ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2016

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

7

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2016

Publish Year International Journal 9
2016 exSeetaha, Supaporn, exYagi-Utsumi, Maho, exYamaguchi, Takumi, exIshii, Kentaro, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKato, Koichi, "Application of Site-Specific Spin Labeling for NMR Detecting Inhibitor-Induced Conformational Change of HIV-1 Reverse Transcriptase", ChemMedChem, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 363-366
2016 inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYacoub, Magdi H., exChester, Adrian H., "Valve Endothelial Cells - Not Just Any Old Endothelial Cells", CURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน 2016, หน้า 146-154
2016 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exKorntip Kannika, exIkuo Hirono, exHidehiro Kondo, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Draft Genome Sequences of Streptococcus agalactiae Serotype Ia and III Isolates from Tilapia Farms in Thailand", Genome Announcements, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016
2016 exAoki, T, exWatanabe, U, exTakeyama, H, exHattori, M, exSuda, W, exHikima, J, exSakai, M, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exRapeepat, M, "Relationship between intestinal flora and cytokine gene expression in intestine of tilapia administered with probiotics", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, ปีที่ 53, มิถุนายน 2016, หน้า 119-120
2016 exPhairoh, P, exSuthibatpong, T, exRattanarojpong, T, exJongruja, N, exSenapin, S, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKhunrae, P, "ICP35 Is a TREX-Like Protein Identified in White Spot Syndrome Virus", PLOS ONE, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016
2016 exชาตรี แสนสุข, exสามารถ วันชะนะ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exสุกัญญา วงศ์พรชัย, exทิพยา ไกรทอง, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกวัตฒ์ ชัยชมภู, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "De novo transcriptome assembly and identification of the gene conferring a “pandan-like” aroma in coconut (Cocos nucifera L.)", Plant Science, ปีที่ 252, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 324-334
2016 exOraphan Phuangsawai, exPaul Beswick, exSiriluk Ratanabunyong, exLueacha Tabtimmai, exPraphasri Suphakun, exPhongphat Obounchoey, exPimonwan Srisook, exNatharinee Horata, exIrina Chuckowree, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exSimon E. Ward, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, "European Journal of Medicinal Chemistry", European Journal of Medicinal Chemistry, ปีที่ 124, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 896-905
2016 exPhuangsawai, O., exBeswick, P., exRatanabunyong, S., exTabtimmai, L., exSuphakun, P., exObounchoey, P., exSrisook, P., exHorata, N., exChuckowree, I., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exWard, S.E., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exGleeson, M.P., "Evaluation of the anti-malarial activity and cytotoxicity of 2,4-diamino-pyrimidine-based kinase inhibitors", European Journal of Medicinal Chemistry, ปีที่ 124, ฉบับที่ 29, พฤศจิกายน 2016, หน้า 896-905
2016 exSujiwattanarat, P, exPongsanarakul, P, exTemsiripong, Y, exTemsiripong, T, exThawornkuno, C, exUno, Y, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exMatsuda, Y, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular cloning and characterization of Siamese crocodile (Crocodylus siamertsis) Copper, zinc superoxide dismutase (CSI-Cu,Zn-SOD) gene", COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, ปีที่ 191, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 187-195

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 26
2016 exนายไนยชน ฐานิตสรณ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Anticancer activity of partially purified protein hydrolysate from seed of Streblus asper Lour.", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Preliminary studies on anticancer and antioxidant activities of bran proteins from Thai rices", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายบวร วีระพันธ์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา, "Heterologous expression of Chlamydomonaschaperonin 60 subunits in Escherichia coli", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 (BMB2016) , 26 - 27 พฤษภาคม 2016
2016 exKulthida Kamkla, inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, exกิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Analysis of catalase promoters in Chlamydomonas reinhardtii", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 (BMB2016), 26 - 27 พฤษภาคม 2016
2016 exAriya Khamwut, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Anti-liver cancer activity from partial purified protein hydrolysate of Acanthus ebracteatus Vahl", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 (BMB 2016), 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exSiriwat Sukphokkit, exSupeecha Kumkate, inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTavan Janvilisri, "Establishment of three-dimentional culture of a cholangiocarcinoma cell line", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference (BMB2015), 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exPhongphat Obounchoey, exPimonwan Srisook, exRungcharn Suksungworn, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Screening Thai Herbal Crude Extracts and NCI Compounds Against EGFR", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference , 26 - 27 พฤษภาคม 2016
2016 exLueacha Tabtimmai, exPraphasri Suphakuna, inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWanpen Chaicumpa, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Nanobodies against tyrosine kinase domainof EGFR: A novel cancer drug", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference , 26 - 27 พฤษภาคม 2016
2016 exSiriphan Arthornthurasuk , inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Effects of Aromatic Amino Acid Substitutions in the Substrate Binding Pocket of a Glycoside Hydrolase Family 3 ?-Glucosidase on Hydrolysis of Glucoside and Xyloside Substrates", Proceeding of the 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference (May 26-27, 2016), Songkla, Thailand., 26 - 27 พฤษภาคม 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exนางสาวญาณี กำจัด, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An improved method for RNA extraction from various tissues of mulberry", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exนายกฤตภาส เชื้อแย้ม, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of a SAL1 Homologue from Thai Aromatic Rice KDML105", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 2 - 4 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exSuwan, E., "A metagenomic approach to discover a novel beta-glucosidase from bovine rumens.", the 28th International Carbohydrate Symposium , 17 กรกฎาคม - 21 กันยายน 2016, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2016 exสิริภา เทียนนาค, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of OsI_32438, a Novel Aldo-keto Reductases in Thai Jasmine Rice (KDML 105)", The 5th International Biochemistrh and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exบุษกร อุ๋ยวงศ์, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of OsI_15387 : A novel member of aldo-keto reductase superfamily in rice (Oryza sativa L. ssp. Indica)", The 5 th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exRawint Narawongsanont, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Functional analysis of AKR4C14, an aldo-keto reductase from Thai jasmine rice (O.sativa L.ssp. Indica cv. KDML105)", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exอัครเดช ปิยะแสงทอง, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "BIOLOGICAL ACTIVITIES OF GOLD(III) COMPLEX WITH 3-(2-THIAZOLYLAZO)-2,6-DIAMINOPYRIDINE AS INHIBITORS FOR PEPSIN AND PAPAIN", 13th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC 13), 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2016, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2016 exอาทิตย์ จรัสอรุณฉาย, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "STUDY ON TRYPSIN INHIBITION ACTIVITY BY COMPLEX OF 5, 10, 15, 20-TETRA(4-CARBOXYPHENYL)PORPHYRIN WITH Cu(II) AND Co(II)", 13th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC 13), 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2016, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2016 inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exChutima Sontirod, exDuangjai Sangsrakru, exSithichoke Tangphatsornruang, "Transcriptomic and genome-wide profiling of microRNAs in Chlamydomonas reinhardtii under salinity stress", The 9th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology , 15 - 17 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exChamaiporn Chalongkhwan, exPhiangfhun Inthasaeng, exSittiruk Roytrakul, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "ANTIGENIC PROTEINS IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT OF PROBIOTIC-Bacillus sp. AS A DELIVERY SYSTEM FOR STREPTOCOCCOSIS CONTROL IN NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus)", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exKittichai Sukprasong, exNattawat Tantijaratchai, exDuangnapa Kiriwan, inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "MOLECULAR CHARACTERIZATION OF NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus) AROMATASE AND INHIBITOR IDENTIFICATION", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exKorntip Kannika, exTarntip Wongwaipairote, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exIkuo Hirono, exHidehiro Kondo, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "STREPTOCOCCOSIS VACCINE BASED ON SEROTYPING OF Streptococcusagalactiae ISOLATES FROM TILAPIA CULTURE SYSTEM IN THAILAND", Asian-Pacific Aquaculture 2016, 26 - 29 เมษายน 2016, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 exChamaiporn Chalongkhwan, exPhiangfhun Inthasaeng, exSittiruk Roytrakul, exIkuo Hirono, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "IDENTIFICATION OF IMMUNOREACTIVE PROTEINS IN Streptococcus agalactiae ISOLATED FROM NILE TILAPIA", Asian-Pacific Aquaculture 2016, 26 - 29 เมษายน 2016, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 exHo Thi Truong Thy, exNguyen Huu Thinh, exNguyen Nhu Tri, exOng Moc Quy, exKorntip Kannika, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "THE EFFECTS OF PROBIOTICS MIXTURE Bacillus amyloliquefaciens 54A AND B. pumilus47B ON THE GROWTH PERFORMANCES, INNATE IMMUNITY AND STRESS RESPONSEOF STRIPED CATFISH (Pangansianodon hypophthalmus) IN LABORATORY CONDITION", Asian-Pacific Aquaculture 2016, 26 - 29 เมษายน 2016, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 exNutnicha Sookchaiyaporn, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF PROBIOTICS ISOLATED FROM NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus Linn.)ON GROWTH, INNATE IMMUNITY AND INHIBITION OF PATHOGENIC BACTERIA", Asian-Pacific Aquaculture 2016, 26 - 29 เมษายน 2016, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exAsama Kiataramgul, exThanyanan Wannathong, exRapeepat Mavichak, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "DEVELOPMENT OF Chlamydomonas reinhardtii FOR CONTROL WHITE SPOT SYNDROMEVIRUS IN SHRIMP (Penaeus vannamei)", Asian-Pacific Aquaculture 2016, 26 - 29 เมษายน 2016, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 exAtitaya Hoihuan, exThararat Phurahong, exPatcharee Soonson, exPaiboon Bunlipatanon, exJumroensri Thawonsuwan, exVarin Tanasomwang, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "MOLECULAR GENOTYPING OF Vibrio vulnificus ISOLATED FROM BROWNMARBLEDGROUPER (Epinephelus fuscoguttatus)", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exนางสาวนริศา พูลทรัพย์, exนางสาวสาลักษณ์ แท่นแก้ว, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, "Preliminary analysis of ACL1 promoter in Yarrowia lipolytica", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2016]