Conference

Article
Expression of HIV-1 Envelope Glycoprotein-120 in Transgenic Tobacco
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 406699 ชื่อวิชา Thesis,30 เม.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2007