ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2006

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 11
2006 inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exNuanchawee Wetprasit, "Screening of Antioxidant and Antibacterial Activities of Mulberry.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 775-783
2006 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Theoretical 3D Structures of All SH3 Domains from Nck-1 and Nck-2.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 102-108
2006 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exCathleen Carlin, exFrank D. Sonnichsen, "3D Structure of the Juxtamembrane Domain of the Human Epidermal Growth Factor Receptor and Its Interaction with Calmodulin by NMR Spectroscopy.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 109-115
2006 inนายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAhantharik P., exLaohawiwattanakul S., exPremsuk A., inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Fermented Teas in Antibacterial Activity", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 925-933
2006 exAree Thattiyaphong, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, exKrongkaew Supawat, exPathom Sawanpunyalert, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antibody-Binding Motif of Mimetic Peptides to V. cholerae O139 Lipopolysaccharide", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 90-95
2006 exNuanjun Wichukchinda, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Transformation of HIV-1 Envelope Glycoprotein120 in Tobacco Plant", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 96-101
2006 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exNusra Tongtubtim, "Nucleotide and Derived Amino Acid Sequences of the Cyanogenic Beta-Glucosidase (Linamarase) from Cassava (Manihot esculenta Crantz)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 123-128
2006 exAreekijseree, M, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKovitvadhi, S, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, exRungruangsak-Torrissen, K, "Development of digestive enzymes and in vitro digestibility of different species of phytoplankton for culture of early juveniles of the freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900", INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2006, หน้า 255-262
2006 exBullangpoti V., exVisetson S., exMilne M., exMilne J., inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, exSudthongkongs C., exTayapat S., "The novel botanical insecticide for the control brown planthopper (Nilaparvata lugens Stal.).", Communications in agricultural and applied biological sciences , ปีที่ 71, ฉบับที่ 2 Pt B, ตุลาคม 2006, หน้า 475-481
2006 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exMetheenukul, P., exSujiwattanarat, P., exPaiboon, P., exTongtubtim, N., exKetudat-Cairns M., exKetudat-Cairns, J., exSvasti, J., "Expression and purification of dalcochinase, a ฮฒ-glucosidase from Dalbergia cochinchinensis Pierre, in yeast and bacterial hosts", Protein Expression and Purification, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2006, หน้า 195-204
2006 exPeerapat Roongsattham , inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Hd1, Hd3a and Hd6 genes: possible DNA methylation roles in photoperiod sensitive gene regulation of rice KDML 105 (Oryza sativa L.). ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 462-471
Publish Year National Journal 3
2006 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Expression of HIV-1 Envelope Glycoprotein-120 in Transgenic Tobacco.", KU Journal (Natural Science), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 96-101
2006 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Protein Structure Determination by NMR Spectroscopy. ", KU Science Journal. , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1-3, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 1-12
2006 exWechkrajang, S., inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, "Anatomical characterization and protein profiles in adventitious and storage roots of two commercial Thai cassava varieties.", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 297-305

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2006 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Solution NMR Spectroscopy for the Structural Characterization of Basolateral and Lysosomal Sorting Signals of the Juxtamembrane EGFR", 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress, 18 - 23 มิถุนายน 2006, Kyoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 17
2006 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Expression of HIV-1 Envelope Glycoprotein-120 in Transgenic Tobacco", การประชุมวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "ยีนเลคตินในใบหม่อน: อินทรอนและการพัฒนาไพรเมอร์ที่จำเพาะ", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Science, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Three Dimensional Structure of Mulberry Leaf Lectin", การประชุมวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 exพจนีย์ โลมรัตน์, inนางสาวสุธาวดี (ยกเลิก) จิตประเสริฐ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการย้อมผ้าไหมโดย Pleurotus ostreatus", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Engineering, Architecture, Natural Resources and Environmental Management, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้างสามมิติของ Juxtamembrane Domain ใน Human Epidermal Growth Factor และการปฏิสัมพันธ์กับ Calmodulin โดย เอนเอ็มอาร์ สเปคโตรสโคปี้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างสามมิติทางทฤษฏีของ SH3 โดเมน จาก Nck1 และ Nck2", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างสามมิติของเลคตินในใบหม่อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม 2006 - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exบัณฑิต ยวงสร้อย, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงคาโรทีนอยด์ และสารพิษในวัตถุดิบพื้นบ้าน : ใบชา ใบหม่อน และ ใบมันสำปะหลัง", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 exวรางคณา นาคเสน, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การแยกฮอร์โมนจากต่อมแอนโดรจีนิคของกุ้งก้ามกรามให้บริสุทธิ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exเรวดี กรประชา, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องหมาย SCAR สำหรับคัดเลือกยูคาลิปตัสลูกผสมระหว่าง T5 และ A17", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม 2006 - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายยีนผลิตไกลโคโปรตีน-120 ของเชื้อเอชไอวีในยาสูบ", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Science, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุวรรณา พรหมทอง, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบผลการใช้ข้าวโพด มันเส้น และมันอัดเม็ดในอาหารต่อลักษณะจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่กระทง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "ลำดับนิวคลีโอไทด์และลําดับกรดอะมิโนของเอนไซม์ไซยาโนจีนิคเบต้ากลูโคซิเดส (ลินามาเรส) จากมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exเพ็ญพร สูจิวัฒนารัตน์, exศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, "Effects of mutation in the aglycone binding pocket of Thai rosewood beta-glucosidase. ", the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (10-12 Oct. 2006). Bangkok, Thailand., 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exชมพูนุท พรเจริญนพ, exศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, "Production and Characterization of mutant forms of Thai rosewood beta-glucosidase. ", the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (10-12 Oct. 2006). Bangkok, Thailand., 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, exอมรรัตน์ อ่อนเปี่ยม, "Site-directed mutagenesis in the aglycone binding pocket of Thai rosewood beta-glucosidase (Dalbergia cochinchinensis Pierre). ", the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (10-12 Oct. 2006). Bangkok, Thailand., 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exอารี ทัตติยพงศ์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, exกรองแก้ว ศุภวัฒน์, exปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antibody-binding motif ของเปปไทด์เลียนแบบลิโปพอลีแซคคาไรด์ของเชื้อ V. cholerae O139", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2006]