ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2010

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2010

Publish Year International Journal 10
2010 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exKhakhanang Ratananikoma, exKhuanjarat Choengpanya, exNusra Tongtubtim, exPenporn Sujiwattanaratb, exChompoonuth Porncharoennop, exAmornrat Onpiuma, exJisnuson Svastic, "Substrate specificity in hydrolysis and transglucosylation by family 1 b-glucosidases from cassava and Thai rosewood", Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, ปีที่ 67, ฉบับที่ 3-4, ธันวาคม 2010, หน้า 257-265
2010 exKarun Thongprajukaew, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrisna Rungruangsak-Torrissen, "Temperature and pH Characteristics of Amylase and Lipase at Different Developmental Stages of Siamese Fighting Fish (Betta splendens Regan, 1910)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 210-219
2010 exWisessing, A, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical Characterization of the alpha-Amylase Inhibitor in Mungbeans and Its Application in Inhibiting the Growth of Callosobruchus maculatus", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 58, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 2131-2137
2010 exThanongsaksrikul, J, exSrimanote, P, exManeewatch, S, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exTapchaisri, P, exMakino, S, exKurazono, H, exChaicumpa, W, "A VHH That Neutralizes the Zinc Metalloproteinase Activity of Botulinum Neurotoxin Type A", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, ปีที่ 285, ฉบับที่ 13, มีนาคม 2010, หน้า 9657-9666
2010 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exTheppabutr, S, exSongtawee, N, exDay, NPJ, exWhite, NJ, exWoodrow, CJ, exImwong, M, "Computational analysis of binding between malarial dihydrofolate reductases and anti-folates", MALARIA JOURNAL, ปีที่ 9, มีนาคม 2010
2010 inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีระกุล อาภรณ์สุวรรณ์, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial activity and cytotoxicity of the leaf essential oil of Morus rotunbiloba Koidz", Journal of Medicinal Plants Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2010, หน้า 837-843
2010 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exอรไท สวัสดิชัยกุล, exณภัทร สองทวี, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Receptor-Based Virtual Screening of EGFR Kinase Inhibitors from the NCI Diversity Database", Molecules, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 15, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 4041-4054
2010 inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exBucher, E., exฤŒaikovski, M., exVaillant, I., exNicolet, J., exScheid, O.M., exPaszkowski, J., "MOM1 and Pol-IV/V interactions regulate the intensity and specificity of transcriptional gene silencing", EMBO Journal, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กันยายน 2010, หน้า 340-351
2010 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exอ. สัญชัย พยุงภร, exศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ, exDr. Chris M Brown, "Identification of an effective siRNA target site andfunctional regulatory elements, within the hepatitisB virus posttranscriptional regulatory element", Virology Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, กันยายน 2010, หน้า 216-228
2010 inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exNuanchawee Wetprasit, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antimutagenicity and Anti-HSV-2 Activity of Mulberry Tea (Morus rotunbiloba Koidz)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 816-813

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2010 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of carp herpes virus antigen genes", Nippon Suisan Kaisha, Ltd. academic society spring conference program, 28 - 31 มีนาคม 2010
2010 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKanyanat Settharaksa, exNapat Songtawee, "Virtual screening for potential inhibitors against yellow head virus (YHV)", JSPS-NRCT JOINT SEMINAR , 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2010, Tokyo ญี่ปุ่น
2010 exBoonsri, P, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exOlson, A, exHerdendorf, T. J, ex. Miziorko H. M. , exSem D. S., "Docking From Natural Product, Drug And Chemical Libraries, Followed By NMR Binding Studies To Identify Novel Inhibitors Of Phosphomevalonate Kinase", Biophysical Society 54th Annual Meeting, 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2010, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2010 exนายฐากรณ์ สอนวัฒนา, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exรศ.นวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "ANTIMICROBIAL PEPTIDES PRODUCED BY PEPSIN DIGESTION OF THE FRUIT PROTEIN OF BRUCEA AMARISSIMA DESV", the International Conference on “Molecules of life: from discovery to biotechnology”, 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2010, Melbourne อื่นๆ ญี่ปุ่น
2010 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนิภาพร เงินยวง, exDr. Isao Kobayashi, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exDr. Toshiki Tamura, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Cloning and expression analysis of alpha–amylase gene in the silkworm, Bombyx mori.", “International Silkworm Genome Symposium and Annotation Workshop” and International Symposium New Silk Road: Silkworm Genome to Sustainable Agriculture., 9 - 10 พฤศจิกายน 2010, Tsukuba ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 19
2010 exเจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง, exบรรณฑวรรณ ม้าเฉี่ยว, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงในหม่อนสายพันธุ์ทนเค็มและไม่ทนเค็มภายใต้ความเครียดจากเกลือ ", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 24 - 26 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exศันสนียพร กิตติขจร, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "In vitro screening of various Jatropha curcas seeds for high protein and low toxic curcin", 48th Kasetsart University Annual Conference, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายฐากร สอนวัฒนา, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "SCREENING OF ANTIHYPERTENSIVE PEPTIDES FROM ENZYME HYDROLYSATE OF SOME THAI MEDICINAL PLANTS", The Fifth Annual Symposium of Protein Society of Thailand: From Basic Approaches to modern Technologies, 23 - 25 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนภาพร ธรรมชูเชารัตน์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Expression, Purification and Characterization of mutant BADH2", The 5th Annual Symposium of Protein , 23 - 25 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exฐากรณ์ สอนวัฒนา , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, ex นวลฉวี เวชประสิทธิ์ , inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "เปบไทด์ยับยั้งแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของผลราชดัด", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36, 25 - 27 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exฐากรณ์ สอนวัฒนา , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Bioactive peptides produced by pepsin digestion of the crude protein of some Thai medicinal plants", Commission on Higher Education Congress III University Staff Development Consortium, 9 - 11 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exPreeyanuch Tongpoo, "Purification and characterization of high glucose-tolerant beta-glucosidase from Aspergillus sp.", 5th Annual Symposium of Protein Society of Thailand , 23 - 25 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exKhakhanang Ratananikom, "Glycone specificity in hydrolysis of Thai rosewood beta-glucosidase.", 5th Annual Symposium of Protein Society of Thailand , 23 - 25 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวสุณิสา สุวรรณพันธ์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Isolation and Purification of Sericin Degrading Protease from Degumming Wastewater", the ASEAN Sericulture Coference 2010 , 26 สิงหาคม 2010, จันทบุรี ประเทศไทย
2010 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasuhiro Tsukada, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Mechanical Properties of Bromelain Degummed Thai Silk Fabrics", ASEAN Sericulture Conference 2010, 25 - 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSuradet Aroonluke, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Cocoonase from Bombyx mori and its Expression in Bacterial Expression System", ASEAN Sericulture Conference 2010, 25 - 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning , expression and purification of rice OsI_04428: A member of aldo-keto reductase superfamily from rice (Oryza sativa)", The 5'th Annual Symposium of Protein Society of Thailand "Protein Research: From Basic Approaches to Modern technologies", 23 - 25 มิถุนายน 2010
2010 exณัฏฐ์กวี ทองแท้, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเออินเตอร์เฟียเรนซ์บนหน่วยตวบคุมการแสดงออกของไวรัสตับอักเสบบี และการสร้างอาร์เอ็นเอไอพลาสมิด", IRPUS 2552 (ISBN 978-974-456-7130), 29 - 30 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDr. Chris M Brown, "การยับยั้งการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบีด้วย RNAi", ประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์, 16 - 19 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุณิสา สุวรรณพันธ์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์, "การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนของเอนไซม์โปรติเอสที่ย่อยเซอริซินจาก Bacillus subtilis C4", The 36th Congress on Sciencend Technology of Thailand (STT36) (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่36 (วทท36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการแสดงออกของยีนดีเอ็นเอเมทิลทรานเฟอเรสในข้าวสายพันธุ์ไทยภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม", 1st National Rice Research Conference: Moving rice research Towards Innovation, 14 - 16 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ, exดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา, "Screening and Characterization of Components Required for Epigenetic Regulation in Chlamydomonas reinhardtii", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10, 14 - 16 ตุลาคม 2010, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2010 exJenkhetkan, W., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Screening and partial purification of high glucose-tolerant beta-glucosidases from termite (full proceeding).", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand , 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุรเดช อรุณลักษณ์, exดร. ศศิมนัส อุณจักร์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การแยกบริสุทธิ์คอกคูเนสจากไหมสายพันธุ์พื้นเมืองไทยและโคลนยีนคอกคูเนสในแบคทีเรีย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2010]