ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2007

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 5
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exWongekalak, L, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of chondroitin sulfate from different sources of cartilage", CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 465-471
2007 exNgarmnij Chuenboonngarm, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Changing in TSS, TA and Sugar Contents and Sucrose Synthase Activity in Ethephon-Treated ‘Pattavia’ Pineapple Fruit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 205-212
2007 exIttipon Bannakan, inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of ?-amylase Inhibitor on Mungbean Weevil, Callosobruchus maculatus, in vivo and in vitro and on Barley Malt ?-amylase in vitro", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 451-460
2007 exChuankhayan, P, exRimlumduan, T, exTantanuch, W, exMothong, N, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exMetheenukul, P, exSvasti, J, exJensen, ON, exCairns, JRK, "Functional and structural differences between isoflavonoid beta-glycosidases from Dalbergia sp.", Archives of Biochemistry and Biophysics, ปีที่ 468, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2007, หน้า 205-216
2007 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, exJohn milne, exมัณฑนา มิล์น, exชัยวุฒิ สุดทองคง, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Alpha-mangostin from mangosteen pericarp extract and imidacloprid on Nilaparvata lugens (stal.) and non-target organisms: toxicity and detoxification mechanism", Comm.Appl.Biol.Sci,Ghent University, ปีที่ 2007, ฉบับที่ 72/3, พฤษภาคม 2007, หน้า 431-441
Publish Year National Journal 2
2007 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exพิรวัฒน์ ทองจันทร์, "การศึกษากลไกการเกิดเป็น micelle ของGlycolchitosan กับ Doxorubicin", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 47-53
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exLaongdao wongekalak, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrastructure of sharkfin cartilage", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 101-102

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 8
2007 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Purif ication and characterization of alkaline protease from Bacillus sp. A39. ", 1st Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference: Biochemistry for the Integration of Life, 26 - 27 เมษายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Expression of recombinant mulberry leaf lectin in bacterial host and its structural analysis. ", 1st Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference: Biochemistry for the Integration of Life, 26 - 27 เมษายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาต่อกิจกรรมของสารยับยั้งทริปซินในเมล็ดสบู่ดำ", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exนิภาพร เงินยวง, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดสายของยีนอัลฟ่า-อะมัยเลสในไหมไทยพันธุ์พื้นเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 31 มกราคม 2007
2007 inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, "ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมเอ็นไซม์ไรบูโรสบิสฟอสเฟตคาร์บอกซิเลสและ ปริมาณน้ำตาลในใบข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี ", ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exละอองดาว ว่องเอกลักษณ์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrastructure of sharkfin cartilage", การประชุมวิชาการกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 24, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2007, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exวรางคณา นาคเสน, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาพันธะไดซัลไฟด์และการเติมหมู่น้ำตาลของฮอร์โมนแอนโดรจีนิคจากกุ้งก้ามกราม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exชมพูนุท พรเจริญนพ, "Production and characterization of mutant forms of Thai rosewood beta-glucosidase.", the 1st National Graduate Research Conference (1-2 Aug. 2007). Patumthanee, Thailand., 1 - 2 สิงหาคม 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2007]