Interest

ชีวเคมีของโปรตีน เอนไซม์ ฮีโมโกลบินผิดปกติ โรคพันธุกรรม ชีวเคมีศึกษา

Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (22)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Structural Insights into Rice BGlu1 β-Glucosidase Oligosaccharide Hydrolysis and TransglycosylationChuenchor W., Pengthaisong S., Robinson R.C., Yuvaniyama J., Oonanant W., Bevan D.R., Esen A., Chen C.J., Opassiri R., Svasti J., Cairns J.R.K.2008Journal of Molecular Biology
377(4),pp. 1200-1215
70
2Transglucosylation of tertiary alcohols using cassava β-glucosidaseSvasti J., Phongsak T., Sarnthima R.2003Biochemical and Biophysical Research Communications
305(3),pp. 470-475
36
3Metabolic alteration of HepG2 in scaffold-based 3-D culture: Proteomic approachPruksakorn D., Lirdprapamongkol K., Chokchaichamnankit D., Subhasitanont P., Chiablaem K., Svasti J., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C.2010Proteomics
10(21),pp. 3896-3904
20
4Purification and characterization of three β-glycosidases exhibiting high glucose tolerance from Aspergillus niger ASKU28Thongpoo P., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Kitpreechavanich V., Svasti J., Svasti J., Kongsaeree P.2014Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
78(7),pp. 1167-1176
13
5Proteomic alterations during dormant period of curcuma longa rhizomesChokchaichamnankit D., Subhasitanont P., Paricharttanakul N.M., Sangvanich P., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C.2009Journal of Proteomics and Bioinformatics
2(9),pp. 380-387
8
6Galectin-3 expression in human papillary thyroid carcinomaSawangareetrakul P., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Svasti J.2008Cancer Genomics and Proteomics
5(2),pp. 117-122
5
7Multiple mutations in the aglycone binding pocket to convert the substrate specificity of dalcochinase to linamaraseTongtubtim N., Thenchartanan P., Ratananikom K., Choengpanya K., Svasti J., Kongsaeree P.2018Biochemical and Biophysical Research Communications
504(4),pp. 647-653
3
8Vitamin D binding and the heterogeneity of human group-specific componentSvasti J., Bowman B.1977American Journal of Human Genetics
29(6)
0
9Eco-friendly synthesis of fucoidan-stabilized gold nanoparticlesSoisuwan S., Warisnoicharoen W., Lirdprapamongkol K., Svasti J.2010American Journal of Applied Sciences
7(8),pp. 1038-1042
49
10Clinical and molecular findings in Thai patients with isolated methylmalonic acidemiaVatanavicharn N., Champattanachai V., Liammongkolkul S., Sawangareetrakul P., Keeratichamroen S., Ketudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R., Srisomsap C., Sathienkijkanchai A., Shotelersuk V., Shotelersuk V., Kamolsilp M., Wattanasirichaigoon D., Svasti J., Svasti J., Wasant P.2012Molecular Genetics and Metabolism
106(4),pp. 424-429
26
11Molecular cloning of cDNAs and genes for three α-glucosidases from European honeybees, Apis mellifera L., and heterologous production of recombinant enzymes in Pichia pastorisNishimoto M., Mori H., Moteki T., Takamura Y., Iwai G., Miyaguchi Y., Okuyama M., Wongchawalit J., Surarit R., Svasti J., Kimura A., Chiba S.2007Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
71(7),pp. 1703-1716
15
12Knockdown of 14-3-3γ suppresses epithelial–mesenchymal transition and reduces metastatic potential of human non-small cell lung cancer cellsRaungrut P., Wongkotsila A., Champoochana N., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Thongsuksai P.2018Anticancer Research
38(6),pp. 3507-3514
10
13The Parallel Nature of the Interchain Disulphide Bonds of Immunoglobulins: Studies on a Mouse IgGl Myeloma ProteinSvasti J., Milstein C.1972European Journal of Biochemistry
31(3),pp. 405-422
6
14Differentially expressed plasma proteins of β-thalassemia/hemoglobin E patients in response to curcuminoids/vitamin E antioxidant cocktailsPanachan J., Chokchaichamnankit D., Weeraphan C., Weeraphan C., Srisomsap C., Masaratana P., Hatairaktham S., Panichkul N., Svasti J., Kalpravidh R.2019Hematology (United Kingdom)
24(1),pp. 300-307
4
15Doubts concerning validity of aerobic-anaerobic theorySvasti J.1979Trends in Biochemical Sciences
4(6)
1
16Potential new urinary biomarkers for cervical cancer screening using SELDI-TOF mass spectrometrySritana N., Kantathavorn N., Paricharttanakul N.M., Wiriyaukaradecha K., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Udomchaiprasertkul W., Sricharunrat T., Auewarakul C., Svasti J.2018Journal of the Medical Association of Thailand
101(6),pp. S107-S112
0
17Electrospinning of alginate/soy protein isolated nanofibers and their release characteristics for biomedical applicationsWongkanya R., Chuysinuan P., Pengsuk C., Techasakul S., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Nooeaid P.2017Journal of Science: Advanced Materials and Devices
2(3),pp. 309-316
66
18Enzymatic synthesis of cello-oligosaccharides by rice BGlu1 β-glucosidase glycosynthase mutantsHommalai G., Withers S., Chuenchor W., Cairns J., Svasti J.2007Glycobiology
17(7),pp. 744-753
35
19Functional and structural differences between isoflavonoid β-glycosidases from Dalbergia sp.Chuankhayan P., Rimlumduan T., Tantanuch W., Mothong N., Kongsaeree P.T., Metheenukul P., Svasti J., Jensen O.N., Cairns J.R.K.2007Archives of Biochemistry and Biophysics
468(2),pp. 205-216
19
20Molecular characterization of type 3 (neuronopathic) Gaucher disease in Thai patientsSuwannarat P., Keeratichamroen S., Wattanasirichaigoon D., Ngiwsara L., Cairns J.R.K., Cairns J.R.K., Svasti J., Svasti J., Visudtibhan A., Pangkanon S.2007Blood Cells, Molecules, and Diseases
39(3),pp. 348-352
12
21Association of Hb hope [β136(H14)Gly → Asp] and Hb H diseaseSvasti S., Yodsowon B., Sriphanich R., Winichagoon P., Boonkhan P., Suwanban T., Sawangareetrakul P., Srisomsap C., Ketudat-Cairns J., Svasti J., Fucharoen S.2001Hemoglobin
25(4),pp. 429-435
8
22Molecular Characterization and Potential Synthetic Applications of GH1 β-Glucosidase from Higher Termite Microcerotermes annandaleiArthornthurasuk S., Jenkhetkan W., Suwan E., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Wattana-Amorn P., Svasti J., Svasti J., Kongsaeree P.2018Applied Biochemistry and Biotechnology
186(4),pp. 877-894
5
23Bioscience and its impact on developing countries. A view from ThailandSvasti J.2001EMBO Reports
2(8),pp. 648-650
2
24Federation of asian and oceanian biochemists: where now after 20 years?Svasti J., Svasti J.1992Trends in Biochemical Sciences
17(2),pp. 53-55
0
25β-Glucosidase, exo-β-glucanase and pyridoxine transglucosylase activities of rice BGlu1Opassiri R., Hua Y., Wara-Aswapati O., Akiyama T., Svasti J., Esen A., Ketudat Cairns J.2004Biochemical Journal
379(1),pp. 125-131
51
26Luciferase from Vibrio campbellii is more thermostable and binds reduced FMN better than its homologuesSuadee C., Nijvipakul S., Svasti J., Entsch B., Entsch B., Ballou D., Chaiyen P.2007Journal of Biochemistry
142(4),pp. 539-552
29
27Comparative secretome analysis of cholangiocarcinoma cell line in three-dimensional cultureTit-Oon P., Chokchaichamnankit D., Khongmane A., Sawangaretrakul P., Svasti J., Srisomsap C.2014International Journal of Oncology
45(5),pp. 2108-2116
16
28Inherited metabolic disorders in Thailand - Siriraj experienceWasant P., Svasti J., Srisomsap C., Liammongkolkul S., Naylor E.W., Matsumoto I.1999Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
30(SUPPL. 2),pp. 124-137
10
29Gastricsin in the benign and malignant prostateReid W., Liddle C., Svasti J., Kay J.1985Journal of Clinical Pathology
38(6),pp. 639-643
7
30Efficient photocleavage of lysozyme by a new chiral probeBuranaprapuk A., Chaivisuthangkura P., Svasti J., Kumar C.V.2005Letters in Organic Chemistry
2(6),pp. 554-558
4
31Juberg-Hayward syndrome and Roberts syndrome are allelic, caused by mutations in ESCO2Kantaputra P.N., Kantaputra P.N., Dejkhamron P., Tongsima S., Ngamphiw C., Intachai W., Ngiwsara L., Sawangareetrakul P., Svasti J., Olsen B., Cairns J.R.K., Cairns J.R.K., Bumroongkit K.2020Archives of Oral Biology
119
1
32Toxicity of DDT to the hooded oyster Saccostrea cucullata: Mortality, histopathology and molecular mechanisms as revealed by a proteomic approachChueycham S., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Hummel K., Nöbauer K., Hekmat O., Razzazi-Fazeli E., Kingtong S.2021Ecotoxicology and Environmental Safety
225
0
33A flavonoid chrysin suppresses hypoxic survival and metastatic growth of mouse breast cancer cellsLirdprapamongkol K., Sakurai H., Abdelhamed S., Yokoyama S., Maruyama T., Athikomkulchai S., Viriyaroj A., Awale S., Yagita H., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Svasti J., Saiki I.2013Oncology Reports
30(5),pp. 2357-2364
48
34Purification and characterization of α-glucosidase I from Japanese honeybee (Apis cerana japonica) and molecular cloning of Its cDNAWongchawalit J., Yamamoto T., Nakai H., Kim Y.M., Sato N., Nishimoto M., Okuyama M., Mori H., Saji O., Chanchao C., Wongsiri S., Surarit R., Svasti J., Chiba S., Kimura A.2006Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
70(12),pp. 2889-2898
26
35Variability of interchain binding of immunoglobulins: Interchain bridges of mouse IgG1Svasti J., Milstein C.1970Nature
228(5275),pp. 932-934
15
36Decreasing activity and altered protein processing of human iduronate-2-sulfatase mutations demonstrated by expression in COS7 cellsCharoenwattanasatien R., Cairns J.R.K., Cairns J.R.K., Keeratichamroen S., Sawangareetrakul P., Tanpaiboon P., Wattanasirichaigoon D., Pangkanon S., Svasti J., Svasti J., Champattanachai V.2012Biochemical Genetics
50(11-12),pp. 990-997
9
37Gossypol prevents activation of purified proenzyme of human seminal plasma acidic proteinaseVongsorasak L., Svasti J.1986BBA - General Subjects
883(2),pp. 271-276
6
38Quantitative proteomic analysis of the association between decreasing O-GlcNAcylation and metastasis in MCF-7 breast cancer cellsNetsirisawan P., Chokchaichamnankit D., Saharat K., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2020International Journal of Oncology
56(6),pp. 1387-1404
4
39How I became a biochemist: what biochemistry has done for me?Svasti J.2009IUBMB life
61(4),pp. 476-478
1
40Conference report: the 5th Asia Pacific Protein Association Conference joint meeting with the 12th International Symposium of the Protein Society of ThailandKetudat Cairns J., Ketudat Cairns J., Champattanachai V., Srisomsap C., Paricharttanakul N., Verathamjamras C., Lirdprapamongkol K., Svasti J.2017Biophysical Reviews
9(6),pp. 857-860
0
41Aberrant O-GlcNAc-modified proteins expressed in primary colorectal cancerPhueaouan T., Chaiyawat P., Netsirisawan P., Chokchaichamnankit D., Punyarit P., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2013Oncology Reports
30(6),pp. 2929-2936
46
42Polymer-lipid-PEG hybrid nanoparticles as photosensitizer carrier for photodynamic therapyPramual S., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Svasti J., Bergkvist M., Jouan-Hureaux V., Jouan-Hureaux V., Arnoux P., Frochot C., Barberi-Heyob M., Barberi-Heyob M., Niamsiri N.2017Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
173,pp. 12-22
24
43Studies on the transglucosylation reactions of cassava and Thai rosewood β-glucosidases using 2-deoxy-2-fluoro-glycosyl-enzyme intermediatesHommalai G., Chaiyen P., Svasti J.2005Archives of Biochemistry and Biophysics
442(1),pp. 11-20
15
44Effective enrichment of cholangiocarcinoma secretomes using the hollow fiber bioreactor culture systemWeeraphan C., Diskul-Na-Ayudthaya P., Chiablaem K., Khongmanee A., Chokchaichamnankit D., Subhasitanont P., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C.2012Talanta
99,pp. 294-301
9
45The molecular basis of mucopolysaccharidosis type I in two Thai patientsKetudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R., Keeratichamroen S., Sukcharoen S., Champattanachai V., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Liammongkolkul S., Srisomsap C., Surarit R., Surarit R., Wasant P., Svasti J., Svasti J.2005Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
36(5),pp. 1308-1312
6
46Chemoenzymatic and Protecting-Group-Free Synthesis of 1,4-Substituted 1,2,3-Triazole-α-d-glucosides with Potent Inhibitory Activity toward Lysosomal α-GlucosidaseGorantla J.N., Maniganda S., Pengthaisong S., Ngiwsara L., Sawangareetrakul P., Chokchaisiri S., Kittakoop P., Svasti J., Ketudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R.2021ACS Omega
4
47Argininosuccinate synthetase deficiency: Mutation analysis in 3 Thai patientsWasant P., Viprakasit V., Srisomsap C., Liammongkolkul S., Ratanarak P., Sathienkijakanchai A., Svasti J., Svasti J.2005Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
36(3),pp. 757-761
1
48Kinetics of a two-component p-hydroxyphenylacetate hydroxylase explain how reduced flavin is transferred from the reductase to the oxygenaseSucharitakul J., Sucharitakul J., Phongsak T., Entsch B., Entsch B., Svasti J., Chaiyen P., Ballou D.2007Biochemistry
46(29),pp. 8611-8623
61
49Purification, characterization and comparison of reptile lysozymesThammasirirak S., Ponkham P., Preecharram S., Khanchanuan R., Phonyothee P., Daduang S., Srisomsap C., Araki T., Svasti J., Svasti J.2006Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology
143(2),pp. 209-217
35
50Detection of haemoglobin variants and inference of their functional properties using complete oxygen dissociation curve measurementsImai K., Imai K., Tientadakul P., Opartkiattikul N., Luenee P., Winichagoon P., Svasti J., Fucharoen S.2001British Journal of Haematology
112(2),pp. 483-487
19
51Analysis of non-photochemical energy dissipating processes in wild type dunaliella salina (green algae) and in zea1, a mutant constitutively accumulating zeaxanthinThaipratum R., Melis A., Svasti J., Yokthongwattana K.2009Journal of Plant Research
122(4),pp. 465-476
12
52Involvement of vimentin in neurite outgrowth damage induced by fipronil in SH-SY5Y cellsRuangjaroon T., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Paricharttanakul N.M.2017Biochemical and Biophysical Research Communications
486(3),pp. 652-658
8
53New variant of quail egg white lysozyme identified by peptide mappingThammasirirak S., Preecharram S., Ponkham P., Daduang S., Araki T., Svasti J.2007Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology
147(2),pp. 314-324
5
54Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists Incorporated (FAOBMB Inc.): A brief historySvasti J., Sawyer W.2006IUBMB Life
58(5-6),pp. 280-282
2
55Hb Kodaira II [β146(HC3)His→Gln] detected in ThailandNgiwsara L., Ngiwsara L., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S., Svasti J., Svasti J.2003Hemoglobin
27(1),pp. 37-39
0
56Chrysin overcomes TRAIL resistance of cancer cells through Mcl-1 downregulation by inhibiting STAT3 phosphorylationLirdprapamongkol K., Sakurai H., Sakurai H., Abdelhamed S., Yokoyama S., Athikomkulchai S., Viriyaroj A., Awale S., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Svasti J., Saiki I.2013International Journal of Oncology
43(1),pp. 329-337
56
57Expression and purification of dalcochinase, a β-glucosidase from Dalbergia cochinchinensis Pierre, in yeast and bacterial hostsToonkool P., Metheenukul P., Sujiwattanarat P., Paiboon P., Tongtubtim N., Ketudat-Cairns M., Ketudat-Cairns J., Svasti J.2006Protein Expression and Purification
48(2),pp. 195-204
33
58Cardanol isolated from Thai Apis mellifera propolis induces cell cycle arrest and apoptosis of BT-474 breast cancer cells via p21 upregulationBuahorm S., Puthong S., Palaga T., Lirdprapamongkol K., Phuwapraisirisan P., Svasti J., Chanchao C.2015DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences
23(1)
18
59SDS-polyacrylamide gel electrophoresis: A simple explanation of why it worksSvasti J., Svasti J., Panijpan B.1977Journal of Chemical Education
54(9),pp. 560-562
12
60Epigallocatechin gallate-zinc oxide co-crystalline nanoparticles as an anticancer drug that is non-toxic to normal cellsSamutprasert P., Chiablaem K., Teeraseranee C., Phaiyarin P., Pukfukdee P., Pienpinijtham P., Svasti J., Palaga T., Lirdprapamongkol K., Wanichwecharungruang S.2018RSC Advances
8(14),pp. 7369-7376
7
61Hb Siam [α15(A13)Gly → Arg (α1) (GGT → CGT)] is a typical α chain hemoglobinopathy without an α-thalassemic effectTurbpaiboon C., Svasti S., Sawangareetakul P., Winichagoon P., Srisomsap C., Siritanaratkul N., Fucharoen S., Wilairat P., Svasti J., Svasti J.2002Hemoglobin
26(1),pp. 77-81
4
62Automated amino acid analysis comes of age: but textbook errors persistSvasti J.1980Trends in Biochemical Sciences
5(1)
2
63Synthesis of Isocryptolepine-Triazole Adducts and Evaluation of Their Cytotoxic ActivityRodphon W., Laohapaisan P., Supantanapong N., Reamtong O., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Thongsornkleeb C., Thongsornkleeb C., Khunnawutmanotham N., Tummatorn J., Tummatorn J., Svasti J., Ruchirawat S., Ruchirawat S.2021ChemMedChem
0
64Hydrolysis of soybean isoflavonoid glycosides by Dalbergia β-glucosidasesChuankhayan P., Rimlumduan T., Svasti J., Ketudat Cairns J.2007Journal of Agricultural and Food Chemistry
55(6),pp. 2407-2412
55
65Identification of the acid proteinase in human seminal fluid as a gastricsin originating in the prostateReid W.A., Vongsorasak L., Svasti J., Valler M.J., Kay J.1984Cell and Tissue Research
236(3),pp. 597-600
32
66Enhanced Structural Stability and Controlled Drug Release of Hydrophilic Antibiotic-Loaded Alginate/Soy Protein Isolate Core-Sheath Fibers for Tissue Engineering ApplicationsChuysinuan P., Pengsuk C., Lirdprapamongkol K., Techasakul S., Svasti J., Nooeaid P.2019Fibers and Polymers
20(1)
18
67Plasma prefractionation methods for proteomic analysis and perspectives in clinical applicationsChutipongtanate S., Chatchen S., Svasti J.2017Proteomics - Clinical Applications
11(7-8)
12
68Perfluorooctanoic acid enhances invasion of follicular thyroid carcinoma cells through NF-ĸB and matrix metalloproteinase-2 activationSaejia P., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Paricharttanakul N.M.2019Anticancer Research
39(5),pp. 2429-2435
7
69Double heterozygosity for hemoglobin E and a Lepore-type hemoglobin found in a Thai woman.Boontrakoonpoontawee P., Svasti J., Fucharoen S., Winichagoon P.1987Birth defects original article series
23(5 A),pp. 269-274
4
70Proteomic analysis reveals plasma haptoglobin, interferon-γ, and interleukin-1β as potential biomarkers of pediatric refractory epilepsySaengow V.E., Chiangjong W., Khongkhatithum C., Changtong C., Chokchaichamnankit D., Weeraphan C., Kaewboonruang P., Thampratankul L., Manuyakorn W., Hongeng S., Srisomsap C., Svasti J., Chutipongtanate S., Visudtibhan A.2021Brain and Development
43(3),pp. 431-439
2
71Biphasic Dose-Dependent G0/G1 and G2/M Cell-Cycle Arrest by Synthetic 2,3-Arylpyridylindole Derivatives in A549 Lung Cancer CellsChaiputtanapun P., Lirdprapamongkol K., Thanaussavadate B., Phongphankhum T., Thippong T., Thangsan P., Montatip P., Ngiwsara L., Svasti J., Chuawong P.2022ChemMedChem
0
72Isolation and characterization of an enzyme with β-glucosidase and β-fucosidase activities from Dalbergia cochinchinensis PierreSrisomsap C., Svasti J., Svasti J., Surarit R., Surarit R., Champattanachai V., Sawangareetrakul P., Boonpuan K., Subhasitanont P., Chokchaichamnankit D.1996Journal of Biochemistry
119(3),pp. 585-590
50
73Comparative proteomic analysis of oral squamous cell carcinoma and adjacent non-tumour tissue from ThailandChanthammachat P., Promwikorn W., Pruegsanusak K., Roytrakul S., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Boonyaphiphat P., K S., Thongsuksai P.2013Archives of Oral Biology
58(11),pp. 1677-1685
27
74Functional expression of a Bombyx mori cocoonase: Potential application for silk degummingRodbumrer P., Arthan D., Uyen U., Yuvaniyama J., Svasti J., Wongsaengchantra P.2012Acta Biochimica et Biophysica Sinica
44(12),pp. 974-983
15
75Copper induction of laccases by Lentinus polychrous under liquid-state fermentationKhammuang S., Yuwa-amornpitak T., Svasti J., Sarnthima R.2013Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
2(4),pp. 357-362
10
76A synthetic 2,3-diarylindole induces microtubule destabilization and G2/M cell cycle arrest in lung cancer cellsThanaussavadate B., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Chuawong P.2020Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
30(1)
6
77Effect of derris scandens extract on a human hepatocellular carcinoma cell lineKuljittichanok D., Diskul-Na-Ayudthaya P., Weeraphan C., Chokchaichamnankit D., Chiablaem K., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Srisomsap C.2018Oncology Letters
16(2),pp. 1943-1952
4
78A laboratory experiment illustrating tooth decaySurarit R., Benjavongkulchai E.O., Svasti J.1994Biochemical Education
22(1),pp. 45-47
1
79Protein profiling as a useful diagnostic tool to classify patients with acute myeloid leukemia of different cytogenetic abnormalitiesSritana N., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Promsuwicha O., Auewarakul C., Auewarakul C.2018Journal of the Medical Association of Thailand
101(6),pp. S29-S35
0
80Vanillin suppresses in vitro invasion and in vivo metastasis of mouse breast cancer cellsLirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Sakurai H., Kawasaki N., Choo M., Saitoh Y., Aozuka Y., Singhirunnusorn P., Ruchirawat S., Svasti J., Svasti J., Saiki I.2005European Journal of Pharmaceutical Sciences
25(1),pp. 57-65
131
81The heterogeneity of the protamines from human spermatozoaPongsawasdi P., Svasti J.1976BBA - Protein Structure
434(2),pp. 462-473
43
82Comparative proteomic analysis of lung cancer cell line and lung fibroblast cell lineRubporn A., Srisomsap C., Subhasitanont P., Chokchaichamnankit D., Chiablaem K., Svasti J., Svasti J., Sangvanich P.2009Cancer Genomics and Proteomics
6(4),pp. 229-237
23
83Human testis-specific histone TH2B: Fractionation and peptide mappingWattanaseree J., Svasti J.1983Archives of Biochemistry and Biophysics
225(2),pp. 892-897
14
84Photocleavage of avidin by a new pyrenyl probeMalaikaew P., Svasti J., Kumar C., Buranaprapuk A.2011Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
103(3),pp. 251-255
9
85Identification of potential cervical cancer serum biomarkers in Thai patientsKeeratichamroen S., Subhasitanont P., Chokchaichamnankit D., Weeraphan C., Weeraphan C., Saharat K., Sritana N., Kantathavorn N., Wiriyaukaradecha K., Sricharunrat T., Monique Paricharttanakul N., Auewarakul C., Auewarakul C., Svasti J., Srisomsap C.2020Oncology Letters
19(6),pp. 3815-3826
6
86p.X654R IDUA variant among Thai individuals with intermediate mucopolysaccharidosis type I and its residual activity as demonstrated in COS-7 cellsNgiwsara L., Ketudat-Cairns J., Ketudat-Cairns J., Sawangareetrakul P., Charoenwattanasatien R., Champattanachai V., Kuptanon C., Pangkanon S., Tim-Aroon T., Wattanasirichaigoon D., Svasti J.2018Annals of Human Genetics
82(3),pp. 150-157
3
87Plasma amino acid and urine organic acid analyses of methylmalonic acidemia in a Thai infantSrisomsap C., Wasant P., Svasti J., Svasti J., Chokchaichamnankit D., Liammongkolkul S.1999Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
30(SUPPL. 2),pp. 140-142
1
88Proteomic analysis and abrogated expression of O-GlcNAcylated proteins associated with primary breast cancerChampattanachai V., Netsirisawan P., Chaiyawat P., Phueaouan T., Charoenwattanasatien R., Chokchaichamnankit D., Punyarit P., Srisomsap C., Svasti J., Svasti J.2013Proteomics
13(14),pp. 2088-2099
68
89Production of amorphous silica nanoparticles from rice straw with microbial hydrolysis pretreatmentWattanasiriwech S., Wattanasiriwech D., Svasti J.2010Journal of Non-Crystalline Solids
356(25-27),pp. 1228-1232
36
90Mutations of Trp275 and Trp397 altered the binding selectivity of Vibrio carchariae chitinase ASuginta W., Songsiriritthigul C., Songsiriritthigul C., Kobdaj A., Opassiri R., Svasti J.2007Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects
1770(8),pp. 1151-1160
19
91Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of rice BGlu1 β-glucosidase with and without 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucosideSvasti J., Chuenchor W., Opassiri R., Pengthaisong S., Yuvaniyama J., Ketudat Cairns J.2006Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
62(8),pp. 798-801
13
92Inherited metabolic disorders in ThailandWasant P., Srisomsap C., Svasti J., Liammongkolkul S.2002Journal of the Medical Association of Thailand
85(SUPPL. 2)
8
93Identification of HB anantharaj [α11(a9)LYS→GLU] AS HB j-uenchang-wuming [α11(a9)LYS→GLN]Svasti J., Svasti J., Surarit R., Srisomsap C., Pravatmuang P., Wasi P., Fucharoen S., Blouquit Y., Galacteros F., Rosa J.1993Hemoglobin
17(5),pp. 453-455
5
94Proteomic analysis of Chinese kale (B. alboglabra) leaves during growthMohamad Z.A., Chokchaichamnankit D., Bhinija K., Monique Paricharttanakul N., Svasti J., Svasti J., Huehne P.S., Srisomsap C.2011Journal of Integrated OMICS
1(1),pp. 102-107
2
95A logical approach to the isolation of lactate dehydrogenase isozyme X from human tests: A general rationale for the isolation of homotetrameric LDH isozymesToowicharanont P., Svasti J.1980Experientia
36(1),pp. 37-38
0
96Characterization of a rice β-glucosidase highly expressed in flower and germinating shootOpassiri R., Ketudat Cairns J., Akiyama T., Wara-Aswapati O., Svasti J., Esen A.2003Plant Science
165(3),pp. 627-638
55
97Isolation and characterisation of crocosin, an antibacterial compound from crocodile (Crocodylus siamensis) plasmaPreecharram S., Jearranaiprepame P., Daduang S., Temsiripong Y., Somdee T., Fukamizo T., Svasti J., Araki T., Thammasirirak S.2010Animal Science Journal
81(3),pp. 393-401
32
98Proteomic analysis reveals aberrant o-glcnacylation of extracellular proteins from breast cancer cell secretionNetsirisawan P., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2015Cancer Genomics and Proteomics
12(4),pp. 201-209
18
99Protein profiling of osteosarcoma tissue and soft callus unveils activation of the unfolded protein response pathwayChaiyawat P., Sungngam P., Teeyakasem P., Sirikaew N., Klangjorhor J., Settakorn J., Diskul-Na-Ayudthaya P., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Pruksakorn D.2019International Journal of Oncology
54(5),pp. 1704-1718
12
100Syringe-push membrane absorption as a simple rapid method of urine preparation for clinical proteomicsChutipongtanate S., Changtong C., Weeraphan C., Hongeng S., Srisomsap C., Svasti J.2015Clinical Proteomics
12(1)
7
101Double heterozygosity for Hb Pyrgos [β83(EF7)Gly→Asp] and Hb E [β26(B8)Glu→Lys] found in association with α-thalassemiaSawangareetrakul P., Svasti S., Yodsowon B., Winichagoon P., Srisomsap C., Svasti J., Svasti J., Fucharoen S.2002Hemoglobin
26(2),pp. 191-196
4
102A survey of the content of introductory biochemistry courses for different degree programs at Thai universitiesSvasti J., Surarit R.1992Biochemical Education
20(4),pp. 204-209
2
103JAK2/STAT3-mediated dose-dependent cytostatic and cytotoxic effects of sesquiterpene lactones from Gymnanthemum extensum on A549 human lung carcinoma cellsKeeratichamroen S., Lirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Thongnest S., Boonsombat J., Chawengrum P., Sornprachum T., Sirirak J., Verathamjamras C., Ornnork N., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Svasti J., Svasti J.2022Oncology Reports
47(1)
0
104Studies of the in vitro cytotoxic, antioxidant, lipase inhibitory and antimicrobial activities of selected Thai medicinal plantsKaewpiboon C., Lirdprapamongkol K., Srisomsap C., Winayanuwattikun P., Yongvanich T., Puwaprisirisan P., Svasti J., Assavalapsakul W.2012BMC Complementary and Alternative Medicine
12
51
105Homodimers of Vanillin and Apocynin Decrease the Metastatic Potential of Human Cancer Cells by Inhibiting the FAK/PI3K/Akt Signaling PathwayJantaree P., Jantaree P., Jantaree P., Lirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Kaewsri W., Kaewsri W., Thongsornkleeb C., Thongsornkleeb C., Choowongkomon K., Atjanasuppat K., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Svasti J., Svasti J.2017Journal of Agricultural and Food Chemistry
65(11),pp. 2299-2306
29
106Urinary biomarkers for the diagnosis of cervical cancer by quantitative label‑free mass spectrometry analysisChokchaichamnankit D., Watcharatanyatip K., Subhasitanont P., Weeraphan C., Weeraphan C., Keeratichamroen S., Sritana N., Kantathavorn N., Ayudthaya P.D.N., Saharat K., Chantaraamporn J., Verathamjamras C., Phoolcharoen N., Wiriyaukaradecha K., Paricharttanakul N.M., Udomchaiprasertkul W., Sricharunrat T., Auewarakul C., Auewarakul C., Svasti J., Srisomsap C.2019Oncology Letters
17(6),pp. 5453-5468
16
107Retrospective study of patients with suspected inborn errors of metabolism at Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand (1997-2001)Wasant P., Vatanavicharn N., Srisomsap C., Sawangareetrakul P., Liammongkolkul S., Svasti J.2005Journal of the Medical Association of Thailand
88(6),pp. 746-753
10
108Hb Siam [α15(A13)Gly→Arg] is a GGT→CGT mutation in the α1-globin geneYodsowan B., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C., Winishagoon P., Fucharoen S.2000Hemoglobin
24(1),pp. 71-75
7
109Two cases of compound heterozygosity for Hb Hekinan [α27(B8)Glu→ Asp (α1)] and α-thalassemia in ThailandNgiwsara L., Ngiwsara L., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S., Svasti J., Svasti J.2004Hemoglobin
28(2),pp. 145-150
4
110Teaching and research: Opposite faces of the same coin?Svasti M.R.J.2006ScienceAsia
32(4),pp. 333-335
1
111Application of the Magnetic Fraction of Fly Ash as a Low-Cost Heterogeneous Fenton Catalyst for Degrading Ethidium BromideWeeraphan C., Thawornpan P., Thanapongpichat S., Srinoun K., Win Tun A., Srisomsap C., Svasti J., Buncherd H., Buncherd H.2021Analytical Letters
0
112Proteomic analysis of cholangiocarcinoma cell lineSrisomsap C., Sawangareetrakul P., Subhasitanont P., Panichakul T., Keeratichamroen S., Lirdprapamongkol K., Chokchaichamnankit D., Sirisinha S., Sirisinha S., Svasti J., Svasti J.2004Proteomics
4(4),pp. 1135-1144
58
113Anthocyanin composition of wild bananas in ThailandKitdamrongsont K., Pothavorn P., Swangpol S., Wongniam S., Atawongsa K., Svasti J., Somana J.2008Journal of Agricultural and Food Chemistry
56(22),pp. 10853-10857
34
114Detection and structural analysis of abnormal hemoglobins found in ThailandSvasti J., Svasti J., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S.1999Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
30(SUPPL. 2),pp. 88-93
19
115A synthetic 2,3-diarylindole induces cell death via apoptosis and autophagy in A549 lung cancer cellsRukkijakan T., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Phetrak N., Chuawong P.2016Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
26(9),pp. 2119-2123
12
116Apigenin inhibits growth and induces apoptosis in human cholangiocarcinoma cellsSubhasitanont P., Chokchaichamnankit D., Chiablaem K., Keeratichamroen S., Ngiwsara L., Paricharttanakul N.M., Lirdprapamongkol K., Weeraphan C., Svasti J., Srisomsap C.2017Oncology Letters
14(4),pp. 4361-4371
8
117Detection of superoxide dismutase (Cu–Zn) isoenzymes in leaves and pseudobulbs of Bulbophyllum morphologlorum Kraenzl orchid by comparative proteomic analysisHuehne P.S., Bhinija K., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Weeraphan C., Svasti J., Mongkolsuk S.2020Biochemistry and Biophysics Reports
22
4
118Biochemical education in Thailand: Past, present and futureSvasti J., Surarit R.1991Biochemical Education
19(3),pp. 129-135
2
119Don't forget the name of your university/ institution and remember how it is spelled: Another look at ISI databasesSvasti M.R.J., Asavisanu R.2006ScienceAsia
32(3),pp. 207-213
0
120Extracellular ligninolytic enzymes by Lentinus polychrous Lév. under solid-state fermentation of potential agro-industrial wastes and their effectiveness in decolorization of synthetic dyesSarnthima R., Khammuang S., Svasti J.2009Biotechnology and Bioprocess Engineering
14(4),pp. 513-522
47
121Alteration of O-GlcNAcylation affects serine phosphorylation and regulates gene expression and activity of pyruvate kinase M2 in colorectal cancer cellsChaiyawat P., Chokchaichamnankit D., Lirdprapamongkol K., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2015Oncology Reports
34(4),pp. 1933-1942
25
122Hemagglutinating activity of Curcuma plantsSangvanich P., Kaeothip S., Srisomsap C., Thiptara P., Petsom A., Boonmee A., Svasti J.2007Fitoterapia
78(1),pp. 29-31
15
123Paclitaxel delivery using carrier made from curcumin derivative: Synergism between carrier and the loaded drug for effective cancer treatmentAmornwachirabodee K., Chiablaem K., Wacharasindhu S., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Svasti J., Vchirawongkwin V., Wanichwecharungruang S.2012Journal of Pharmaceutical Sciences
101(10),pp. 3779-3786
9
124Update on Thai publications in ISI databases (1999-2005)Svasti M.R.J., Asavisanu R.2006ScienceAsia
32(2),pp. 101-106
6
125Enhancement of migration and invasion of gastric cancer cells by iqgap3Jinawath N., Jinawath N., Shiao M.S., Chanpanitkitchote P., Svasti J., Furukawa Y., Nakamura Y.2020Biomolecules
10(8),pp. 1-18
4
126Characterization of fatty acids and proteins associated with the xanthophyll-enriched membrane fraction isolated from the thylakoid membranes of irradiance-stressed Dunaliella salinaYokthongwattana K., Sriariyanun M., Ekaratcharoenchai P., Svasti J.2010Journal of Applied Phycology
22(2),pp. 147-155
1
127Erratum: Sap phytochemical compositions of some bananas in Thailand (Journal of Agricultural and Food Chemistry (2010) 58 (8782) DOI: 10.1021/jf101220k)Pothavorn P., Kitdamrongsont K., Swangpol S., Wongniam S., Atawongsa K., Svasti J., Somana J.2011Journal of Agricultural and Food Chemistry
59(5),pp. 2126
0
128Proteomic studies of cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma cell secretomesSrisomsap C., Sawangareetrakul P., Subhasitanont P., Chokchaichamnankit D., Chiablaem K., Bhudhisawasdi V., Wongkham S., Svasti J., Svasti J.2010Journal of Biomedicine and Biotechnology
2010
54
129Aberrant O-GlcNAcylated proteins: New perspectives in breast and colorectal cancerChaiyawat P., Netsirisawan P., Svasti J., Champattanachai V.2014Frontiers in Endocrinology
5(NOV)
32
130Elevated O-GlcNAcylation of extracellular vesicle proteins derived from metastatic colorectal cancer cellsChaiyawat P., Weeraphan C., Netsirisawan P., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2016Cancer Genomics and Proteomics
13(5),pp. 387-398
17
131Curcumin resistance induced by hypoxia in HepG2 cells is mediated by multidrug-resistance-associated proteinsSakulterdkiat T., Srisomsap C., Udomsangpetch R., Svasti J., Svasti J., Lirdprapamongkol K.2012Anticancer Research
32(12),pp. 5337-5342
12
132Glycoproteomic analysis reveals aberrant expression of complement C9 and fibronectin in the plasma of patients with colorectal cancerChantaraamporn J., Champattanachai V., Khongmanee A., Verathamjamras C., Prasongsook N., Mingkwan K., Luevisadpibul V., Chutipongtanate S., Svasti J.2020Proteomes
8(3)
7
133A new procedure for the purification of rat testis-specific histone TH2B involving affinity-related chromatographyAnguravirutt S., Svasti J.1981Archives of Biochemistry and Biophysics
210(1),pp. 412-416
4
134Functional expression and molecular characterization of Culex quinquefasciatus salivary α-glucosidase (MalI)Suthangkornkul R., Sirichaiyakul P., Sungvornyothin S., Thepouyporn A., Svasti J., Svasti J., Arthan D.2015Protein Expression and Purification
110,pp. 145-150
2
135Aberrant proteins expressed in skin fibroblasts of Parkinson's disease patients carrying heterozygous variants of glucocerebrosidase and parkin genesSawangareetrakul P., Ngiwsara L., Champattanachai V., Chokchaichamnankit D., Saharat K., Ketudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R., Srisomsap C., Khwanraj K., Dharmasaroja P., Pulkes T., Svasti J.2021Biomedical Reports
14(4)
0
136Vanillin enhances TRAIL-induced apoptosis in cancer cells through inhibition of NF-κB activationLirdprapamongkol K., Sakurai H., Suzuki S., Koizumi K., Prangsaengtong O., Prangsaengtong O., Viriyaroj A., Ruchirawat S., Svasti J., Svasti J., Saiki I.2010In Vivo
24(4),pp. 501-506
53
137Alkyl glucoside synthesis using Thai rosewood β-glucosidaseLirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Svasti J.2000Biotechnology Letters
22(23),pp. 1889-1894
30
138Non-adherent culture induces paclitaxel resistance in H460 lung cancer cells via ERK-mediated up-regulation of βiVa-tubulinAtjanasuppat K., Lirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Jantaree P., Svasti J.2015Biochemical and Biophysical Research Communications
466(3),pp. 493-498
16
139A Solanum torvum GH3 β-glucosidase expressed in Pichia pastoris catalyzes the hydrolysis of furostanol glycosideSuthangkornkul R., Sriworanun P., Nakai H., Okuyama M., Svasti J., Kimura A., Senapin S., Senapin S., Arthan D.2016Phytochemistry
127,pp. 4-11
11
140Decreased heat stability found in purified hemoglobin queens [α34(b15)leu→arg]Yongsuwan S., Svasti J., Fucharoen S.1987Hemoglobin
11(6),pp. 567-570
7
141Aspects of quality in academic journals: A consideration of the journals published in ThailandSvasti M.R.J., Asavisanu R.2007ScienceAsia
33(2),pp. 137-143
4
142Molecular analysis of the novel IDS allele in a thai family with mucopolysaccharidosis type II: The c.928C>T (p.Gln310*) transcript is sensitive to nonsense-mediated mRNA decayNgiwsara L., Rojnueangnit K., Wattanasirichaigoon D., Tim-Aroon T., Sawangareetrakul P., Champattanachai V., Ketudat-Cairns J.R., Ketudat-Cairns J.R., Svasti J.2017Experimental and Therapeutic Medicine
13(6),pp. 2989-2996
1
143Global analysis of protein expression in a549 cells after prolonged nicotine exposure by using label-free quantificationKOMKLEOW S., WEERAPHAN C., CHOKCHAICHAMNANKIT D., CHAISURIYA P., VERATHAMJAMRAS C., RUANGJAROON T., SVASTI J., SANGVANICH P., SRISOMSAP C.2021Anticancer Research
41(8),pp. 3833-3842
0
144Lupeol and stigmasterol suppress tumor angiogenesis and inhibit cholangiocarcinoma growth in mice via downregulation of tumor necrosis factor-aKangsamaksin T., Chaithongyot S., Wootthichairangsan C., Hanchaina R., Tangshewinsirikul C., Svasti J., Svasti J.2017PLoS ONE
12(12)
80
145Dalcochinin-8'-O-β-D-glucoside and its β-glucosidase enzyme from Dalbergia cochinchinensisSvasti J., Svasti J., Srisomsap C., Techasakul S., Techasakul S., Surarit R., Surarit R.1999Phytochemistry
50(5),pp. 739-743
37
146Juice of Eclipta prostrata inhibits cell migration in vitro and exhibits anti-angiogenic activity in vivoLirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Kramb J.P., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Surarit R., Surarit R., Sila-Asna M., Bunyaratvej A., Danhardt G., Svasti J., Svasti J.2008In Vivo
22(3),pp. 363-368
21
147Mycophenolic acid is a drug with the potential to be repurposed for suppressing tumor growth and metastasis in osteosarcoma treatmentKlangjorhor J., Chaiyawat P., Teeyakasem P., Sirikaew N., Phanphaisarn A., Settakorn J., Lirdprapamongkol K., Yama S., Svasti J., Pruksakorn D.2020International Journal of Cancer
146(12),pp. 3397-3409
13
148Chemical modification of β-glucosidase/ β-fucosidase from dalbergia cochinchinensis pierre by conduritol b epoxideSurarit R., Surarit R., Matsui H., Chiba S., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C.1996Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
60(8),pp. 1265-1268
9
149Chicken egg yolk antibodies specific for the γ chain of human hemoglobin for diagnosis of thalassemiaJintaridth P., Srisomsap C., Vichittumaros K., Kalpravidh R.W., Winichagoon P., Fucharoen S., Svasti M.R.J., Svasti M.R.J., Kasinrerk W.2006International Journal of Hematology
83(5),pp. 408-414
5
150Inhibition of liquefaction and protein degradation in human semen by gossypolVongsorasak L., Svasti J.1985International Journal of Andrology
8(6),pp. 472-483
3
151Molecular dynamics, MM/PBSA and in vitro validation of a novel quinazoline-based EGFR tyrosine kinase inhibitor identified using structure-based in silico screeningOrnnork N., Kiriwan D., Lirdprapamongkol K., Choowongkomon K., Svasti J., Eurtivong C.2020Journal of Molecular Graphics and Modelling
99
0
152The complete amino acid sequence of a mouse kappa light chain.Svasti J., Milstein C.1972The Biochemical journal
128(2),pp. 427-444
90
153Use of 8-Substituted-FAD Analogues to Investigate the Hydroxylation Mechanism of the Flavoprotein 2-Methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic Acid OxygenaseChaiyen P., Sucharitakul J., Svasti J., Entsch B., Massey V., Ballou D.2004Biochemistry
43(13),pp. 3933-3943
41
154The C-terminal domain of 4-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase from Acinetobacter baumannii is an autoinhibitory domainPhongsak T., Sucharitakul J., Thotsaporn K., Oonanant W., Yuvaniyama J., Svasti J., Ballou D.P., Chaiyen P.2012Journal of Biological Chemistry
287(31),pp. 26213-26222
22
155Molecular mechanism of cardol, isolated from Trigona incisa stingless bee propolis, induced apoptosis in the SW620 human colorectal cancer cell lineKustiawan P.M., Lirdprapamongkol K., Palaga T., Puthong S., Phuwapraisirisan P., Svasti J., Chanchao C.2017BMC Pharmacology and Toxicology
18(1)
13
156Hb G-Coushatta [β22(B4)Glu→Ala] in ThailandItchayanan D., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S.1999Hemoglobin
23(1),pp. 69-72
9
157Secretomic profiling of cells from hollow fiber bioreactor reveals PSMA3 as a potential cholangiocarcinoma biomarkerVerathamjamras C., Weeraphan C., Weeraphan C., Chokchaichamnankit D., Watcharatanyatip K., Subhasitanont P., Diskul-Na-Ayudthaya P., Kwan K.M., Luevisadpaibul V., Chutipongtanate S., Champattanachai V., Svasti J., Srisomsap C.2017International Journal of Oncology
51(1),pp. 269-280
5
158NOTCH1 regulates the viability of cholangiocarcinoma cells via 14-3-3 thetaSingrang N., Kittisenachai S., Roytrakul S., Svasti J., Svasti J., Kangsamaksin T.2019Journal of Cell Communication and Signaling
13(2),pp. 245-254
3
159Effect of vitamin A deficiency on the testis-specific histone TH2B of the ratWattanaseree J., Svasti J., Bubpaniroj P., Mitranond V.1984Journal of Biochemistry
95(1),pp. 179-186
1
160Antiviral isoflavonoid sulfate and steroidal glycosides from the fruits of Solanum torvumArthan D., Svasti J., Kittakoop P., Pittayakhachonwut D., Tanticharoen M., Thebtaranonth Y., Thebtaranonth Y.2002Phytochemistry
59(4),pp. 459-463
166
161An endochitinase A from Vibrio carchariae: Cloning, expression, mass and sequence analyses, and chitin hydrolysisSuginta W., Vongsuwan A., Songsiriritthigul C., Prinz H., Estibeiro P., Duncan R., Svasti J., Fothergill-Gilmore L.2004Archives of Biochemistry and Biophysics
424(2),pp. 171-180
45
162Inhibitory effects of Thai plants β-glycosides on Trichomonas vaginalisArthan D., Sithiprom S., Thima K., Limmatvatirat C., Chavalitshewinkoon-Petmitr P., Svasti J.2008Parasitology Research
103(2),pp. 443-448
24
163Mouse Immunoglobulin Subclasses: Cyanogen Bromide Fragments and Partial Sequence of a γ1 ChainADETUGBO K., MILSTEIN C., POSKUS E., SVASTI J.1975European Journal of Biochemistry
56(2),pp. 503-519
14
164The role of the oligosaccharide binding cleft of rice BGlu1 in hydrolysis of cellooligosaccharides and in their synthesis by rice BGlu1 glycosynthasePengthaisong S., Withers S., Kuaprasert B., Svasti J., Ketudat Cairns J.2012Protein Science
21(3),pp. 362-372
9
165Stress-induced upregulation of the ubiquitin-relative Hub1 modulates pre-mRNA splicing and facilitates cadmium tolerance in Saccharomyces cerevisiaeChanarat S., Svasti J.2020Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research
1867(2)
6
166Unravelling pathophysiology of crystalline nephropathy in ceftriaxone-Associated acute kidney injury: A cellular proteomic approachChatchen S., Pongsakul N., Srisomsap C., Chiangjong W., Hongeng S., Svasti J., Chutipongtanate S.2018Nephron
139(1),pp. 70-82
4
167Structural analysis of proteins in Thailand: Identification of abnormal hemoglobinsSvasti J., Svasti J., Boontrakulpoontawee P., Boontrakulpoontawee P., Boontrakulpoontawee P., Yongsuwan S., Yongsuwan S., Sarikaputi M., Sarikaputi M., Siriboon W., Siriboon W., Surarit R.1994Pure and Applied Chemistry
66(1),pp. 105-110
1
168The structural basis of oligosaccharide binding by rice BGlu1 beta-glucosidaseChuenchor W., Pengthaisong S., Robinson R., Yuvaniyama J., Svasti J., Cairns J.2011Journal of Structural Biology
173(1),pp. 169-179
45
169AFLP-based transcript profiling for cassava genome-wide expression analysis in the onset of storage root formationSojikul P., Kongsawadworakul P., Viboonjun U., Thaiprasit J., Intawong B., Narangajavana J., Svasti M.2010Physiologia Plantarum
140(2),pp. 189-298
24
170Synthesis of homo- and hetero-oligosaccharides by Thai rosewood β- glucosidaseSrisomsap C., Subhasitanont P., Techasakul S., Surarit R., Surarit R., Svasti J., Svasti J.1999Biotechnology Letters
21(11),pp. 947-951
14
171Proteomic analysis of Hemoglobin H-Constant Spring (Hb H-CS) erythroblastsSriiam S., Leecharoenkiat A., Lithanatudom P., Wannatung T., Svasti S., Fucharoen S., Svasti J., Svasti J., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Smith D.2012Blood Cells, Molecules, and Diseases
48(2),pp. 77-85
9
172Effect of expression of human glucosylceramidase 2 isoforms on lipid profiles in cos-7 cellsJatooratthawichot P., Talabnin C., Ngiwsara L., Rustam Y.H., Svasti J., Reid G.E., Reid G.E., Ketudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R.2020Metabolites
10(12),pp. 1-18
6
173Activation Status of Receptor Tyrosine Kinases as an Early Predictive Marker of Response to Chemotherapy in OsteosarcomaChaiyawat P., Klangjorhor J., Settakorn J., Champattanachai V., Phanphaisarn A., Teeyakasem P., Svasti J., Pruksakorn D.2017Translational Oncology
10(5),pp. 846-853
4
174Hb Kurosaki [α7(A5)Lys→Glu (4AG→GAG)]: An α2-globin gene mutation found in ThailandNgiwsara L., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S., Sae-Ngow B., Svasti J., Svasti J.2005Hemoglobin
29(2),pp. 155-159
1
175Detection of cathepsin B up-regulation in neoplastic thyroid tissues by proteomic analysisSrisomsap C., Subhasitanont P., Otto A., Mueller E., Punyarit P., Wittmann-Liebold B., Svasti J., Svasti J.2002Proteomics
2(6),pp. 706-712
81
176Enzymatic properties of wild-type and active site mutants of chitinase A from Vibrio carchariae, as revealed by HPLC-MSSuginta W., Vongsuwan A., Songsiriritthigul C., Songsiriritthigul C., Svasti J., Prinz H.2005FEBS Journal
272(13),pp. 3376-3386
41
177Overcoming multidrug resistance in human lung cancer with novel benzo[a]quinolizin-4-onesKanintronkul Y., Worayuthakarn R., Thasana N., Winayanuwattikun P., Pattanapanyasat K., Surarit R., Surarit R., Ruchirawat S., Svasti J., Svasti J.2011Anticancer Research
31(3),pp. 921-927
21
178Vernodalidimer L, a sesquiterpene lactone dimer from Vernonia extensa and anti-tumor effects of vernodalin, vernolepin, and vernolide on HepG2 liver cancer cellsThongnest S., Chawengrum P., Keeratichamroen S., Lirdprapamongkol K., Eurtivong C., Boonsombat J., Kittakoop P., Svasti J., Ruchirawat S., Ruchirawat S.2019Bioorganic Chemistry
92
13
179Evidence for a single active site in β-d-glucosidase/β-d-fucosidase from dalbergia cochinchinensis seedsSurarit R., Surarit R., Matsui H., Chiba S., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C.1997Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
61(1),pp. 93-95
9
180β-Elimination coupled with strong cation-exchange chromatography for phosphopeptide analysisBuncherd H., Roseboom W., Chokchaichamnankit D., Sawangareetrakul P., Phongdara A., Srisomsap C., de Jong L., Svasti J.2016Rapid Communications in Mass Spectrometry
30(14),pp. 1695-1704
5
181Tumor susceptibility gene 101 mediates anoikis resistance of metastatic thyroid cancer cellsSaharat K., Lirdprapamongkol K., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Paricharttanakul N.M.2018Cancer Genomics and Proteomics
15(6),pp. 473-483
3
182Synthesis of long-chain alkyl glucosides via reverse hydrolysis reactions catalyzed by an engineered β-glucosidaseThenchartanan P., Pitchayatanakorn P., Wattana-Amorn P., Ardá A., Svasti J., Jiménez-Barbero J., Jiménez-Barbero J., Jiménez-Barbero J., Kongsaeree P.T.2020Enzyme and Microbial Technology
140
1
183Curcumin suppresses vasculogenic mimicry capacity of hepatocellular carcinoma cells through STAT3 and PI3K/AKT inhibitionChiablaem K., Lirdprapamongkol K., Keeratichamroen S., Surarit R., Surarit R., Svasti J.2014Anticancer Research
34(4),pp. 1857-1864
70
184Sequence and expression of Thai rosewood β-glucosidase/β-fucosidase, a family 1 glycosyl hydrolase glycoproteinKetudat Cairns J., Ketudat Cairns J., Champattanachai V., Champattanachai V., Srisomsap C., Wittman-Liebold B., Thiede B., Svasti J., Svasti J.2000Journal of Biochemistry
128(6),pp. 999-1008
36
185β-Glucosidase catalyzing specific hydrolysis of an iridoid β-glucoside from Plumeria obtusaBoonclarm D., Sornwatana T., Arthan D., Kongsaeree P., Svasti J.2006Acta Biochimica et Biophysica Sinica
38(8),pp. 563-570
20
186Overcoming the diverse mechanisms of multidrug resistance in lung cancer cells by photodynamic therapy using pTHPP-loaded PLGA-lipid hybrid nanoparticlesPramual S., Pramual S., Lirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Jouan-Hureaux V., Barberi-Heyob M., Frochot C., Svasti J., Niamsiri N.2020European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
149,pp. 218-228
13
187Novel mutations found in two genes of Thai patients with isolated methylmalonic acidemiaKeeratichamroen S., Cairns J.R.K., Cairns J.R.K., Sawangareetrakul P., Liammongkolkul S., Champattanachai V., Srisomsap C., Kamolsilp M., Wasant P., Svasti J., Svasti J.2007Biochemical Genetics
45(5-6),pp. 421-430
8
188Clinical and molecular characterization of an extended family with fabry diseaseWattanasirichaigoon D., Svasti J., Ketudat Cairns J.R., Tangnararatchakit K., Visudtibhan A., Keeratichamroen S., Ngiwsara L., Khowsathit P., Onkoksoong T., Lekskul A., Mongkolsiri D., Jariengprasert C., Thawil C., Ruencharoen S.2006Journal of the Medical Association of Thailand
89(9),pp. 1528-1535
5
189Identification of Hb J-Buda [α61(E10)Lys→Asn] in a Thai femaleItchayanan D., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S.1999Hemoglobin
23(2),pp. 183-186
3
190Anticodon-binding domain swapping in a nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase reveals contributions to tRNA specificity and catalytic activityChuawong P., Likittrakulwong W., Likittrakulwong W., Suebka S., Suebka S., Wiriyatanakorn N., Saparpakorn P., Taweesablamlert A., Sudprasert W., Hendrickson T., Svasti J.2020Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
88(9),pp. 1133-1142
0
191Human group-specific component. Changes in electrophoretic mobility resulting from vitamin D binding and from neuraminidase digestionSvasti J., Bowman B.H.1978Journal of Biological Chemistry
253(12),pp. 4188-4194
52
192Proteomic profiling of cholangiocarcinoma cell line treated with pomiferin from Derris malaccensisSvasti J., Svasti J., Srisomsap C., Subhasitanont P., Keeratichamroen S., Chokchaichamnankit D., Ngiwsara L., Chimnoi N., Pisutjaroenpong S., Techasakul S., Techasakul S., Chen S.2005Proteomics
5(17),pp. 4504-4509
30
193The Asia Oceania Human Proteome Organisation Membrane Proteomics Initiative. Preparation and characterisation of the carbonate-washed membrane standardPeng L., Kapp E.A., Fenyö D., Kwon M.S., Jiang P., Wu S., Jiang Y., Aguilar M.I., Ahmed N., Baker M.S., Cai Z., Chen Y.J., Van Chi P., Chung M.C.M., He F., Len A.C.L., Liao P.C., Nakamura K., Ngai S.M., Paik Y.K., Pan T.L., Poon T.C.W., Hosseini Salekdeh G., Simpson R.J., Sirdeshmukh R., Srisomsap C., Svasti J., Tyan Y.C., Dreyer F.S., McLauchlan D., Rawson P., Jordan T.W.2010Proteomics
10(22),pp. 4142-4148
16
194The role of WT1 isoforms in vasculogenic mimicry and metastatic potential of human triple negative breast cancer cellsBissanum R., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Navakanitworakul R., Kanokwiroon K.2017Biochemical and Biophysical Research Communications
494(1-2),pp. 256-262
11
195Effect of ligand binding on the conformation of human plasma vitamin D binding protein (group-specific component)Surarit R., Svasti J.1980Biochemical Journal
191(2),pp. 401-410
7
196Proteomic studies of galectin-3 expression in human thyroid diseases by immunodetectionSubhasitanont P., Srisomsap C., Punyarit P., Svasti J., Svasti J.2006Cancer Genomics and Proteomics
3(6),pp. 389-394
4
197Aberrant RL2 O-GlcNAc antibody reactivity against serum-IgA1 of patients with colorectal cancerVerathamjamras C., Sriwitool T.e., Netsirisawan P., Chaiyawat P., Chaiyawat P., Chokchaichamnankit D., Prasongsook N., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2021Glycoconjugate Journal
38(1),pp. 55-65
1
198Adenosine induces autophagy in cholangiocarcinoma cellsLERTSUWAN J., SVASTI J., SATAYAVIVAD J.2021Anticancer Research
41(8),pp. 3769-3778
0
199Localization of α-glucosidases I, II, and III in organs of European honeybees, Apis mellifera L., and the origin of α-glucosidase in honeyKubota M., Tsuji M., Nishimoto M., Wongchawalit J., Okuyama M., Mori H., Matsui H., Surarit R., Svasti J., Kimura A., Chiba S.2004Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
68(11),pp. 2346-2352
50
200Unveiling a novel biomarker panel for diagnosis and classification of well-differentiated thyroid carcinomasParicharttanakul N.M., Saharat K., Chokchaichamnankit D., Punyarit P., Srisomsap C., Svasti J.2016Oncology Reports
35(4),pp. 2286-2296
27
201Phosphoproteome Profiling of Isogenic Cancer Cell-Derived Exosome Reveals HSP90 as a Potential Marker for Human CholangiocarcinomaWeeraphan C., Phongdara A., Chaiyawat P., Diskul-Na-Ayudthaya P., Chokchaichamnankit D., Verathamjamras C., Netsirisawan P., Yingchutrakul Y., Roytrakul S., Champattanachai V., Svasti J., Srisomsap C.2019Proteomics
19(12)
15
202Penetration of Oxidized Carbon Nanospheres through Lipid Bilayer Membrane: Comparison to Graphene Oxide and Oxidized Carbon Nanotubes, and Effects of pH and Membrane CompositionSeemork J., Sansureerungsikul T., Sathornsantikun K., Sinthusake T., Shigyou K., Tree-Udom T., Jiangchareon B., Chiablaem K., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Hamada T., Hamada T., Palaga T., Wanichwecharungruang S.2016ACS Applied Materials and Interfaces
8(36),pp. 23549-23557
10
203Polylactic acid microparticles embedded porous gelatin scaffolds with multifunctional properties for soft tissue engineeringNooeaid P., Chuysinuan P., Pengsuk C., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Lirdprapamongkol K., Techasakul S., Svasti J.2020Journal of Science: Advanced Materials and Devices
5(3),pp. 337-345
7
204Urea cycle disorders in Thai infants: A report of 5 casesWasant P., Liammongkolkul S., Srisomsap C., Svasti J.2002Journal of the Medical Association of Thailand
85(SUPPL. 2)
4
205Graduate training, research and excellence: Viewpoint from Mahidol UniversitySvasti M.R.J., Svasti M.R.J.2007ScienceAsia
33(3),pp. 253-256
1
206Molecular characterization of Thai patients with phenylalanine hydroxylase deficiency and in vitro functional study of two novel PAH variantsNgiwsara L., Vatanavicharn N., Sawangareetrakul P., Liammongkolkul S., Ratanarak P., Boonyawat B., Srisomsap C., Champattanachai V., Ketudat-Cairns J., Ketudat-Cairns J., Wasant P., Svasti J.2021Molecular Biology Reports
48(3),pp. 2063-2070
0
207Characterization of the novel antibacterial peptide Leucrocin from crocodile (Crocodylus siamensis) white blood cell extractsPata S., Yaraksa N., Daduang S., Temsiripong Y., Svasti J., Araki T., Thammasirirak S.2011Developmental and Comparative Immunology
35(5),pp. 545-553
66
208Exploring stemness gene expression and vasculogenic mimicry capacity in well- and poorly-differentiated hepatocellular carcinoma cell linesLirdprapamongkol K., Chiablaem K., Sila-Asna M., Surarit R., Bunyaratvej A., Svasti J., Svasti J.2012Biochemical and Biophysical Research Communications
422(3),pp. 429-435
35
209Improvement in the resolution of human sperm protamines by use of iodoacetamide as alkylating agentSvasti J., Talupphet N.1979BBA - Protein Structure
577(1),pp. 221-225
19
210Anti-metastatic effects of aqueous extract of Helixanthera parasiticaLirdprapamongkol K., Mahidol C., Thongnest S., Prawat H., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Srisomsap C., Surarit R., Punyarit P., Svasti J., Svasti J.2003Journal of Ethnopharmacology
86(2-3),pp. 253-256
12
211Phenylketonuria detected by the neonatal screening program in Thailand.Pangkanon S., Ratrisawadi V., Charoensiriwatana W., Techasena W., Boonpuan K., Srisomsap C., Svasti J.2003The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
34 Suppl 3,pp. 179-181
8
212Normal plasma free amino acid levels in Thai childrenSvasti J., Svasti J., Wasant P., Tiensuwan M., Sawangareetrakul P., Srisomsap C., Pangkanon S., Boonpuan K., Liammongkolkul S.2001Journal of the Medical Association of Thailand
84(11),pp. 1558-1568
5
213An addition at the C terminus of water buffalo immunoglobulin lambda chainsSvasti J.1977Biochemical Journal
161(1),pp. 185-187
2
214Human serum vitamin D binding protein: Characterization of the three major forms of the group-specific componentsCoppenhaver D., Svasti J., Kurosky A., Bowman B.1979Federation Proceedings
38(3 I)
0
215Mucoadhesive curcumin nanospheres: Biological activity, adhesion to stomach mucosa and release of curcumin into the circulationSuwannateep N., Banlunara W., Wanichwecharungruang S., Chiablaem K., Chiablaem K., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Svasti J.2011Journal of Controlled Release
151(2),pp. 176-182
103
216Development and characterization of bio-derived polyhydroxyalkanoate nanoparticles as a delivery system for hydrophobic photodynamic therapy agentsPramual S., Assavanig A., Bergkvist M., Batt C.A., Sunintaboon P., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Svasti J., Niamsiri N.2016Journal of Materials Science: Materials in Medicine
27(2),pp. 1-11
42
217Immobilized lipase from potential lipolytic microbes for catalyzing biodiesel production using palm oil as feedstockWinayanuwattikun P., Kaewpiboon C., Piriyakananon K., Chulalaksananukul W., Yongvanich T., Svasti J.2011African Journal of Biotechnology
10(9),pp. 1666-1673
22
218Role of curcuminoids in ameliorating oxidative modification in β-thalassemia/Hb E plasma proteomeWeeraphan C., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Subhasitanont P., Hatairaktham S., Charoensakdi R., Panichkul N., Siritanaratkul N., Fucharoen S., Svasti J., Svasti J., Kalpravidh R.W.2013Journal of Nutritional Biochemistry
24(3),pp. 578-585
14
219Comparison of membrane-associated proteins in human cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma cell linesSrisomsap C., Subhasitanont P., Sawangareetrakul P., Chokchaichamnankit D., Ngiwsara L., Chiablaem K., Svasti J., Svasti J.2007Proteomics - Clinical Applications
1(1),pp. 89-106
9
220Complete amino acid sequence of three reptile lysozymesPonkham P., Daduang S., Kitimasak W., Krittanai C., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Svasti J., Kawamura S., Araki T., Thammasirirak S.2010Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology
151(1),pp. 75-83
6
221Decreasing O-GlcNAcylation affects the malignant transformation of MCF-7 cells via Hsp27 expression and its O-GlcNAc modificationNetsirisawan P., Chaiyawat P., Chaiyawat P., Chokchaichamnankit D., Lirdprapamongkol K., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2018Oncology Reports
40(4),pp. 2193-2205
3
222Plasma amino acid analyses in two cases of maple syrup urine diseaseSurarit R., Surarit R., Srisomsap C., Wasant P., Svasti J., Svasti J., Suthatvoravut U., Chokchaichamnankit D., Liammongkolkul S.1999Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
30(SUPPL. 2),pp. 138-139
1
223Molecular Basis for the Three Major Forms of Human Serum Vitamin D Binding Protein (Group-Specific Component)Kurosky A., Bowman B.H., Svasti J., Bennett A.1979Biochemistry
18(8),pp. 1611-1617
52
224Purification of an isoflavonoid 7-O-β-apiosyl-glucoside β-glycosidase and its substrates from Dalbergia nigrescens KurzChuankhayan P., Hua Y., Svasti J., Sakdarat S., Sullivan P., Ketudat Cairns J.2005Phytochemistry
66(16),pp. 1880-1889
30
225Proteomic analysis reveals important role of 14-3-3σ in anoikis resistance of cholangiocarcinoma cellsKhongmanee A., Lirdprapamongkol K., Tit-oon P., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Srisomsap C.2013Proteomics
13(21),pp. 3157-3166
16
226Substrate specificity in hydrolysis and transglucosylation by family 1 β-glucosidases from cassava and Thai rosewoodKongsaeree P., Ratananikom K., Choengpanya K., Tongtubtim N., Sujiwattanarat P., Porncharoennop C., Onpium A., Svasti J.2010Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic
67(3-4),pp. 257-265
11
227Structural differences between somatic H2B and testis-specific TH2B histones of the ratYongvanich T., Svasti J.1984Experientia
40(8),pp. 845-846
7
228A biotin-coupled bifunctional enzyme exhibiting both glutamine synthetase activity and glutamate decarboxylase activityArunchaipong K., Sattayasai N., Sattayasai J., Svasti J., Rimlumduan T.2009Current Eye Research
34(10),pp. 809-818
4
229Identification of new 3-phenyl-1H-indole-2-carbohydrazide derivatives and their structure–activity relationships as potent tubulin inhibitors and anticancer agents: A combined in silico, in vitro and synthetic studySaruengkhanphasit R., Butkinaree C., Butkinaree C., Ornnork N., Lirdprapamongkol K., Niwetmarin W., Svasti J., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Eurtivong C., Eurtivong C.2021Bioorganic Chemistry
110
1
230HMP-S7 is a novel anti-leukemic peptide discovered from human milkChiangjong W., Panachan J., Vanichapol T., Pongsakul N., Pongphitcha P., Siriboonpiputtana T., Lerksuthirat T., Nuntnarumit P., Supapannachart S., Srisomsap C., Svasti J., Svasti J., Hongeng S., Chutipongtanate S.2021Biomedicines
9(8)
0
231The disulphide bridges of a mouse immunoglobulin G1 protein.Svasti J., Milstein C.1972The Biochemical journal
126(4),pp. 837-850
53
232Mechanism of ECM-induced dormancy and chemoresistance in A549 human lung carcinoma cellsKeeratichamroen S., Lirdprapamongkol K., Svasti J.2018Oncology Reports
39(4),pp. 1765-1774
30
233Bridging the gap between clinicians and systems biologists: From network biology to translational biomedical researchJinawath N., Jinawath N., Bunbanjerdsuk S., Chayanupatkul M., Chayanupatkul M., Ngamphaiboon N., Asavapanumas N., Svasti J., Svasti J., Charoensawan V.2016Journal of Translational Medicine
14(1)
16
234Histopathological effect and stress response of mantle proteome following TBT exposure in the Hooded oyster Saccostrea cucullataKhondee P., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Svasti J., Simpson R.J., Kingtong S.2016Environmental Pollution
218,pp. 855-862
11
235Identification of HBC [ß6(a3)GLU→LYS] in a thai MaleSitiboon W., Sitiboon W., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S., Svasti J., Svasti J.1993Hemoglobin
17(5),pp. 419-425
7
236Improved purification and fluorescence changes upon activation of human seminal plasma acidic protease proenzymeSurinrut P., Svasti J., Surarit R.1981BBA - Enzymology
659(1),pp. 38-47
4
237Physico-chemical and in vitro cytotoxic properties of alginate/soy protein isolated scaffolds for tissue engineeringNooeaid P., Chuysinuan P., Chuysinuan P., Techasakul S., Lirdprapamongkol K., Svasti J.2017Key Engineering Materials
757 KEM,pp. 46-51
1
238Serum proteomic profiling reveals differentially expressed IGHG3 and A1AG1 as potential predictors of chemotherapeutic response in advanced non-small cell lung cancerMon M.M., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Watcharatanyatip K., Weeraphan C., Svasti J., Maneechai K., Thongsuksai P., Raungrut P.2021Anticancer Research
41(4),pp. 1871-1882
0
239Mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathways cooperate in zearalenone-induced apoptosis of human leukemic cellsBanjerdpongchai R., Kongtawelert P., Khantamat O., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Subhasitanont P., Svasti J., Svasti J.2010Journal of Hematology and Oncology
3
80
240Furostanol glycoside 26-O-β-glucosidase from the leaves of Solanum torvumArthan D., Kittakoop P., Esen A., Svasti J.2006Phytochemistry
67(1),pp. 27-33
41
241Molecular analysis of the iduronate-2-sulfatase gene in Thai patients with Hunter syndromeKeeratichamroen S., Cairns J., Cairns J., Wattanasirichaigoon D., Wasant P., Ngiwsara L., Suwannarat P., Pangkanon S., Kuptanon J., Tanpaiboon P., Rujirawat T., Liammongkolkul S., Svasti J., Svasti J.2008Journal of Inherited Metabolic Disease
31(SUPPL. 2)
21
242Shikonin suppresses lymphangiogenesis via NF-κB/HIF-1α axis inhibitionPrangsaengtong O., Jantaree P., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Koizumi K.2018Biological and Pharmaceutical Bulletin
41(11),pp. 1659-1666
13
243Separation, Characterization, and Specificity of α-Mannosidases from Vigna umbellataWongvithoonyaporn P., Bucke C., Svasti J.1998Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
62(4),pp. 613-621
9
244Clinical course, mutations and its functional characteristics of infantile-onset Pompe disease in ThailandNgiwsara L., Wattanasirichaigoon D., Tim-Aroon T., Rojnueangnit K., Noojaroen S., Khongkraparn A., Sawangareetrakul P., Ketudat-Cairns J.R., Ketudat-Cairns J.R., Charoenwattanasatien R., Charoenwattanasatien R., Champattanachai V., Kuptanon C., Pangkanon S., Svasti J.2019BMC Medical Genetics
20(1)
5
245Optimization and Standardization of Thermal Treatment as a Plasma Prefractionation Method for Proteomic AnalysisChiangjong W., Changtong C., Panachan J., Weeraphan C., Weeraphan C., Srisomsap C., Hongeng S., Svasti J., Chutipongtanate S.2019BioMed Research International
2019
3
246Improved synthesis of long-chain alkyl glucosides catalyzed by an engineered β-glucosidase in organic solvents and ionic liquidsThenchartanan P., Wattana-Amorn P., Svasti J., Kongsaeree P.T.2020Biotechnology Letters
42(11),pp. 2379-2387
0
247Vanillin suppresses metastatic potential of human cancer cells through PI3K inhibition and decreases angiogenesis in VivoLirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Kramb J., Kramb J., Kramb J., Suthiphongchai T., Suthiphongchai T., Suthiphongchai T., Surarit R., Surarit R., Surarit R., Srisomsap C., Srisomsap C., Srisomsap C., Dannhardt G., Dannhardt G., Dannhardt G., Svasti J., Svasti J., Svasti J.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
57(8),pp. 3055-3063
110
248Prognostic significance of 14-3-3γ overexpression in advanced non-small cell lung cancerRaungrut P., Wongkotsila A., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Geater S., Phukaoloun M., Suwiwat S., Thongsuksai P.2014Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
15(8),pp. 3513-3518
43
249Novel mutations in a Thai patient with methylmalonic acidemiaChampattanachai V., Cairns J., Cairns J., Shotelersuk V., Keeratichamroen S., Sawangareetrakul P., Srisomsap C., Kaewpaluek V., Svasti J., Svasti J.2003Molecular Genetics and Metabolism
79(4),pp. 300-302
23
250Identification of HB lepore-mashington-Boston in association with HB e [βb26(b8)GLU→LYS] in a thai femaleBoontrakoonpoontawee P., Svasti J., Fucharoen S., Winichagoon P.1987Hemoglobin
11(4),pp. 309-316
14
251Chiral protein scissors activated by light: Recognition and protein photocleavage by a new pyrenyl probeBuranaprapuk A., Buranaprapuk A., Malaikaew Y., Svasti J., Kumar C.2008Journal of Physical Chemistry B
112(30),pp. 9258-9265
9
252Aspirin suppresses components of lymphangiogenesis and lymphatic vessel remodeling by inhibiting the NF-κB/VCAM-1 pathway in human lymphatic endothelial cellsPrangsaengtong O., Jantaree P., Lirdprapamongkol K., Ngiwsara L., Svasti J., Koizumi K.2018Vascular Medicine (United Kingdom)
23(3),pp. 201-211
6
253Analysis of Novel Mutations and Methylmalonyl-CoA Mutase Levels in Thai Patients with Isolated Methylmalonic AcidemiaSawangareetrakul P., Ketudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R., Vatanavicharn N., Liammongkolkul S., Wasant P., Svasti J., Champattanachai V.2015Biochemical Genetics
53(11-12),pp. 310-318
3
254Recent Studies on the Abnormal Hemoglobins found in ThailandSvasti J., Svasti J., Srisomsap C., Itchayanan D., Limwuttiwóng A., Siriboon W., Winichagoon P., Fucharoen S.1999Journal of Chemical Society of Pakistan
21(3),pp. 281-288
1