ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2013

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2013

Publish Year International Journal 16
2013 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, exนายคมกฤษ หาสิตะพันธุ์, exน.ส.พิชามญชุ์ สิทธิกุล, "Synthesis of novel naphthoquinone aliphatic amides and esters and their anticancer evaluation", European Journal of Medicinal Chemistry, ปีที่ 60, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 271-284
2013 exStepper, J., exDabin, J., exEklof, J.M., exThongpoo, P., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exTaylor, E.J., exTurkenburg, J.P., exBrumer, H., exDavies, G.J. , "Structure and activity of the Streptococcus pyogenes family GH1 6-phospho-b-glucosidase SPy1599", Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography, ปีที่ 69, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 16-23
2013 exThongpoo, P., exMcKee, L.S., exAra?jo, A.C., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exBrumer, H., "Identification of the acid/base catalyst of a glycoside hydrolase family 3 (GH3) b-glucosidase from Aspergillus niger ASKU28.", BBA - Gen Subjects, ปีที่ 1830, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 2739-2749
2013 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPullen, J.R., exAbdul Wahab, M.F., exWright, M., exMiller, A.D., "Escherichia coli LysU is a potential surrogate for human lysyl tRNA synthetase in interactions with the C-terminal domain of HIV-1 capsid protein", Organic and Biomolecular Chemistry, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, มกราคม 2013, หน้า 612-620
2013 exChen, X., inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLau, C., exThipayang, S., exXu, Y., exWright, M., exMiller, A.D., "Multiple catalytic activities of Escherichia coli lysyl-tRNA synthetase (LysU) are dissected by site-directed mutagenesis", FEBS Journal, ปีที่ 280, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 102-114
2013 exMokmak, W, exChunsrivirot, S, exAssawamakin, A, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inนายสมาน ทองสิมา, "Molecular dynamics simulations reveal structural instability of human trypsin inhibitor upon D50E and Y54H mutations", JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 521-528
2013 exPoen, S., inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, "Growth hormone from striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus): Genomic organization, recombinant expression and biological activity", Gene, ปีที่ 518, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 316-324
2013 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittikul, P., exPradidphol, N., inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Biophysical and molecular docking studies of naphthoquinone derivatives on the ATPase domain of human Topoisomerase II", Biomedicine and Pharmacotherapy, ปีที่ 67, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 122-128
2013 exRatananikom, K., exChoengpanya, K., exTongtubtim, N., exCharoenrat, T., exWithers, S.G., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Mutational analysis in the glycone binding pocket of Dalbergia cochinchinensis beta-glucosidase to increase catalytic efficiency toward mannosides", Carbohydrate Research, ปีที่ 373, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 35-41
2013 inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Molecular Cloning and Characterization of CHS Gene Family in Turmeric (Curcuma longa Linn.)", Journal of plant biochemistry and biotechnology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า ---
2013 exSornwatana, T., exRoytrakul, S., exWetprasit, N., inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Brucin, an antibacterial peptide derived from fruit protein of fructus bruceae, Brucea javanica (L.) Merr", Letters in Applied Microbiology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2013, หน้า 129-136
2013 exChanthakan Nuchsuk, exNuanchawee Wetprasit, exSittiruk Roytrakul, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Bioactivities of Jc-SCRIP, a type 1 ribosome-inactivating protein from Jatropha curcas seed coat", Chemical Biology and Drug Design, ปีที่ 82, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2013
2013 exNapat Songtawee, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational study of EGFR inhibition: molecular dynamics studies on the active and inactive protein conformations.", J Mol Model., ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 497-509
2013 exSudathip Titapoka Chantorn, exNawapan Pongsapipatana, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDietmar Haltrich, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of mannanase S1 from Klebsiella oxytoca KUB-CW2-3 and its application in copra mannan hydrolysis", ScienceAsia, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2013, หน้า 236-245
2013 inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermostable Branched DNA Nanostructures as Modular Primers for Polymerase Chain Reaction", Angewandte Chemie International Edition, ปีที่ 52, ฉบับที่ 33, สิงหาคม 2013, หน้า 8699-8702
2013 exYodsheewan, R., exManeewatch, S., exSrimanote, P., inดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exDong-din-on, F., exBangphoomi, K., exSookrung, N., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exChaicumpa, W., "Human monoclonal ScFv specific to NS1 protein inhibits replication of influenza viruses across types and subtypes", Antiviral Research, ปีที่ 100, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2013, หน้า 226-237

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 20
2013 exนายฐากรณ์ สอนวัฒนา, exรศ. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exรศ. นวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of antihypertensive activities and cytotoxicities of medicinal plant protein hydrolysates", The 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE PROTEIN SOCIETY OF THAILAND, 5 - 7 สิงหาคม 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายชาติชาย ไชยชนะ, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of cytotoxic effect of peptides derived from ninety-four medicinal plants against a gastric carcinoma cell line", The 10th Australian Peptide Conference, 8 - 13 กันยายน 2013, ปีนัง มาเลเซีย
2013 exนายวัชรากร มงคล, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exดร.วรัญญู พูลเจริญ, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "VIRTUAL SCREENING OF COMPOUNDS AGAINST ANOPHELES CARBOXYPEPTIDASE B USING FOR BLOCKING MALARIA TRANSMISSION", The 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 5 - 7 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exSuparat Hathaidechadusadee, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโคลนยีน Nucleotidase/Phosphatase SAL1 จากข้าว", การประชุมวิชาการ I-KUSTARS 2013 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exจันทกานต์ นุชสุข, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Human-pathogenic Bacterial Inhibition by Protein Hydrolysates Derived from Rice Endosperms", ICBMB 2013: International Conference on Biochemistry and Molecular Biology , 14 - 15 ตุลาคม 2013, osaka ญี่ปุ่น
2013 exPhawini Kaeogrud, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exDr. Ikuo Hirono, exDr. Masashi Maita, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Influence of dietary yeast fermentation on growth, disease resistance and non-specific immunity of Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)", 10th International Symposium on Tilapia in Aquaculture, 6 - 10 ตุลาคม 2013, เยรูซาเร็ม รัฐอิสราเอล
2013 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exกรณ์ทิพ กรรณิกา, exอสมา เกียรติอร่ามกุล, exHidehiro Kondo, exIkuo Hirono, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Molecular epidemiology of Streptococcus agalactiae in Thailand for the Development of Novel Vaccine for Nile tilapia Culture", 3rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
2013 exอสมา เกียรติอร่ามกุล, exธัญนันท์ วรรณาทอง, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exIkuo Hirono, exHedehiro Kondo, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Development of protein expression in algae as a delivery system for the control of white spot syndrome virus", 3rd International Fieheries symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exกรทิพย์ กันนิการ์, exธารทิพย์ ว่องไวไพโรจน์, exDr. Ikuo Hirono, exDr. Masashi Maita, "Practical approach for the vaccine development in Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn culture in Thailand", 3rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, จังหวัดชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exกรทิพย์ กรรณิกา, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exIkuo Hirono, exHidehiro Kondo, exMasashi Maita, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Biotype of Streptococcus agalactiae Isolated from Nile tilapia Oreochromis nitloticus Linn farmed in Thailand based on virulence genes categorization", 3rd International Fieheries symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exธารทิพย์ วงศ์ไวไพโรจน์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exกรณ์ทิพย์ กรรณิกา, exIkuo Hirono, exHidehiro Kondo, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Response of Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn to diffrerent types of Streptococcus agalactiae vaccine", 3rd International Fieheries symposium, 27 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exGenki Nakamura, exHidehiro Kondo, exIkuo Hirono, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Antigenic screening of Streptococcus agalactiae using phage display library", NRCT-JSPS asian core program symposium 2013, 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพ
2013 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exณัฐพงศ์ สนธิ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exจิราพร ศรีศาลา, exกัลยาณ์ แดงติ๊บ, "Molecular identification and characterization of novel WSSV binding protein in Black tiger shrimp", NRCT-JSPS asian core program symposium 2013, 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพ ประเทศไทย
2013 ex์ีNutnicha Sookchaiyaporn, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of Bacillus spp. from intestine of Nile tilapia to use as probiotics", NRCT-JSPS asian core program symposium 2013, 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพ
2013 exภาวิณี แก้วกรูด, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Influence of dietary yeast fermentation on growth, disease resistance and non-specific immunity of Nile tilapia Oreochromis niloticus", NRCT-JSPS asian core program symposium 2013, 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพ
2013 exธารทิพย์ วงศ์ไวไพโรจน์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exกรณ์ทิพย์ กรรณิกา, exIkuo Hirono, exHidehiro Kondo, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Response of Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn to different types of Streptococcus agalactiae vaccine", NRCT-JSPS asian core program symposium 2013, 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพ
2013 exน.ส.จิรัชยา บุญฤทธิ์, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Decolourisation of synthetic dyes contaminated water by Lentinus polychrous Lev. cultivated on cassava rhizome", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 16 - 19 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exอดิศักดิ์ องค์สวัสดิ์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational Analyses of Human Kinome against EGFR-TKIs using Homology Modelling and Molecular Docking approaches", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013) หัวข้อ "Global Chemical Sciences for Green Community" , 23 - 25 มกราคม 2013, อ.บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exนางสาวจิราภรณ์ ภู่ยินดี, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "STRUCTURAL REPERTOIRE AND DIVERSITY ANALYSES OF VARIABLE DOMAINS OF IMMUNOGLOBULIN M HEAVY CHAIN IN NILE TILAPIA Oreochromis niloticus LINNAEUS", 3rd International Fisheries Symposium, 29 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exRoytrakul, S, exKittisenachai, S, exPhaonakrop, N, exJaresitthikunchai, J, exWetprasit, N, exNaivikul, O, exChotecheun, S, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Shotgun proteomics analysis of rice grains give new insights on suitable rice grain as functional food", The 40 th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40), 27 ตุลาคม 2013 - 31 ตุลาคม 2014

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2013]