Conference

The 5th Asia Pacific Protein Association Conference and The 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand (ISBN: 9786169290810)
นานาชาติ
11 - 14 กรกฎาคม 2017
บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การเพิ่มศักยภาพการขนส่ง shRNA ด้วยเปปไทด์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,2 ม.ค. 2017 - 30 พ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มศักยภาพการขนส่ง shRNA ด้วยเปปไทด์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,29 ม.ค. 2016 - 2 ม.ค. 2017