018 exTepparin, S., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exHirono, I., exKondo, H., inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of adjuvanted Streptococcus agalactiae vaccine by montanide ISA 763 A VG in nile tilapia (Oreochromis niloticus linn.)", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 26-38

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2018 exนายไนยชน ฐานิตสรณ์, inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Expression and purification of a cationic peptide hydrogelator in Escherichia coli.", The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology., 20 - 22 มิถุนายน 2018, ระยอง ประเทศไทย
2018 inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, exตรีสรา เลิศวาทศิลป์, exนริศา พูลทรัพย์, exประภาสิริ จันตะนี, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "The growth analysis of YLSNF1 gene deletion mutant of Yarrowia lipolytica on hydrophobic substrate media", The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (BMB2018), 20 - 22 มิถุนายน 2018, ระยอง ระยอง ประเทศไทย
2018 exThridsawan Prasopdee, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exKuakoon Piyachomkwan, exSunee Chotineeranat, exPimporn Uttayarat , exSirithorn Lertphanich, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Fabrication and characterization of albumin/starch scaffold", International Conference on Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวสุทธิรักษ์ วงษ์เขียว, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exมัตถกา คงขาว, "Thiostrepton treatment inhibits breast cancer cell growth via cellular senescence.", Proceedings of International Conference of 2018 Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exJittiporn Ruangtong, ex Phakkathorn Ruangsai, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial activities of green synthesized zinc oxide nanoparticles from crude extracts of banana peels", The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 22 - 23 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exNiphawan Sornnarin, exChartchai Chaichana, exOnrapak Reamtong, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exSittirak Roytrakul, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Identification of novel bioactive peptides extracted from Thai medicinal plants, Gloriosa superba rhizome and stem bark of Punica granatum Linn", The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 22 - 23 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Discovering novel ?-glucosidases from unculturable microbes via a metagenomic approach (invited speaker).", the 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 20 - 22 มิถุนายน 2018, ระยอง ระยอง ประเทศไทย
2018 exApinya Sliwong, exBoonruenrat Ruengwiset, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Expression of Beta-glucosidase gene from Aspergillus niger S068 in Saccharomyces cerevisiae utilizing glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase promoter", The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference., 22 - 23 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exสายฟ้า พุ่มลอยฟ้า, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of bacteria caused bad odors in the rubber plants", The International Conference on Materials Research and Innovation, 17 - 21 ธันวาคม 2018, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exAnunyaporn Phungsom, inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of oxidative stress on breast cancer multicellular spheroids", The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 20 - 22 มิถุนายน 2018, ระยอง ประเทศไทย
2018 inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNeeracha Lapanusorn, exAnunyaporn Phungsom, "Synergistic effects of antioxidative peptides from rice bran", The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 20 - 22 มิถุนายน 2018, ระยอง ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exปูรณสิทธิ์ ปิยวัชรวิจิตร, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018), 26 - 29 มิถุนายน 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2018]