ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2024

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 19
2011 exNa Nakorn, P., inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In vitro and in silico binding study of the peptide derived from HIV-1 CA-CTD and LysRS as a potential HIV-1 blocking site", Journal of Theoretical Biology, ปีที่ 270, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 88-97
2011 exKwan, D.H., exChen, H.-M., exRatananikom, K., exHancock, S.M., exWatanabe, Y., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exSamuels, A.L., exWithers, S.G., "Self-immobilizing fluorogenic imaging agents of enzyme activity", Angewandte Chemie - International Edition, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 300-303
2011 exSilprasit, K., exThammaporn, R., exTecchasakul, S., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Simple and rapid determination of the enzyme kinetics of HIV-1 reverse transcriptase and anti-HIV-1 agents by a fluorescence based method", Journal of Virological Methods, ปีที่ 171, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 381-387
2011 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายณัฏฐ์กวี ทองแท้, exDr. Chris M Brown, "Analysis of functional regulatory elements within hepatitis B virus post-transcriptional regulatory element as new antiviral targets", Hepatology International , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 170-170
2011 exนิภาพร เงินยวง, exIsao Kobayashi, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exToshiki Tamura, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Cloning and expression analysis of the Bombyx mori alpha-amylase gene (Amy) from the indigenous Thai silkworm strain, Nanglai", Journal of Insect Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 38, มิถุนายน 2011
2011 exWangchareansak, T, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exDickert, F, exLieberzeit, P, "Surface molecular imprints of WGA lectin as artificial receptors for mass-sensitive binding studies", ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, ปีที่ 400, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2011, หน้า 2499-2506
2011 inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, exChalopagorn, P., "Adenosine deaminase from Streptomyces coelicolor: Recombinant expression, purification and characterization", Protein Expression and Purification, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 167-173
2011 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exMeesawat, P., exAnyamaneeratch, K., exAnuwareepong, D., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Identification of species (meat and blood samples)using nested-PCR analysis of mitochondrial DNA", African Journal of Biotechnology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 29, มิถุนายน 2011, หน้า 5670-5676
2011 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDr Chris M Brown, "Effects of HBV genetic variability on RNAi strategies", Hepatitis Research and Treatment, ปีที่ 2011, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2011, หน้า 1-8
2011 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThammachuchourat, N, exHorata, N, exArikit, S, exMyint, KM, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical and Enzymatic Study of Rice BADH Wild-Type and Mutants: An Insight into Fragrance in Rice", PROTEIN JOURNAL, ปีที่ 30, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2011, หน้า 529-538
2011 exSilprasit, K, exSeetaha, S, exPongsanarakul, P, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Anti-HIV-1 reverse transcriptase activities of hexane extracts from some Asian medicinal plants", JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH, ปีที่ 5, ฉบับที่ 17, กันยายน 2011, หน้า 4194-4201
2011 exรศ. ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช, exนส สุขุมาภรณ์ สุขขุม, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exShinji Tokuyama, exTomohiko Tamura, exYuumi Ishida , "A novel poly (L-lactide) degrading thermophilic actinomycetes, actinomadura keratinilytica strain T16-1 and pla sequencing", Afr. J. Microbiol. Res, ปีที่ 5, ฉบับที่ 18, กันยายน 2011, หน้า 2575-2582
2011 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Barry Pogson, "Evidence for a SAL1-PAP chloroplast retrograde pathway that functions in drought and high light signaling in Arabidopsis", Plant Cell, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 3992-4012
2011 inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Engineering Nanocarriers for siRNA Delivery", Small, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, เมษายน 2011, หน้า 841-856
2011 exKuaprasert, B, exSilprasit, K, exHorata, N, exKhunrae, P, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of recombinant betaine aldehyde dehydrogenase 2 (OsBADH2), a protein involved in jasmine aroma, from Thai fragrant rice (Oryza sativa L.)", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS, ปีที่ F67, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1221-1223
2011 exTakashi Aoki, exHan-Ching Wang, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exMudjekeewis D. Santos, exHidehiro Kondo, exIkuo Hirono, "Microarray Analyses of Shrimp Immune Responses", Marine Biotechnology, ปีที่ 2011, ฉบับที่ 13, สิงหาคม 2011, หน้า 629-638
2011 inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DNAsomes: Multifunctional DNA-Based Nanocarriers", Small, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 74-78
2011 exนายฐากรณ์ สอนวัฒนา, exนายคุณันต์ บางภูมิ, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exรศ นวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Chebulin, Terminalia chebula Retz. fruit-derived peptide with angiotensin I-converting enzyme inhibitory activity", Biotechnology and Appllied Biochemistry, ปีที่ *-*, ฉบับที่ *-*, ธันวาคม 2011 - ธันวาคม 2014
2011 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNapaporn Thammachuchourat, exNatharinee Horata, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exKhin Myo Myint, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: an insight into fragrance in rice.", The Protein Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2011, หน้า 529-538
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "เอพิเจเนติก-การควบคุมเหนือลาดับดีเอ็นเอ", Thai Journal of Genetics , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 71-84

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 24
2011 exKultida Jiamsomboon, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The dissection of OsBADH1 from rice (Oryza sativa) for substrate specificity", The 3rd Biochemistry and Molecular Biology conference, 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inhibitory mechanism study of human topoisomerase II by Rhinacanthins as potential anticancer drugs", The 3rd Biochemistry and Molecular Biology conference, 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exจันทกานต์ นุชสุข, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Larvicidal Effect of Seed Coat Protein from Jatropha curcas to the Mosquito, Aedes aegypti", The 3rd Biochemistry and Molecular Biology Conference , 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนางสาววรรณวิสา ไวยพุฒ, exดร. สัญชัย พยุงภร, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Identification of anti-liver cancer and anti-HBV properties in Thai plants", the 3rd Biochemistry and Molecular Biology International Conference, 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนายอัคสิทธิ์ วิสุทธิ์สัตย์, exDr. Chris Brown, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Identification of novel regulatory elements within hepatitis B post-transcriptional regulatory element", the 3rd Biochemistry and Molecular Biology International Conference., 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนายณัฏฐ์กวี ทองแท้, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Identification and characterization of RNA interference target sites within hepatitis B post-transcriptional regulatory element", Proceeding in the 3rd Biochemistry and Molecular Biology International Conference, 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exฐากรณ์ สอนวัฒนา , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "A NOVEL ACE INHIBITORY PEPTIDE FROM PEPSIN HYDROLYSATE OF THE FRUIT PROTEIN OF TERMINALIA CHEBULA RETZ.", The 6th International Symposium of The Protein Society of Thailand, 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exจันทกานต์ นุชสุข, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "TOXICITY COMPARISON OF THE AQUEOUS EXTRACTS FROM SEEDS OF Ricinus communis AND Jatropha curcas AGAINST THE MOSQUITOES, Culex quinquefasciatus and Aedes aegypti", 2011 Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists (FAOBMB)Conference, 5 - 7 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exRatananikom, K., exChoengpanya, K., exTongtubtim, N., exCharoenrat, T., exWithers, S.G., "Mutational analysis into the glycone specificity of Thai rosewood GH1 beta-glucosidase (abstract).", the 3rd Asia Pacific Protein Association Conference , 5 - 9 พฤษภาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exSuwan, E., "Discovering novel beta-glucosidase genes from buffalo’s rumen using metagenomic approach.", 6th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาว วราภรณ์ บุญยรัตน์ , inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Molecular Dynamics Simulations of Retinol in Dipalmitoylphosphatidylcholine Bilayer", 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 15) , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, รังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exSvasti, J., exKetudat Cairns, J.R., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Structure function relationships in Thai plant beta-glucosidases (oral presentation).", the 3th Asia Pacific Protein Association Conference , 5 - 9 พฤษภาคม 2011, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exRatananikom, K., exChoengpanya, K., exTongtubtim, N., exCharoenrat, T., exWithers, S.G., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Mutational analysis to improve the catalytic efficiency of Thai rosewood GH1 beta-glucosidase.", the 6th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exTongtubtim, N., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of alkyl glucosides by reverse hydrolysis using dalcochinase mutants.", the 6th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exThongpoo, P., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Characterization of high glucose torelant beta-glucosidase from Aspergillus sp.", 1st Annual Seminar of the PolyRefNorth-network: Refining Lignocellulosics to Advanced Polymers and Fibers, 20 - 21 กันยายน 2011, Helsinki สาธารณรัฐฟินแลนด์
2011 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exนายสุรเดช อรุณลักษณ์, exดร ศศิมนัส อุณจักร์, "Expression of Cocoonase from a Local Thai Silkworm and Its Biological Activity", The 3rd International Symposium on Insect Physiology, Biochemistry and Molecular Biology” , 2 - 6 กรกฎาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Silk Degumming Proteases", The 2nd International Symposium on the Silkworm Functional Genomics and Modern Silk Road. , 21 - 23 ตุลาคม 2011, Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exนายสุรเดช อรุณลักษณ์, exดร. ศศิมนัส อุณจักร์, "An active recombinant cocoonase from the silkworm, Bombyx mori.", The 22nd Congress of the International Sericultural Commission “Silk for the better life”. , 14 - 18 ธันวาคม 2011, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Large scale degumming of Thai silk yarn with bromelain.", The 22nd Congress of the International Sericultural Commission “ Silk for the better life”., 14 - 18 ธันวาคม 2011, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exน.ส.ปภัสสรา แสงธนู, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "CLONING, EXPRESSION AND PURIFICATION OF BACTERIOCINS FROM LACTOBACILLUS SALIVARIUS", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.ปภัสสรา แสงธนู, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "THE ACTIVITY OF RECOMBINANT ANTIMICROBIAL PEPTIDES, ABP118? AND ABP118? LIKE BACTERIOCINS", The 6th international symposium of the protein society of Thailand., 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.ปาริชาติ ศรีสมัย, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "PREPARATION OF RECOMBINANT HIV-1 PROTEASE USING FOR ACTIVE NATURAL EXTRACTS SCREENING", The 6th international symposium of the protein society of Thailand., 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011
2011 exน.ส.ปาริชาติ ศรีสมัย, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "EXPRESSION AND PURIFICATION OF RECOMBINANT HIV-1 PROTEASE", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exAlongkorn Pugasub, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "CLONING, EXPRESSION AND CHARACTERIZATION OF ALKALINE PROTEASE FROM MIDGUT OF SILKWORM, BOMBYX MORI", The 3rd Biochemistry and Biology (BMB) Conference, 6 - 8 เมษายน 2011, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2011 exน.ส.จิรชยา บุญฤทธิ์, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง Lentinus polychrous Lev. บนเหง้ามันโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exภัทจารินทร์ อินทร์กล่ำ, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, exจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "ลิวโคเซฟาลิน -เลกตินชนิดใหม่จากเมล็ดกระถินที่ต้านการกลายพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาพืช), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exWatcharaporn Ruangsit, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Characterization and Expression Analysis of DNA Methyltransferases in Chlamydomonas reinhardtii", The 3rd International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exNarudee Chaiyong, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Characterization and Expression Analysis of Histone Acetyltransferases in Chlamydomonas reinhardtii under Salinity Stress ", The 3rd International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exบัณฑรี โชติมโนธรรม, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "การยับยั้งการเกิดโรคแกรสเซอรี่ในหนอนไหม(Bombyx mori) โดยใช้เทคนิค RNA interference", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษายีน C-type lectin ในกุ้งกุลาดำ", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 11, 19 - 21 ตุลาคม 2011, เพชรบุรี ประเทศไทย
2011 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "สมบัติทางกายภาพของผ้าไหมไทยที่ลอกกาวด้วยเอนไซม์โบรมิเลนแบบครัวเรือน", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 2 , 19 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2011]