ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2021

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2021

Publish Year International Journal 36
2021 exสุภาภรณ์ สีทะหะ, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Novel peptides with HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activity derived from the fruits of Quercus infectoria", Chemical Biology and Drug Design, ปีที่ 97, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 157-166
2021 exPathompong Ves-urai, exSucheewin Krobthong, exKarnpitcha Thongsuk, exSittiruk Roytrakul, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Comparative secretome analysis between salinity-tolerant and control Chlamydomonas reinhardtii strains", Planta, ปีที่ 253, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 68
2021 exPrawit Oangkhana, exPiti Amparyup, exAnchalee Tassanakajon, exElumalai Pretham, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Characterization and functional analysis of fibrinogen-related protein (FreP) in the black tiger shrimp, Penaeus monodon", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 109, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 87-96
2021 exSirorut Sinnung, exTavan Janvilisri, inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reversal of cisplatin sensitization and abrogation of cisplatin-enriched cancer stem cells in 5-8F nasopharyngeal carcinoma cell line through a suppression of Wnt/beta-catenin-signaling pathway", Molecular and Cellular Biochemistry, ปีที่ 476, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 1663-1672
2021 exนางสาว ญาณี กำจัด, exนาย สหรัฐ เกตุธิโภค, exนางสาว ธัญนันท์ เชาว์ชัยพัฒน์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Drought Stress on Anthocyanin Accumulation in Mulberry Fruits", Asian Journal of Plant Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2021, หน้า 450-460
2021 exThridsawan Prasopdee, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cells", Materials Today Communications, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 102164-1-8
2021 exAnsaya Pumchan, exOrrapa Cheycharoen, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An oral biologics carrier from modified halloysite nanotubes", New Journal of Chemistry, ปีที่ 45, ฉบับที่ 20, พฤษภาคม 2021, หน้า 9130-9136
2021 exNarita Thungsatianpun, exRapeepat Mavichak, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cell-penetrating peptide nanocomplexes enhanced cellular uptake of dsRNA in Sf9 cell line", Journal of Current Science and Technology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 299-310
2021 exTanya Ju-Ngam, inดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์, exMamoru Yoshimizu, exHisae Kasai, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Functional and Stress Response Analysis of Heat Shock Proteins 40 and 90 of Giant River Prawn (Macrobrachium rosenbergii) under Temperature and Pathogenic Bacterial Exposure Stimuli", Biomolecules, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1034-1-28
2021 exAisamuddin Ardi Zainal Abidin, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exZetty Norhana Balia Yusof, "Carotenogenesis in nannochloropsis oculata under oxidative and salinity stress", Sains Malaysiana, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 327-337
2021 exนางสาวปัญญารัตน์ เหลือจันทร์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Characterization and Cross-Allergenicity of Tropomyosin from Freshwater Crustaceans", Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 69, ฉบับที่ 29, กรกฎาคม 2021, หน้า 8247-8256
2021 exSawinee Nasompag, exPawinee Siritongsuk, exSaengrawee Thammawithan, exOranee Srichaiyapol, exPanchika Prangkio, exTerri A. Camesano, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRina Patramanon, "AFM Study of Nanoscale Membrane Perturbation Induced by Antimicrobial Lipopeptide C14 KYR", Membranes , ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 495-495
2021 exจุฬารัตน์ เหลาเพิ่ม, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Development of an easy-to-use urease kit for detecting Helicobacter pylori in canine gastric mucosa", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1977-1987
2021 exSupansa Tuanthap, exNatdaroon Chiteafea, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Comparative sequence analysis of the accessory and nucleocapsid genes of feline coronavirus strains isolated from cats diagnosed with effusive feline infectious peritonitis", Archives of Virology, ปีที่ 166, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 2279-2787
2021 exUtapin Ngaokrajang, exTavan Janvilisri, exUdom Sae-Ueng, exApisara Prungsak, inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrin a5 mediates intrinsic cisplatin resistance in three-dimensional nasopharyngeal carcinoma spheroids via the inhibition of phosphorylated ERK /caspase-3 induced apoptosis", Experimental Cell Research, ปีที่ 406, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, หน้า 112765
2021 exRuang-areerate, T., exSukphattanaudomchoke, C., exThita, T., exLeelayoova, S., exPiyaraj, P., exMungthin, M., exSuwannin, P., exPolpanich, D., exTangchaikeeree, T., exJangpatarapongsa, K., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exSiripattanapipong, S., "Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay using SYBR safe and gold-nanoparticle probe for detection of Leishmania in HIV patients", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021
2021 exKiriwan, D., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In silico structural elucidation of the rabies RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) toward the identification of potential rabies virus inhibitors", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 27, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 183
2021 exKetprayoon, T., exNoitang, S., exSangtanoo, P., inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaisavoey, T., exReamtong, O., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKarnchanatat, A., "Anin vitrostudy of lipase inhibitory peptides obtained from de-oiled rice bran", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 31, พฤษภาคม 2021, หน้า 18915-18929
2021 exWongsrangsap, N, inดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Purification and Identification of Novel Antioxidant Peptides from Enzymatically Hydrolysed Samia ricini Pupae", MOLECULES, ปีที่ 26, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2021, หน้า 2588-1-11
2021 exChoengpanya, K, exRatanabunyong, S, exSeetaha, S, exTabtimmai, L, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Anti-HIV-1 reverse transcriptase property of some edible mushrooms in Asia", SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 2807-2815
2021 inดร.ไพบูลย์ ตั่นสกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSekkarin Ploypetch, exJanthima Jaresitthikunchai, exSittiruk Roytrakul, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Efficacy of cyclic lipopeptides obtained from Bacillus subtilis to inhibit the growth of Microsporum canis isolated from cats", Heliyon, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า e07980
2021 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJittiporn Ruangtong, exThitiradsadakorn Jaithon, exPattana Srifah Huehne, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, "Large Scale Synthesis of Green Synthesized Zinc Oxide Nanoparticles from Banana Peel Extracts and Their Inhibitory Effects against Colletotrichum sp., Isolate KUFC 021, Causal Agent of Anthracnose on Dendrobium Orchid", Journal of Nanomaterials, ปีที่ 2021, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 5625199
2021 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exKubpaphas Thummabancha, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Molecular Characterization and Defense Functions of the Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) DnaJ B9b and DnaJ C3a Genes in Response to Pathogenic Bacteria under High-Temperature Stress Conditions", Biomolecules, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 1509-1-21
2021 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exTanya Ju-Ngam, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Characterization, Stress Response and Functional Analyses of Giant River Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Glucose-Regulated Protein 78 (Mr-grp78) under Temperature Stress and during Aeromonas hydrophila Infection", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 3004-1-19
2021 exWongsamart, R., exKiriwan, D., exSuwattanasophon, C., exYokthongwattana, K., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational analysis of homo-dimerization of chloroplast-localized chaperonin from the alga Chlamydomonas reinhardtii", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 724-733
2021 exLamtha, T, exTabtimmai, L, exBangphoomi, K, exKiriwan, D, exMalik, AA, exChaicumpa, W, exHenegouwen, PMPVE, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Generation of a nanobody against HER2 tyrosine kinase using phage display library screening for HER2-positive breast cancer therapy development", PROTEIN ENGINEERING DESIGN & SELECTION, ปีที่ 34, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021
2021 exDanulada Pathanraj, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Structural Distinctive 26SK, a Ribosome-Inactivating Protein from Jatropha curcas and Its Biological Activities", applied biochemistry and biotechnology, ปีที่ 193, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 3877-3897
2021 exTabtimmai, L., exGrabowska, A.M., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exTinrat, S., exSedtananun, S., "Cytotoxic assessment of Cn-AMP1 in 2D or 3D spheroid non-small cell lung cancer models", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021
2021 inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dynamics of soil aggregate stability as induced by potassium in a soil-plant system", Soil Science and Plant Nutrition, ปีที่ 67, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 371-379
2021 exผศ.ดร.รัชนก ตินิกุล, exNarin Lawan, exNattanon Akeratchatapan, inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWachirawit Chinantuya, exChutintorn Suadee, exJeerus Sucharitakul, exPirom Chenprakhon, exDavid P. Ballou, exBarrie Entsch, exPimchai Chaiyen, "Protonation status and control mechanism of flavin-oxygen intermediates in the reaction of bacterial luciferase.", FEBS journal, ปีที่ 288, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2021, หน้า 3246-3260
2021 inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAritsara Jaruwat, exPenchit Chitnumsub, exPimchai Chaiyen, "Structural insights into a flavin-dependent dehalogenase HadA explain catalysis and substrate inhibition via quadruple Pi-stacking.", Journal of Biological Chemistry, ปีที่ 297, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, หน้า 100952
2021 exSiriluk Ratanabunyong, exNiran Aeksiri, exSaeko Yanaka, exMaho Yagi-Utsumi, exKoichi Kato, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Characterization of New DNA Aptamers for Anti-HIV-1 Reverse Transcriptase", ChemBioChem, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2021, หน้า 915-923
2021 inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศกร เอี่ยมเดิม, exChonnikarn Saikaew, exKanyanat Theeraraksakul, exPakjira Rimdusit, exCharoenkwan Kraiya, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biosensors for the detection of organophosphate exposure by a new diethyl thiophosphate-specific aptamer", Biotechnology Letters , ปีที่ 43, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 1869-1881
2021 exสายฟ้า พุ่มลอยฟ้า, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Identification of management of malodour from odour-producing bacteria in natural rubber", Journal of Rubber Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2021, หน้า 563-574
2021 exAtittaya Hoihuan, exพัชรี ซุ่นสั้น, exไพบูลย์ บุญลิปตานนท์, exจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ, exวารินทร์ ธนาสมหวัง, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Molecular genotyping and phenotyping of Vibrio vulnificus isolated from diseased, brown-marbled grouper (Epinephelus fuscoguttatus) in Thailand with preliminary vaccine efficacy analysis", Aquaculture, ปีที่ 545, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 737188- 737188
2021 exThrongnumchai, Boonyalit, exJitrakorn, Sarocha, exSangsuriya, Pakkakul, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exKhunrae, Pongsak, exDong, Ha Thanh, exVanvimon Saksmerprome, exRattanarojpong, Triwit, "Refolded recombinant major capsid protein (MCP) from Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus (ISKNV) effectively stimulates serum specific antibody and immune related genes response in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Protein Expression and Purification, ปีที่ 184, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 105876-105876

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 exSorawit Buraphawat , inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, "An Investigation of Subcellular Localization of YlSnf1p-EGFP in Response to a Fatty Acid in Yarrowia lipolytica", The 7th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 6 - 7 กรกฎาคม 2021, Online กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inนายทศพล อุมะมานิต, inดร.ปัทมา ทองกอก, "Effect of salinity stress on phenolic compounds and antioxidant activityin Grammatophyllum speciosum", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exดวงดาว แซ่ฉั่ว, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกโมเลกุลนาโนบอดีที่มีความจำเพาะต่ออิมมูโนโกลบูลิน อี ด้วยเทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจ", The 11th RSU National Research Conference on Science and Technology, 30 เมษายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2021]