ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2020

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2020

Publish Year International Journal 35
2020 exNutnicha Sookchaiporn, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Bacillus spp. isolated from Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn. on its growth and immunity, and control of pathogenic bacteria", Fisheries Science, ปีที่ 86, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 353-365
2020 exPitchaya Pakornpadungsit, exThridsawan Prasopdee, inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArkadiusz Chworos, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "DNA:chitosan complex, known as a drug delivery system, can create a porous scaffold", Polymer Testing , ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 106333-1--
2020 exจุฑารัตน์ วัยวัฒน์, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exชญาดา เทียนไชย, inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of calcium phosphate composite polymer/SLS-stabilized emulsion-based bioactive gels and their application for dentine tubule occlusion", Journal of Oral Biosciences, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 64-71
2020 exChan Maketon, inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Hydroponic cultivation of black galingale (Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 91-97
2020 inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Development of fish vaccine in Southeast Asia: A challenge for the sustainability of SE Asia aquaculture", Fish & shellfish immunology, ปีที่ 103, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 73-87
2020 exKiataramgul, A, exManeenin, S, exPurton, S, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exHirono, I, exBrocklehurst, TW, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "An oral delivery system for controlling white spot syndrome virus infection in shrimp using transgenic microalgae", AQUACULTURE, ปีที่ 521, พฤษภาคม 2020
2020 exNuchprapha, A., exPaisansak, S., exSangtanoo, P., inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaisavoey, T., exReamtong, O., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKarnchanatat, A., "Two novel ACE inhibitory peptides isolated from longan seeds: Purification, inhibitory kinetics and mechanisms", RSC Advances, ปีที่ 10, ฉบับที่ 22, มีนาคม 2020, หน้า 12711-12720
2020 exSeetaha, S, exBoonyarit, B, exTongsima, S, exSongtawee, N, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Potential tripeptides against the tyrosine kinase domain of human epidermal growth factor receptor (HER) 2 through computational and kinase assay approaches", JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020
2020 exSongsiriritthigul, C, exNarawongsanont, R, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGuan, HH, exChen, CJ, "Structure-function study of AKR4C14, an aldo-keto reductase from Thai jasmine rice (Oryza sativa L. ssp. indica cv. KDML105)", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-STRUCTURAL BIOLOGY, ปีที่ 76, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 472-483
2020 exJittiporn Ruangtong, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Green synthesized ZnO nanosheets from banana peel extract possess anti-bacterial activity and anti-cancer activity", Materials Today Communications, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 101224-101229
2020 exPornpanna Thenchartanan, exPhiraya Pitchayatanakorn, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exArd?, A., exJisnuson Svasti, exJim?nez-Barbero, J., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of long-chain alkyl glucosides via reverse hydrolysis reactions catalyzed by an engineered b-glucosidase.", Enzyme and Microbial Technology, ปีที่ 140, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 109591
2020 exThenchartanan, P., inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, ex Svasti, J. , inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Improved synthesis of long-chain alkyl glucosides catalyzed by an engineered b-glucosidase in organic solvents and ionic liquids.", Biotechnology Letters, ปีที่ 42, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2379-2387
2020 exSultan, I.N., inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Formulation of an Efficient Combinatorial Cellulase Cocktail by Comparative Analysis of Gibson Assembly and NEBuilder HiFi DNA Assembly Modus Operandi.", International Journal on Emerging Technologies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 490-495
2020 exDamita Jevapatarakul, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exSunchai Payungporn, exTanit Chavalit, exAriya Khamwut, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Cratoxylum formosum crude extract for synthesis of ZnO T nanosheets: Characterization, biological activities and effects on gene expression of nonmelanoma skin cancer cell", Biomedicine & Pharmacotherapy, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 110552
2020 exDamita Javapatarakul, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exSunchai Payungporn, "Combined Curcuma longa and Cratoxylum formosum Extracts Possess Anti-liver Cancer and Anti-HBV Activities in HepG2.2.15", Current Traditional Medicine, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-7
2020 exDr. Suwanna Semsri, exChanyatorn Seatew, exSiriluk Rattanabunyong, exSirigade Ruekit, exDr. Natharinee Horata, exDr. Aussara Panya , exProf. Dr. Pa-thai Yenchitsomanus, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In-vitro studies of anti-EGFR tyrosine kinase activity of Thai nutraceutical plants", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 196-206
2020 exสุภาพร สีทะหะ, exศิริรักษ์ รัตนบันยงศ์, exฤชา ทับทิมใหม่, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exกัญญารัตน์ ช่วงปัญญา, "Anti-feline immunodeficiency virus reverse transcriptase properties of some medicinal and edible mushrooms", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1798-1806
2020 exPreetham, E., exLakshmi, S., inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exVaseeharan, B., exArockiaraj, J., exOlsen, R.E., "Antibiofilm and immunological properties of lectin purified from shrimp Penaeus semisulcatus", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 106, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 776-782
2020 exPunpai, S., exSaenkham, A., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exSuksamrarn, S., exTanechpongtamb, W., "In silico and in vitro analysis of the role of cowaxanthone as a histone deacetylase inhibitor and apoptosis inducer in human leukemic T-cells", Journal of Current Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 183-194
2020 inดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupatcharee Siriwong, exดร.กาญจนา ธรมมนู, "Pupae protein extracts exert anticancer effects by downregulating the expression of IL-6, IL-1? and TNF-? through biomolecular changes in human breast cancer cells", Biomedicine & Pharmacotherapy, ปีที่ 128, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 110278
2020 exอัณศยา พุ่มจันทร์, exสุขีวิน กรอบทอง , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exHidehiro Kondo, exIkuo Hirono, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Novel Chimeric Multiepitope Vaccine for Streptococcosis Disease in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)", Scientific report, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020
2020 exSultan I.N., inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Heterologous Cellulase Genes Expression and Post-Translational Modifications Analysis of Recombinant Saccharomyces cerevisiae", International Journal on Emerging Technologies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - สิงหาคม 2020, หน้า 180-187
2020 inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์, exชาญ เมฆธน, "Effects of refined sugar and combination of light and agitation on yields and mycelial morphology of Grifola frondosa AM cultivated in submerged culture", Current Research in Environmental & Applied Mycology (Journal of Fungal Biology), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 502-513
2020 inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exManaprasertsak, A., exPenkitti, A., inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSingchuwong, T, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A novel chitosan-citric acid crosslinked beta-cyclodextrin nanocarriers for insoluble drug delivery", Carbohydrate Research, ปีที่ 498, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 108184-1-8
2020 exPharit Kamsri, exChayanin Hanwarinroj, exNaruedon Phusi, exThimpika Pornprom, exKampanart Chayajarus, exAuradee Punkvang, exNitima Suttipanta, exPotjanee Srimanote, exKhomson Suttisintong, exChomphunuch Songsiriritthigul, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ รัตนบรรยงค์, exSupaporn Seetaha, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exSanya Sureram, exPrasat Kittakoop, exPoonpilas Hongmanee, exPitak Santanirand, exZhaoqiang Chen, exWeiliang Zhu, exRosemary A. Blood, exYuiko Takebayashi, exPhilip Hinchliffe, exAdrian J. Mulholland, exJames Spencer, exPornpan Pungpo, "Discovery of New and Potent InhA Inhibitors as Antituberculosis Agents: Structure-Based Virtual Screening Validated by Biological Assays and X-ray Crystallography", Journal of Chemical Information and Modeling, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 226-234
2020 exAussara Panya, exNunghathai Sawasdee, exPucharee Songprakhon, exYingmanee Tragoolpua, exSiriphorn Rotarayanont, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exPa-thai Yenchitsomanus, "A synthetic bioactive peptide derived from the asian medicinal plant acacia catechu binds to dengue virus and inhibits cell entry", Viruses, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1267-1-13
2020 exChakpetch Kuitio, exNatchaya Rasri, exDuangnapa Kiriwan, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Development of a biosensor from aptamers for detection of the porcine reproductive and respiratory syndrome virus", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020
2020 exNorhameemee Kheeree, exPapassara Sangtanoo, exPiroonporn Srimongkol, exTanatorn Saisavoey, exOnrapak Reamtong, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exAphichart Karnchanatat, "ACE inhibitory peptides derived from de-fatted lemon basil seeds: Optimization, purification, identification, structure-activity relationship and molecular docking analysis", Food and Function, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 8161-8178
2020 exLueacha Tabtimmai, exPimonwan Srisook, ex Buabarn Kuaprasert, exKanjana Thumanu, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "FTIR spectra signatures reveal different cellular effects of EGFR inhibitors on nonsmall cell lung cancer cells", Journal of Biophotonics , ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า e201960012
2020 exNarittira Ornnork, exDuangnapa Kiriwan, exKriengsak Lirdprapamongkol, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, ex Jisnuson Svasti, exChatchakorn Eurtivong, "Molecular dynamics, MM/PBSA and in vitro validation of a novel quinazoline-based EGFR tyrosine kinase inhibitor identified using structure-based in silico screening", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 99, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 107639
2020 exAnupong Joompang, exNisachon Jangpromma, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exWisarut Payoungkiattikun, exAnupong Tankrathok, exJarupa Viyoch, exKunlathida Luangpraditkun, exSompong Klaynongsruang, "Evaluation of tyrosinase inhibitory activity and mechanism of Leucrocin I and its modified peptides", Journal of Bioscience and Bioengineering,, ปีที่ 130, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020
2020 exPirunrat Sae-Lim, exSupaphorn Seetaha, exLueacha Tabtimmai, exPrapasiri Suphakun, exDuangnapa Kiriwan, exPharkphoom Panichayupakaranant, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Chamuangone from Garcinia cowa leaves inhibits cell proliferation and migration and induces cell apoptosis in human cervical cancer in vitro", Journal of Pharmacy and Pharmacology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 470-480
2020 exSupaporn Klangprapan, exBenjarat Choke-arpornchai, exPeter A. Lieberzeit, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Sensing the classical swine fever virus with molecularly imprinted polymer on quartz crystal microbalance", Heliyon, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า e04137
2020 exPiyanat Meekrathok, exSunisa Thongsom, exAnuwat Aunkham, exAnuphon Kaewmaneewat, exYoshihito Kitaoku, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exWipa Suginta, "Novel GH-20 B-N-acetylglucosaminidase inhibitors: Virtual screening, molecular docking, binding affinity, and anti-tumor activity", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 503-512
2020 exKamonpan Sanachai, exPanupong Mahalapbutr, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exRungtiva P. Poo-arporn, exPeter Wolschann, ex Thanyada Rungrotmongkol, "Insights into the Binding Recognition and Susceptibility of Tofacitinib toward Janus Kinases", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 369-377
Publish Year National Journal 1
2020 exสโรชา โชติพนิชเศรษฐ์, inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาญ เมฆธน, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การสารวจสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากกล้วยไม้ลูกผสม Dendrobium Topaz Dream x Dendrobium bigibbum (DtxDb) ที่ปลูกในสภาวะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 143-153

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2020 exKamonrat Sukchom, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Green Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles using Crude Extract of Water Hyacinth Posses Antibacterial Activity", The 32nd Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020), 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exKamonrat Sukchom, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Green Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles using Crude Extract of Water Hyacinth Possess Antibacterial Activity", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPitchayatanakorn, P., exKongsaeree, P., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Structural characterization of HtBgl1A, a GH1 ?-glucosidase, fromHungateiclostridium thermocellum", the 15th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 4 - 6 พฤศจิกายน 2020, Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 exรวินท์ ศรีสมบูรณ์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมแสง LED และตรวจวัดภายในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), 26 - 27 พฤษภาคม 2020, นครสวรรค์ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2020]