ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2019

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2019

Publish Year International Journal 20
2019 exChartchai Chaichana, exAriya Khamwut, exJanthima Jaresitthikunchai, exNarumon Phaonakrop, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "A Novel Anti-cancer Peptide Extracted from Gynura pseudochina Rhizome: Cytotoxicity Dependent on Disulfide Bond Formation", International Journal of Peptide Research and Therapeutics, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 769-777
2019 exDumhai, R., exWanchana, S., exSaensuk, C., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exMahatheeranont, S., exKraithong, T., exToojinda, T., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Discovery of a novel CnAMADH2 allele associated with higher levels of 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) in yellow dwarf coconut (Cocos nucifera L.)", Scientia Horticulturae, ปีที่ 243, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 490-497
2019 exWanwisa Kerdlap, exChayut Thongpitak, exSutthinee Keawmaungkom, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupaporn Klangprapand, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Natural rubber as a template for making hollow silica spheres and their useas antibacterial agents", Microporous and Mesoporous Materials, ปีที่ 273, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019
2019 exPobsuk, N, exParacha, TU, exChaichamnong, N, exSalaloy, N, exSuphakun, P, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exPekthong, D, exChootip, K, exIngkaninan, K, exGleeson, MP, "Design, synthesis and evaluation of N-2,N-4-diaminoquinazoline based inhibitors of phosphodiesterase type 5", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 267-270
2019 exParacha, T.U., exPobsuk, N., exSalaloy, N., exSuphakun, P., exPekthong, D., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKhorana, N., exTemkitthawon, P., exIngkaninan, K., exGleeson, M.P., exChootip, K., "Elucidation of vasodilation response and structure activity relationships of N2,N4-disubstituted quinazoline 2,4-diamines in a rat pulmonary artery model", Molecules, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019
2019 exObounchoey, P, exTabtimmai, L, exSuphakun, P, exThongkhao, K, exEurtivong, C, exGleeson, MP, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In silico identification and in vitro validation of nogalamycin N-oxide (NSC116555) as a potent anticancer compound against non-small-cell lung cancer cells", JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, ปีที่ 120, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 3353-3361
2019 exSangpheak, K., exMueller, M., exDarai, N., exWolschann, P., exSuwattanasophon, C., exRuga, R., exChavasiri, W., exSeetaha, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKungwan, N., exRungnim, C., exRungrotmongkol, T., "Computational screening of chalcones acting against topoisomerase II? and their cytotoxicity towards cancer cell lines", Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 134-143
2019 exPanya, A, exYongpitakwattana, P, exBudchart, P, exSawasdee, N, inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaemanee, A, exRoytrakul, S, exRattanabunyong, S, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exYenchitsomanus, PT, "Novel bioactive peptides demonstrating anti-dengue virus activity isolated from the Asian medicinal plant Acacia Catechu", CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN, ปีที่ 93, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 100-109
2019 exTran, NTD, exNu, PAT, exIntuyod, K, exDao, LTK, exPinlaor, P, exNawa, Y, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exGeadkaew-Krenc, A, exKosa, N, exGrams, R, exPinlaor, S, "Evaluation of a Commercial Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Kit and In-House Fasciola gigantica Cysteine Proteinases-Based Enzyme-Linked Immunosorbent Assays for Diagnosis of Human Fascioliasis", AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, ปีที่ 100, ฉบับที่ 3, เมษายน 2019, หน้า 591-598
2019 exElumalai, P., exRubeena, A.S., exArockiaraj, J., inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exCammarata, M., exRingรธ, E., exVaseeharan, B., "The Role of Lectins in Finfish: A Review", Reviews in Fisheries Science and Aquaculture, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 152-169
2019 exAmphan, S, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Feeding-regimen of beta-glucan to enhance innate immunity and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus Linn., against Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnare", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, ปีที่ 87, เมษายน 2019, หน้า 120-128
2019 exSangpheak, K, exTabtimmai, L, exSeetaha, S, exRungnim, C, exChavasiri, W, exWolschann, P, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exRungrotmongkol, T, "Biological Evaluation and Molecular Dynamics Simulation of Chalcone Derivatives as Epidermal Growth Factor-Tyrosine Kinase Inhibitors", MOLECULES, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2019
2019 exSompunga, P., exPruksametanan, N., exRangnoi, K., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exYamabhai, M., "Generation of human and rabbit recombinant antibodies for the detection of Zearalenone by phage display antibody technology", Talanta, ปีที่ 201, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 397-405
2019 exLoymunkong, C., exSittikul, P., exSongtawee, N., inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exBoonyalai, N., "Yield improvement and enzymatic dissection of Plasmodium falciparum plasmepsin V", Molecular and Biochemical Parasitology, ปีที่ 231, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019
2019 exDr. Thitima Panyayai, exDr. Chumpol Ngamphiw, exDr. Sissades Tongsima, exMr. Wuttichai Mhuantong, exMr. Wachira Limsripraphan, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "FeptideDB: A web application for new bioactive peptides from food protein", Heliyon, ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า e02076:1-e02076:8
2019 exAriya Khamwut, exDamita Jevapatarakul, exOnrapak Reamtong, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "In vitro evaluation of anti-epidermoid cancer activity of acanthus ebracteatus protein hydrolysate and their effects on apoptosis and cellular proteins", Oncology Letters, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 3128-3136
2019 exTabtimmai, L., exSuphakun, P., exSrisook, P., exKiriwan, D., exPhanthong, S., inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaicumpa, W., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Cell-penetrable nanobodies (transbodies) that inhibit the tyrosine kinase activity of EGFR leading to the impediment of human lung adenocarcinoma cell motility and survival", Journal of Cellular Biochemistry, ปีที่ 120, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2019, หน้า 18077-18087
2019 exPobsuk, N., exSuphakun, P., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exNantasenamat, C., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exPaul Gleeson, M., "Synthesis, plasmodium falciparum inhibitory activity, cytotoxicity and solubility of n2,n4-disubstituted quinazoline-2,4-diamines", Medicinal Chemistry, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มกราคม 2019, หน้า 691-702
2019 inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชญานิษฐ์ สุนทระ, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exHa Thanh Dong , exชาญณรงค์ รอดคำ, exHidehiro Kondo, exIkuo Hirono, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Comparative genomics inferred two distinct populations of piscine pathogenic Streptococcus agalactiae, serotype Ia ST7 and serotype III ST283, in Thailand and Vietnam", Genomics, ปีที่ 111, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2019, หน้า 1657-1667
2019 exSupaphorn Seetaha, exSiriluk Ratanabanyong , inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Expression, purification, and characterization of the native intracellular domain of human epidermal growth factor receptors 1 and 2 in Escherichia coli", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 103, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2019, หน้า 8427-8438

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2019 exสุภาพร สีทะหะ, exณัชญา ราศรี, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Molecular Detection of P15 Matrix Protein in Feline Immunodeficiency Virus-Infected Cats", Conference Proceeding of KUVIC 2019 Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exนางสาวดวงดาว แซ่ฉั่ว, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phage display and biopanning of single domain antibodies specific tothe marker of type I hypersensitivity", The 14th International Symposium of The Protein Society of Thailand (PST2019) , 22 - 23 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exPanyarat Laurchan, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Allergenicity study of shrimp commonly consumed in Thailand", The 14th International Symposium of The Protein Society of Thailand (PST2019) , 22 - 23 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exParichat Putthasang, exWarisara Tungkamanee, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Expression and characterization of two GH1 beta-glucosidases from Clostridium thermocellum", the 14th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 22 - 23 กรกฎาคม 2019, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exPornpanna Thenchartanan, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Ionic liquids system improved the synthesis of octyl-?-D-glucoside catalyzed by novel ?-glucosidases", the 14th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 22 - 23 กรกฎาคม 2019, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, "Effect of high temperature stress on resveratrol and oxyresveratrol accumulation and related gene expression in mulberry callus", Cosmetic & Beauty International Conference 2019 (Sustainable Cosmetic & Beauty Innovations), 7 - 9 ตุลาคม 2019, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2019 exคณุตฆ์ อินทร์ใจเอื้อ, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมแสงและอุณหภูมิในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019), 4 - 7 มิถุนายน 2019, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2019 exมัตติกา สุขประสงค์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของยีน ribosome inactivating protein ชนิด 26SK จากต้นสบู่ดำในจุลสาหร่าย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2019]