ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2012

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 8
2008 exSupannapong, P, exPimsalee, T, exA-Komol, T, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exKovitvadhi, S, exRungruangsak-Torrissen, K, "Digestive enzymes and in-vitro digestibility of different species of phytoplankton for culture of the freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus", AQUACULTURE INTERNATIONAL, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2008, หน้า 437-453
2008 exHake MJ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKostenko O, exCarlin CR, exSonnichsen, FD, "Specificity determinants of a novel Nck interaction with the juxtamembrane domain of the epidermal growth factor receptor. ", BIOCHEMISTRY, ปีที่ 47, ฉบับที่ 10, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 3096-3108
2008 exดร สัญชัย พยุงภร, exChieochansin, T., exThongmee, C., inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exSamransamruajkit, R., exTheamboolers, A.b, exศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ, "Detection and discrimination of WU/KI polyomaviruses by real-time PCR with melting curve analysis", Journal of Virological Methods, ปีที่ 153, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2008, หน้า 70-73
2008 exSiriporn Pongsomboon, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exSureerat Tang, exArthit Chalorsrikul, exAnchalee Tassanakajon, "Abundantly expressed transcripts in the lymphoid organ of the black tiger shrimp, Penaeus monodon, and their implication in immune function", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2008, หน้า 485-493
2008 exกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, exรัตน์สุภา ธรรมาภรณ์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Cloning, Expression, Purification, Determining Activity of Recombinant HIV-1 Reverse Transcriptase", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 231-239
2008 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnussorn Wisessing, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Purification and Characterization of C. maculatus ?-amylase", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 240-244
2008 exAnussorn Wisessing, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Proteomic and Characterization of amylase Inhibitor from Mungbean (Vigna radiate)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 245-250
2008 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "The ribophorin I from Penaeus monodon shrimp: cDNA cloning, expression andphylogenetic analysis", Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, ปีที่ 150, มีนาคม 2008, หน้า 331-337

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2008 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Salt-stress response mechanism of Morus rotunbiloba Koidz, ", Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology Nagoya, 21 - 22 มีนาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Salt-stress response mechanism of mulberry, Morus rotunbiloba Koidz", 6th International Workshop on the Molecular Biology of Stress Responses, 25 - 29 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนิภาพร เงินยวง, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Evolutionary analysis of Bombyx mori alpha-amylase from a local Thai strain silkworm", The 12th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles, 24 - 26 กันยายน 2008, Marseilles สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 40
2008 exจารุณี อิ่มเอิบ, inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, exองอาจ อินทร์สังข์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบทางเคมี และค่าการสลายตัวในกระเพาะรูเมนของวัตถุแห้งและอินทรีย์วัตถุของทางปาล์มน้ำมัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, exรัตน์สุภา ธรรมาภรณ์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "การทำให้บริสุทธิ์และทดสอบ activity ของโปรตีน HIV-1 reverse transcriptase ที่ผลิตโดยเชื้อ Escherichia coli ด้วยเทคนิคการโคลนยีน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอัษฏะวรรณ สุนันทการกิจ, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, "การโคลนยีน adenosine deaminase ชนิดใหม่ จาก Streptomyces antibioticus โดยวิธี inverse PCR และ single primer PCR", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวีณา พ่วงปิ่น, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, exจารุณี สาตรา, exวิลาสิณี ท้าวเพชร, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้ในการตรวจหาไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "โปรตีโอมิกและคุณลักษณะของ alpha-amylase inhibitor จากถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์อะไมเลสจากด้วงถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exพุฒิตา พันจี, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ของสารสกัดและสารที่ปลดปล่อยจากไซยาโนแบคทีเรีย Scytonema varium TISTR 8277 ต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exSawatdichaikul, O, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Molecular Simulation Studies of the Significant Point Mutations of EGFR Kinase Domain on Their Inhibitors.", The proceeding of the 12th Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 27 - 29 มีนาคม 2008, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exSongtawee, N, exTheppabutr, S., exImwong, M., "Molecular Simulation of the Binding between Pyrimethamine and Four Plasmodium Dihydrofolate Reductases (DHFRs). ", The proceeding of Pure and Applied Chemistry Conference 2008, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exธนัญญา ธิติประเสริฐ, exจันทกานต์ นุชสุข, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Purification of a new hemeagglutinating protein from seed coat of physic nut ", 3rd Annual Symposium of Protein Society of Thailand “Frontiers in Protein Research”, 28 - 29 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสจี สุวรรณศรี, inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Mineral contents in mulberry leaves harvested in Thailand", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวรรณษาทิพย์ นิสภา, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณไซยาไนด์ตกค้างในไหมอีรี่", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวรรณษาทิพย์ นิสภา, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inนายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและอิมัลซิไฟเออร์ของเลซิตินจากไหมอีรี่", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเอกสิทธิ์ ฟูเฟื่องสมบัติ, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "เอนไซม์โปรติเอสที่สามารถลอกกาวไหมจากแบคทีเรียที่แยกได้ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การลอกกาวเส้นไหมสาวมือด้วยเอนไซม์โปรติเอส", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exขวัญจรัส เชิงปัญญา, "Binding study of p-nitrophenyl-?-D-gluco- and mannopyranosides to wild-type and mutant models of ?-glucosidases. ", The 12th Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 27 - 29 มีนาคม 2008, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, exขวัญจรัส เชิงปัญญา, exเพ็ญพร สูจิวัฒนารัตน์, exชมพูนุท พรเจริญนพ, exอมรรัตน์ อ่อนเปี่ยม, exคคนางค์ รัตนานิคม, "Mutational analysis in the substrate binding pocket of ?-glucosidase", Third Annual Symposium of Protein Society of Thailand: Frontiers in Protein Research , 28 - 29 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exขวัญจรัส เชิงปัญญา, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, "Glycone specificity of Thai rosewood ?-glucosidase for glucose and mannose", Third Annual Symposium of Protein Society of Thailand: Frontiers in Protein Research , 28 - 29 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exคคนางค์ รัตนานิคม, "Transglucosylation activities of dalcochinase mutant as assessed by reactivation kinetics", Third Annual Symposium of Protein Society of Thailand: Frontiers in Protein Research , 28 - 29 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exนุสรา ทองทับทิม, "Effects of multiple mutations in the substrate binding site of Thai rosewood ?- glucosidase", Third Annual Symposium of Protein Society of Thailand: Frontiers in Protein Research , 28 - 29 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนิภาพร เงินยวง, exIsao Kobayashi, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exToshiki Tamura, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Structure Analysis of Bombyx mori alpha-amylase Gene from a Thai Silkworm Strain", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "ผลจากความเครียดของเกลือต่อการสะสมน้ำตาลในหม่อน, Morus rotunbiloba Koidz.", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exเตือนตา เกตุแสง, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Expression of recombinant mulberry leaf lectin 1 in bacterial host", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอำมร อินทร์สังข์, exจรงค์ศักดิ์ พุมนวน, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exวนิดา สุวรรณสิทธิ์, "การเจริญเติบโตและผลผลิตเส้นไหมของไหมไทย (Bombyx mori L.) ที่เลี้ยงด้วยอาหารเทียม", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์, inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, exอารีรัตน์ ปิ่นทอง, exศจี สุวรรณศรี, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "Using information technology to develop Thai silk known in worldwide", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนภาพร ธรรมชูเชาวรัตน์, exสุกัญญา เอื้อสกุล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หายีนไฟโบรอิเนสตลอดสายจากหนอนไหมพันธุ์พื้นเมืองไทย", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสุภาภรณ์ สีทะหา, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "การโคลนและการแสดงออกของ Mulberry leaf lectin1 (MLL1) ในเซลล์แบคทีเรีย", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวัชรพันธ์ ศิริพันธุ์, exกุลลดา เอกบุญชู, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดน้ำเสียจากการย้อมสีผ้าไหม", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exทัศชา สนจุ้ย, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลธิชา นุ่มหอม, รองศาสตราจารย์, "Concentration of Sericin from Silk Degumming Wastewater by Membrane Process", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Expression of mulberry leaf lectin gene in response to stress", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 9 และโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2”, 4 - 6 เมษายน 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exเตือนตา เกตุแสง, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Expression of a recombinant mulberry leaf lectin in bacterial host and computational structure analysis", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 9 และโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2”, 4 - 6 เมษายน 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exกรรณิกา ทองขาว, exปิยฉัตร มีสวัสดิ์, exคมแข พิลาสมบัติ, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเหมาะสมของดีเอ็นเอพาหะสำหรับการผลิต Abp118alpha link bacteriocin และ Apb118beta link bacteriocin ใน Escherichia coli.", 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exรัตน์สุภา ธรรมาภรณ์, exกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, exพรทิพย์ บุญตรี, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการยับยั้งเอนไซม์ รีเวริส ทรานสคริปเทส เอช ไอ วี -1 ด้วยอนุพันธ์ไดไพริโดไดอะเซบพิโนน", 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจันทกานต์ นุชสุข, exธนัญญา ธิติประเสริฐ, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การต้านทานเชื้อแบคทีเรียของ heme agglutinating protein จากสบู่ดำ", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exนุสรา ทองทับทิม, "ผลของการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งในบริเวณจับสับสเตรทของเอนไซม์บีตา-กลูโคซิเดสจากพะยูง ", Proceedings of the 34th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand., 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exMeesawat, P., , exThongkhao, K., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exPilasombut, K., "Cloning and Over expression of Bacteriocin Produced by Lactobacillus salivarius K4 in Escherichia coli. ", The conference of the 1st KMITL Graduate Research. , 28 สิงหาคม 2008, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exThongkhao, K, exMeesawat, P., inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPilasombut, K., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Cloning, Expression and Purification of ABP118beta Like Bacteriocin in Escherichia coli.", the 3rd Symposium of Protein Society of Thailand. , 28 - 29 สิงหาคม 2008, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exWisessing, A., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Biochemical characterization of amylase inhibitors from wild type and gramma-induced mutant mungbeans. ", the third Annual Symposium Protein Society of Thailand, 28 - 29 สิงหาคม 2008, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exSongtawee, N., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Homology modeling and docking study of human ErbB2 kinase. ", the 3rd Annual Symposium Protein Society of Thailand, 28 - 29 สิงหาคม 2008, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exSuwansri, S, exKhaoprasert, S., exRatanatriwong, P., inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Natural preservative from Thai mulberry: the antioxidant and antibacterial properties of leaf extracts from different varieties", International workshop on medicinal and aromatic plants proceeding, 15 - 17 มกราคม 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2008]