ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2021

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 4
2005 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effects of mulberry leaf lectins to silkworm proteases.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, ธันวาคม - มีนาคม 2005, หน้า 125-135
2005 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "A structural model for the membrane-bound form of the juxtamembrane domain of the epidermal growth factor receptor", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, ปีที่ 280, ฉบับที่ 25, มิถุนายน 2005, หน้า 4043-4052
2005 inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, "DNA Methylation Differences in the Genes Responded to Photoperiod in Rice Cultivar KDML 105", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 689-694
2005 exMackay, J.P., exMuiznieks, L.D., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exWeiss, A.S., "The hydrophobic domain 26 of human tropoelastin is unstructured in solution.", J. Struct. Biol. , ปีที่ 150, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 154-162

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2005 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant activity of lecithins from eri silkworm, Philosamia ricini Hutt", The 20th Congress of the International Sericulture Commission Conference, 15 - 18 ธันวาคม 2005, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
2005 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant activity of lecithins from eri silkworm, Philosamia ricini Hutt.", The 20th Congress of the International Sericulture Commission Conference, 15 ธันวาคม 2005 - 18 กันยายน 2006, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
2005 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Data mining developed for consumer’s satisfaction with Thai silk and silk products survey to predict their choices of silk patterns.", The 20th Congress of the International Sericulture Commission Conference, 15 - 19 ธันวาคม 2005, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
2005 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Investigation of the interaction between the Nck-1 adaptor protein and the juxtamembrane region of the epidermal growth factor receptor.", Keystone Symposium, Frontiers of NMR in Molecular Biology IX, p. 69., 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2005, Alberta แคนาดา
2005 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Investigation of the interaction between the Nck-1 adaptor protein and the juxtamembrane region of the epidermal growth factor receptor.", Protein Society 19th Annual Symposium, 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2005, บอสตัน แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 6
2005 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อะไมเลสเเละโปรติเนสในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900, I. คุณลักษณะและพัฒนาการของเอนไซม์ II. ประสิทธิภาพการย่อยสาหร่าย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18 - 21 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะและประสิทธิภาพการย่อยสาหร่ายของอะไมเลสและโปรติเนสในหอยมุกน้ำจืด", งานประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเเห่งชาติ ครั้งที่ 5, 10 - 11 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Production and site-directed mutagenesis of recombinant beta-glucosidase from Thai rosewood.", การประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การแยกฮอร์โมนจากต่อมแอนโดรจีนิคของกุ้งก้ามกรามโดยอาศัยเทคนิค HPLC-MALDI", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005
2005 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Structure and Function of the juxtamembrane domain of the human epidermal growth factor receptor by NMR spectroscopy.", Second Protein Research Network Symposium on “Proteins: Structure, Function and Proteomics”, 22 - 23 กันยายน 2005
2005 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Structure and Function of the juxtamembrane domain of the human epidermal growth factor receptor by NMR spectroscopy.", 31th Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2005
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2005]