Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (Clinical Medicine Research (Cellular Biology), Imperial College London, อังกฤษ, 2557
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Biomaterials and Tissue engineering), University College London, อังกฤษ, 2551
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Anti-cancer activityAptasensorbiomaterialcalcificationCapillary electrophoresisCardiovascular diseaseCellular mechanismCordyceamide ACyclic voltammetryDiethyl thiophosphateDNA-chitosanElectrochemical impedance spectroscopyEndothelial cell biology, Aortic valve biology, Tissue engineering and Mechanobiology Endothelial cellsEndothelial dysfunctionHeart failureheart valvemushroomNational animal cell bankOrganophosphate metabolitesPrimary cell cultureProteomic profilestatinwater and alcohol extractการบำบัดการสกัดน้ำและเหล้าความเค้นเฉือนความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุชั้นในหลอดเลือเครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติโครมาโตกราฟีแบบของเหลวชีววิทยาสังเคราะห์เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันเซลล์มนุษย์เซลล์เยื่อบุชั้นในเซลล์เยื่อบุผิวด้านเวนทริคิวลาร์ด้านเอออร์ติกไททินปลิงทะเลโปรตีนเครื่องหมายโปรตีนเครื่องหมาย ภาวะหัวใจล้มเหลว ไบโอเซนเซอร์โปรตีนโดยรวมผลิตภํณฑ์ภาวะหัวใจล้มเหลวแรงเค้นเฉือนโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมโรคการสะสมแคลเซียมบนลิ้นหัวใจโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงงานเซลล์แบคทีเรียลิ้นหัวใจเออร์ติกลิ้นหัวใจเอออร์ติกสแตตินสารชีวภัณฑ์มูลค่าสูงสารสกัดเห็ดเห็ด สารสกัด ลดคอเลสเตอรอล

  Interest

  Endothelial cell biology, Aortic valve biology, Tissue engineering and Mechanobiology , Primary cell culture

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparative proteomic profiles and the potential markers between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensisWongtrakoongate P., Mongkoldhumrongkul N., Chaijan S., Kamchonwongpaisan S., Tungpradabkul S.2007Molecular and Cellular Probes
  21(2),pp. 81-91
  39
  2The differentiation and engraftment potential of mouse hematopoietic stem cells is maintained after bio-electrosprayBartolovic K., Mongkoldhumrongkul N., Waddington S.N., Jayasinghe S.N., Howe S.J.2010Analyst
  135(1),pp. 157-164
  32
  3Bio-electrospraying the nematode Caenorhabditis elegans: Studying whole-genome transcriptional responses and key life cycle parametersMongkoldhumrongkul N., Swain S., Jayasinghe S., Stürzenbaum S.2010Journal of the Royal Society Interface
  7(45),pp. 595-601
  26
  4Valve endothelial cells – not just any old endothelial cellsMongkoldhumrongkul N., Mongkoldhumrongkul N., Yacoub M., Chester A.2016Current Vascular Pharmacology
  14(2),pp. 146-154
  24
  5Bio-electrospraying living Xenopus tropicalis embryos: Investigating the structural, functional and biological integrity of a model organismGeach T.J., Mongkoldhumrongkul N., Zimmerman L.B., Jayasinghe S.N.2009Analyst
  134(4),pp. 743-747
  21
  6Bio-electrospraying whole human blood: Analysing cellular viability at a molecular levelMongkoldhumrongkul N., Best S., Aarons E., Jayasinghe S.2009Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine
  3(7),pp. 562-566
  21
  7Side-specific mechanical properties of valve endothelial cellsMiragoli M., Miragoli M., Yacoub M.H., Yacoub M.H., El-Hamamsy I., Sanchez-Alonso J.L., Moshkov A., Mongkoldhumrongkul N., Padala M., Paramagurunathan S., Sarathchandra P., Korchev Y.E., Gorelik J., Chester A.H., Chester A.H.2014American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology
  307(1)
  20
  8Direct jetting approaches for handling stem cellsMongkoldhumrongkul N., Flanagan J., Jayasinghe S.2009Biomedical Materials
  4(1)
  19
  9Effect of Side-Specific Valvular Shear Stress on the Content of Extracellular Matrix in Aortic ValvesMongkoldhumrongkul N., Latif N., Yacoub M., Chester A.2018Cardiovascular Engineering and Technology
  9(2),pp. 151-157
  18
  10DNA:chitosan complex, known as a drug delivery system, can create a porous scaffoldPakornpadungsit P., Prasopdee T., Swainson N.M., Chworos A., Smitthipong W., Smitthipong W.2020Polymer Testing
  83
  11
  11Biosensors for the detection of organophosphate exposure by a new diethyl thiophosphate-specific aptamerSwainson N.M., Aiemderm P., Saikaew C., Saikaew C., Theeraraksakul K., Rimdusit P., Kraiya C., Unajak S., Choowongkomon K.2021Biotechnology Letters
  5
  12Comparative Proteomic Profiling of Cisplatin-resistant Nasopharyngeal Carcinoma Cell Lines: Novel Biomarkers for Improving Chemotherapy of NPCPrathaphan P., Reamtong O., Ngaokrajang U., Janvilisri T., Swainson N.M., Kiatwuthinon P.2022Anticancer research
  42(7),pp. 3507-3522
  1
  13Selection, alkaline phosphatase fusion, and application of single-chain variable fragment (scFv) specific to NT-proBNP as electrochemical immunosensor for heart failureWongjard S., Aiemderm P., Monkhang K., Jaengwang K., Tabtimmai L., Kraiya C., Choowongkomon K., Swainson N.M.2023Heliyon
  9(9)
  1
  14In vitro cholesterol lowering activity of Ganoderma australe mycelia based on mass spectrometry, synchrotron Fourier-transform infrared analysis and liver-spheroid bioactivityWongkhieo S., Tangmesupphaisan W., Siriwaseree J., Aramsirirujiwet Y., Wiriyajitsomboon P., Kaewgrajang T., Pumloifa S., Paemanee A., Kuaprasert B., Choowongkomon K., Chester A.H., Chester A.H., Swainson N.M.2023Scientific Reports
  13(1)
  0
  15In vitro inhibitory effects on free radicals, pigmentation, and skin cancer cell proliferation from Dendrobium hybrid extract: A new plant source of active compoundsSwainson N.M., Pengoan T., Khonsap R., Meksangsee P., Hagn G., Gerner C., Aramrak A.2023Heliyon
  9(9)
  0