ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2017

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

5

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2017

Publish Year International Journal 21
2017 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exPanjana Sengprasert, exPiti Amparyup, exAnchalee Tassanakajon, "A novel C-type lectin in the black tiger shrimp Penaeus monodon functions as a pattern recognition receptor by binding and causing bacterial agglutination", Fish & Shellfish Immunology, ปีที่ 60, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 103-113
2017 exHo Thi Truong Thy, exNguyen Nhu Tri, exOng Moc Quy, exRavi Fotedar, exKorntip Kannika, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Effects of the dietary supplementation of mixed probiotic spores of Bacillus amyloliquefaciens 54A, and Bacillus pumilus 47B on growth, innate immunity and stress responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 60, ฉบับที่ "-", มกราคม 2017, หน้า 391-399
2017 exนางสาว สุณิสา สุวรรณพันธ์, exนายเอกสิทธิ์ ฟูเฟื่องสมบัติ, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A serine protease from newly isolated Bacillus sp. for efficient silk degumming, sericin degrading and colour bleaching activities", International Biodeterioration and Biodegradation, ปีที่ 117, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 141-149
2017 exกรทิพย์ กันนิการ์, exดร.ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exรศ. สพ.ญ. ดร. เจนนุช ว่องธวัชชัย, exAssoc. Prof. Dr. Hidehiro Kondo, exProfessor Dr. Ikuo Hirono, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Molecular serotyping, virulence gene profiling and pathogenicity of Streptococcus agalactiae isolated from tilapia farms in Thailand by multiplex PCR", Journal of Applied Microbiology, ปีที่ 122, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1497-1507
2017 inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKatelyn J. Nagy-Smith, exScott T. R. Walsh, exJoel P. Schneider, "Triggered Formation of Anionic Hydrogels from Self-AssemblingAcidic Peptide Amphiphiles", Macromolecules, ปีที่ 50, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2017, หน้า 5643-5651
2017 exPrapaphan Budchart, exAriya Khamwut, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Partially Purified Gloriosa Superba Peptides Inhibits Colon Cancer Cell Viability by Inducing Apoptosis Through p53 up-Regulation", The American Journal of the Medical Sciences, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า ---
2017 exFederico Ferreres, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, exNelson G.M. Gomes, exรุ่งชาญ สุขสังวร, exDavid M. Pereira, exAngel Gil-Izquierdo, exPatr?cia Valent~ao, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exPaula B. Andrade, "Anti-inflammatory properties of the stem bark from the herbal drug Vitex peduncularis Wall. ex Schauer and characterization of its polyphenolic profile", Food and Chemical Toxicology, ปีที่ 106, ฉบับที่ partA, สิงหาคม 2017, หน้า 8-16
2017 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGonzalo M Estavillo, exChan, K.X., exTee, E.E., exGanguly, D., exCrisp, P.A., exPhua, S.Y., exZhao, C., exQiu, J., exPark, J., ex Yong, M.T., exNisar, N., exYadav, A.K., exSchwessinger, B., exRathjen, J.f,, exCazzonelli, C.I., exWilson, P.B., exGilliham, M., exChen, Z.-H., exPogson, B.J., "A chloroplast retrograde signal, 3'-phosphoadenosine 5'-phosphate, acts as a secondary messenger in abscisic acid signaling in stomatal closure and germination", Elife, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, มีนาคม 2017, หน้า 1-34
2017 exSuwan, E., exArthornthurasuk, S., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "A metagenomic approach to discover a novel ?-glucosidase from bovine rumens", Pure Appl. Chem., ปีที่ 89, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2017, หน้า 941-950
2017 exSithtisarn, S, exรศ. ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา, exMahong, B., exดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exPaemanee, A., exPhaonakrop, N., inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Comparative proteomic analysis of Chlamydomonas reinhardtiicontrol and a salinity-tolerant strain revealed a diferentialprotein expression pattern", Planta, ปีที่ 246, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2017, หน้า 843-856
2017 exDr. Thanasak Lomthong, exดร. ศรีสุดา หาญภาคภูมิ, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exDr. Marie Guicherd, exDr. Gianluca Cioci, exDr. Sophie Duquesne, exProf. Dr. Alain Marty, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of poly(L-lactide)-degrading enzyme production byLaceyella sacchari LP175 using agricultural crops as substrates and itsdegradation of poly(L-lactide) polymer", Polymer Degradation and Stability, ปีที่ 143, ฉบับที่ 1, มีนาคม - กันยายน 2017, หน้า 64-73
2017 exSorravis Lapbenjakul, exWatcharaporn Thapana, exPanupon Twilprawat, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inนายฐิติ กาญจนเกตุ, อาจารย์, exYosapong Temsiripong, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "High genetic diversity and demographic history of captive Siamese and Saltwater crocodiles suggest the first step toward the establishment of a breeding and reintroduction program in Thailand", PLOS ONE, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2017
2017 exPrahkarnkaeo, K, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Re-estimation of supplemented methionine as total sulfur amino acid requirement for commercial male meat-type ducks", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 457-464
2017 exChalopagorn, P, exCharoenpanich, J, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Genome Shuffling Enhances Lipase Production of Thermophilic Geobacillus Sp (Retraction of Vol 174, Pg 1444, 2014)", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 183, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 1539-1539
2017 exKhajondetchairit, P, exPhuangsawai, O, exSuphakun, P, exRattanabunyong, S, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exGleeson, MP, "Design, synthesis, and evaluation of the anticancer activity of 2-amino-aryl-7-aryl-benzoxazole compounds", CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN, ปีที่ 90, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2017, หน้า 987-994
2017 exCheng, TC, exWu, JQ, exWu, YQ, exChilukuri, RV, exHuang, LH, exYamamoto, K, exFeng, L, exLi, WS, exChen, ZW, exGuo, HZ, exLiu, JQ, exLi, SL, exWang, XX, exPeng, L, exLiu, DL, exGuo, YB, exFu, BH, exLi, ZQ, exLiu, C, exChen, YH, exTomar, A, exHilliou, F, exMontagne, N, exJacquin-Joly, E, exd'Alencon, E, exSeth, RK, exBhatnagar, RK, exJouraku, A, exShiotsuki, T, exKadono-Okuda, K, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exSmagghe, G, exArunkumar, KP, exKishino, H, exGoldsmith, MR, exFeng, QL, exXia, QY, exMita, K, "Genomic adaptation to polyphagy and insecticides in a major East Asian noctuid pest", NATURE ECOLOGY & EVOLUTION, ปีที่ 1, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1747-1756
2017 exToviwek, B, exSuphakun, P, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exGleeson, MP, "Synthesis and evaluation of the NSCLC anti-cancer activity and physical properties of 4-aryl-N-phenylpyrimidin-2-amines", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, ปีที่ 27, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2017, หน้า 4749-4754
2017 exAuiyawong, B, exNarawongsanont, R, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of AKR4C15, a Novel Member of Aldo-Keto Reductase, in Comparison with Other Rice AKR(s)", PROTEIN JOURNAL, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2017, หน้า 257-269
2017 exHorata, N., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exRatanabunyong, S., exTongshoob, J., exKhusmith, S., "Acquisition of naturally acquired antibody response to Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1-DBLฮฑ and differential regulation of IgG subclasses in severe and uncomplicated malaria", Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, ปีที่ 7, ฉบับที่ 12, มกราคม 2017, หน้า 1055-1061
2017 exAeksiri, N., inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Use of Capillary Electrophoresis to Study the Binding Interaction of Aptamers with Wild-Type, K103N, and Double Mutant (K103N/Y181C) HIV-1 RT: Studying the Binding Interaction of Wild-Type, K103N, and Double Mutant (K103N/Y181C) HIV-1 RT with Aptamers by Performing the Capillary Electrophoresis", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 182, ฉบับที่ 2, มกราคม 2017, หน้า 546-558
2017 exJantaree, P., exLirdprapamongkol, K., exKaewsri, W., exThongsornkleeb, C., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exAtjanasuppat, K., exRuchirawat, S., inดร.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, "Homodimers of Vanillin and Apocynin Decrease the Metastatic Potential of Human Cancer Cells by Inhibiting the FAK/PI3K/Akt Signaling Pathway", Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 65, ฉบับที่ 11, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 2299-2306
Publish Year National Journal 1
2017 exHo Thi Truong Thy, exNguyen Huu Thinh, exNguyen Nhu Tri, exOng Moc Quy, exกรทิพย์ กันนิการ์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Identification and characterization of potential probiotic Bacillus spp. for application in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus [Sauvage, 1878])", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 20-36

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 20
2017 exนางสาวญาณี กำจัด, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Drought Stress on Anthocyanin Accumulation in Mulberry Leaf", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายแผด สตารัตน์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exSiriporn Boonchoo, exPonpinee Bunbandal, exRiamsal Boonnontae, exNopporn Kongpun, exSongrak Tengratanaprasert, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Preservation of Multivoltine Silkworm Eggs by Low Temperature", the 5thAsia-Pacific Cogress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017(APSERI2017), 28 กุมภาพันธ์ 2017, เชียงราย ประเทศไทย
2017 exนางสาว สุดาทิพย์ รัตนวิจิตร, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "An Efficient Method for Callus Induction in Selected Mulberry Varieties", The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2017, 25 - 27 มกราคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวอริยา ขำวุฒิ, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Protein Hydrolysates and Partial Purified Peptides on Viability and Apoptosis of Liver Cancer Cell", The 13th Asian Congress on Biotechnology "Bioinnovation and Bioeconomy", 23 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exSuwan, E., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Identification of a novel ?-glucosidase gene from bovine rumen samples via metagenomics technique", the 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exKaenying, W., exSuwan, E., exPitsanuwong, C., exPalangpon Kongsaeree, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Crystal structure of a bovine rumen metagenomic ?-glucosidase", the 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exGesorn, R., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Disulfide bond engineering in glycoside hydrolase family 3 ?-glucosidase from Aspergillus niger", the 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exPitchayatanakorn, P., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Effects of the Y286A and Y492A mutations in beta-glucosidase from Aspergillus niger.", the 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exนริตา ตั้งเสถียรพันธ์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Delivery of shRNA by cell penetrating peptides for protection of shrimp from white spot syndrome virus", The 5th Asia Pacific Protein Association Conference and The 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exไนยชน ฐานิตสรณ์, inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning, expression, and characterization of pH-responsive repetitive polypeptide biomaterials", The 5th Asia Pacific Protein Association Conference and The 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exWai Prathumpai, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Protease by Bacillus sp. C4 for Silk Degumming Process", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKitikajorn Phinpo, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Effect of Anthocyanins from Mulberry Extract in BmNPV Infection of Cell Lines Derived from the Silkworm Ovarian Tissues Cells", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exSupitcha Supansomboon, exSureepan Supansomboon, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of Silk Cocoon for Decorative Applications", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exSunisa Suwannaphan, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Silk Degumming Protease from Bacillus sp. C4 SS-2013", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exSudatip Ruttanawijit, exOnpawee Sangsai, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Correlation Analysis between Latex Protein Gene and 1-Deoxynojirimycin Content in Mulberry Leaf", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมต่อการบ่มกับเซลล์ไลน์มะเร็งทรวงอก", The 5th Asia-pacific congress of Sericulture and insect biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exChariya Jirayuthcharoenkul, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Partially purified peptides from Brucea amarissima Desv. fruits possess anti-liver cancer activity", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017) "Bioinnovation and Bioeconomy", 23 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exDanulada Pathanraj, exดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Expression and toxicity test of 26SK protein from Jatropha curcas L.", The 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exParthompong Ves-urai, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Optimized method for preparation of secreted protein fromChlamydomonas reinhardtii cultured medium as a model for harvestingrecombinant protein", The 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJirawan Wichata, exSuthathip Kittisenachai, exSittiruk Roytrakul, "Partial protein profile of side-specific aortic valve endothelial cells", The 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 11 - 14 กรกฎาคม 2017
Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวมานิตา กัณฑภา, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Growth Regulators for Callus Induction from Thai Rice Cultivar", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2017]