ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2012

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 22
2012 inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning and Characterization of AKR4C14, a Rice Aldo-Keto Reductase, from Thai Jasmine Rice", The Protein Journal, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 35-42
2012 exChulanetra, M., exBangphoomi, K., exSookrung, N., exThanongsaksrikul, J., exSrimanote, P., exSakolvarvaree, Y., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exChaicumpa, W., "Human ScFv that block sodium ion channel activity of tetrodotoxin", Toxicon, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 272-282
2012 inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exMahong, B, exRoytrakul, S, ex Phaonaklop, N, exNarangajavana, J , ex Yokthongwattana, K, "Proteomic analysis of salinity-stressed Chlamydomonas reinhardtii revealed differential suppression and induction of a large number of important housekeeping proteins.", Planta, ปีที่ 235, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 649-659
2012 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนาย นราธิป ประดิษฐ์ผล, exนางสาว พิชามญชู์ สิทธิกูล, "First synthesis and anticancer activity of novel naphthoquinone amides", European Journal of Medicinal Chemistry, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 253-270
2012 exYe, M., exKhoo, K.K., exXu, S., exZhou, M., inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPerugini, M.A., exShao, X., exChi, C., exGalea, C.A., exWang, C., exNorton, R.S., "A helical conotoxin from Conus imperialis has a novel cysteine framework and defines a new superfamily", Journal of Biological Chemistry, ปีที่ 287, ฉบับที่ 18, มีนาคม 2012, หน้า 14973-14983
2012 exSawatdichaikul, O., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWolschann, P., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In silico screening of epidermal growth factor receptor (EGFR) in the tyrosine kinase domain through a medicinal plant compound database", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 1241-1254
2012 exน.ส.จันทกานต์ นุชสุข, exรศ.ดร.นวลฉวี เวชประสิทธิ์, exดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Larvicidal activity of a toxin from the seeds of Jatropha curcas Linn. against Aedes aegypti Linn. and Culex quinquefasciatus Say", Tropical Biomedicine, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 286-296
2012 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Overview of RNA interference therapeutics", Songklanakarin J. Sci. Technol., ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 293-301
2012 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exMeesawat, P., exPaemanee, A., inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exKovitvadhi, S., exRungruangsak-Torrissen, K., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Characterisation of thermostable trypsin and determination of trypsin isozymes from intestine of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)", Food Chemistry, ปีที่ 134, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2012, หน้า 1533-1541
2012 exJiamsomboon, K., inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dissecting substrate specificity of two rice BADH isoforms: Enzyme kinetics, docking and molecular dynamics simulation studies", Biochimie, ปีที่ 94, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012, หน้า 1773-1783
2012 exMyint, K.M., exArikit, S., exWanchana, S., exYoshihashi, T., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 125, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 887-896
2012 inดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์, อาจารย์, exอ. ดร. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล, exผศ. ดร. พจนีย์ ศรีมาโนชญ์, exดร. อรณัชชา พ่วงแพ, exอ. ดร. สันติ มณีวัชระรังษี, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exศ. ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา, "Cell Penetrable Humanized-VH/VHH That Inhibit RNA Dependent RNA Polymerase (NS5B) of HCV", PLOS ONE, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2012, หน้า e49254
2012 exPANADDA JERMSRI, exARUNYA JIRAVIRIYAKUL, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exSARAWUT KUMPHUNE, "EFFECTS OF AQUILARIA CRASSNA CRUDE EXTRACT ON SIMULATED ISCHEMIA INDUCED CARDIAC CELL DEATH", International Journal of Pharma and Bio Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 604-613
2012 inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, exPornchanok Chalopagorn, "Adenosine deaminase from Streptomyces coelicolor: Recombinant expression, puri?cation and characterization", Protein expression and purification, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2012, หน้า 167-173
2012 exWanwisa Waiyaput, exผศ.สัญชัย พยุงภร, exJiraphorn Issara-Amphorn, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effects of crude extracts from some edible Thai plants against replication of hepatitis B virus and human liver cancer cells", BMC Complementary and Alternative Medicine, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2012, หน้า 246-256
2012 exน.ส. กิตติยา เอกเชวง, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Cloning and Expression of Pyrroline-5-carboxylate synthetase from Eucalyptus camaldulensis (Dehnh.) under Salt Stress", Kasetsart J. (Nat.Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 904-917
2012 inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cell-Free Protein Expression from DNA-Based Hydrogel (P-Gel) Droplets for Scale-Up Production", Industrial Biotechnology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2012, หน้า 372-377
2012 exKhin Myo Myint, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exSamart Wanchana, exTadashi Yoshihashi, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 125, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 887-896
2012 inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAna Salom? Veiga, exKshitij Gupta, exDiana Gaspar, exRobert Blumenthal, exJoel P. Schneider, "Anticancer ?-hairpin peptides: Membrane-induced folding triggers activityc", Journal of the American Chemical Society, ปีที่ 134, ฉบับที่ 14, เมษายน 2012, หน้า 6210-6217
2012 exDiana Gaspar, exAna Salom? Veiga, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJoel P. Schneider, exMiguel A. R. B. Castanho, "Anticancer Peptide SVS-1: Efficacy Precedes Membrane Neutralization", Biochemistry, ปีที่ 51, ฉบับที่ 32, สิงหาคม 2012, หน้า 6263-6265
2012 inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLisa A. Haines-Butterick, exKatelyn J. Nagy, exJoel P. Schneider, "Iterative design of peptide-based hydrogels and the effect of network electrostatics on primary chondrocyte behavior", Biomaterials, ปีที่ 33, ฉบับที่ 30, ตุลาคม 2012, หน้า 7478-7488
2012 exAna Salom? Veiga, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDiana Gaspar, exHenri G. Franquelim, exMiguel A. R. B. Castanho, exJoel P. Schneider, "Arginine-rich self-assembling peptides as potent antibacterial gels", Biomaterials, ปีที่ 33, ฉบับที่ 35, ธันวาคม 2012, หน้า 8907-8916
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "หน้าที่และประโยชน์ของโคเอ็นไซม์ คิวเทน", วารสารวิทยาศาสตร์, ปีที่ 66, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 79-84

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2012 exนางสาว วราภรณ์ บุญรัตน์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "DISTRIBUTION AND ORIENTATION OF PHYLLOQUINONE IN DIPALMITOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE BILAYE", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exอ ดร พูนศิริ ทิพย์เนตร, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "MOLECULAR INTERACTION OF LAMELLARINS IN THE BINDING POCKET OF EPIDERMALGROWTH FACTOR RECEPTOR BY USING MOLECULAR OPERATING ENVIRONMENTPROGRAM (MOE)", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exTongtubtim, N., , exRatananikom, K., exChoengpanya, K., exSvasti, J., "Converting Substrate Specificity of Dalcochinase to Linamarase by Multiple Mutation (abstract).", 26th International Carbohydrate Symposium, 22 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2012, Madrid ราชอาณาจักรสเปน
2012 exChoengpanya, K., exLi, Y.-K., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Cloning and expression of ?-xylosidase from Aspergillus niger, and prediction of its catalytic nucleophile (abstract).", 26th International Carbohydrate Symposium, 22 - 27 กรกฎาคม 2012, Madrid ราชอาณาจักรสเปน
2012 exArtornturasook, S., exJenkhetkan, W., , inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of a potentially glucose-tolerant beta-glucosidase from termite to assist in cellulose degradation.", 7th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 29 - 31 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exThongpoo, P., exAra?jo, A.C, ex McKee, L.S., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exBrumer, H., "Acid/base catalyst identification of GH3 ?-glucosidase from Aspergillus niger ASKU28 (abstract and oral presentation).", 7th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 29 - 31 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exจันทกานต์ นุชสุข, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Bioactivities of Thai rice protein hydrolysates.", The 13th FAOBMB Congress, 25 - 29 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exชาติชาย ชัยชนะ, exศศิธร ยอดยิ่งยง, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of free radical scavenging and DNA damage protective effects of protein hydrolysates derived from some Thai medicinal plants by enzyme hydrolysis", The 13th FAOBMB Congress, 25 - 29 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exปาริชาติ ศรีสมัย, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "SCREENING OF THAI NATURAL MEDICINE EXTRACTS AGAINST HIV-1PROTEASE ACTIVITY", 7th International Symposium of the Protein Society of Thailand. , 29 - 31 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exปภัสสรา แสงธนู, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Structure and function relationship of bacteriocins of Lactobacillus salivarius.", 7th International Symposium of the Protein Society of Thailand. , 29 - 31 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exSayamon Sithisan, exAchara Paemanee , exSithiruk Roytrakul, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาฟอสฟอโปรตีโอมส์ของสาหร่ายเซลล์เดียวภายใต้สภาวะเครียดเกลือ", 13th FAOBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology “Discovery of Life Processes: From Biomolecules to Systems Biology”, 25 - 29 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2012 exกัญญาณัฐ เศรษฐรักษา, exอัจฉรา แพมณี, inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจันทิมา จเรสิทธิกุลชัย, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์และโปรตีนของจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis ) ที่เปลี่ยนการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ Staphylococcus aureus Aeromonas hydrophila Edwardsiella tarda และ poly [I:C]", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์", 25 - 27 มกราคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exChoengpanya, K., exLi, Y.-K., "CLONING AND EXPRESSION OF ?-XYLOSIDASE FROM Aspergillus niger, AND PREDICTION OF ITS CATALYTIC NUCLEOPHILE", the 13th Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists Congress (, 25 - 29 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exArtornturasook, S., exJenkhetkan, W., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of a potentially glucose-tolerant beta-glucosidase from termite to assist in cellulose degradation.", the 13th Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists Congress, 25 - 29 พฤศจิกายน 2012, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exThongpoo, P., exAra?jo AC , exMcKee, L.S., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exBrumer, H., "Acid/base catalyst identification of glycoside hydrolase family 3 (GH3) ?-glucosidase from Aspergillus niger ASKU28", the 13th Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists Congress, 25 - 29 พฤศจิกายน 2012, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exบุษกร อุ๋ยวงศ์, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษายีน OsI_20197 สมาชิกของกลุ่มยีน aldo-keto reductase ในข้าว (Oryza sativa, Indica)", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2012]