Interest


Administrative Profile

 • มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 • ก.พ. 2562 - เม.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์
 • มิ.ย. 2557 - ก.ย. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ฝ่ายวิจัยและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคาร the National Primate Research Center of Thailand
  • ห้อง - ชั้น - อาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ห้องศูนย์วิจัยทรัพยาการชีวภาพสาหร่าย ชั้น 1 อาคารสุภาพ

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 188 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 130 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 58 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Chromosomics: Bridging the Gap between Genomes and ChromosomesDeakin J.E., Potter S., Potter S., O'Neill R., Ruiz-Herrera A., Cioffi M.B., Eldridge M.D.B., Fukui K., Marshall Graves J.A., Marshall Graves J.A., Griffin D., Grutzner F., Kratochvíl L., Miura I., Rovatsos M., Srikulnath K., Wapstra E., Ezaz T.2019Genes
10(8)
69
2Molecular barcoding of venomous snakes and species-specific multiplex PCR assay to identify snake groups for which antivenom is available in thailandSupikamolseni A., Ngaoburanawit N., Sumontha M., Chanhome L., Suntrarachun S., Peyachoknagul S., Srikulnath K.2015Genetics and Molecular Research
14(4),pp. 13981-13997
68
3Karyotypic evolution in squamate reptiles: Comparative gene mapping revealed highly conserved linkage homology between the butterfly lizard (Leiolepis reevesii rubritaeniata, Agamidae, Lacertilia) and the Japanese four-striped rat snake (Elaphe quadrivirgata, Colubridae, Serpentes)Srikulnath K., Srikulnath K., Nishida C., Matsubara K., Uno Y., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Matsuda Y., Matsuda Y.2009Chromosome Research
17(8),pp. 975-986
59
4Karyological characterization of the butterfly lizard (leiolepis reevesii rubritaeniata, agamidae, squamata) by molecular cytogenetic approachSrikulnath K., Srikulnath K., Matsubara K., Uno Y., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Matsuda Y., Matsuda Y., Matsuda Y., Nishida C., Nishida C.2009Cytogenetic and Genome Research
125(3),pp. 213-223
54
5Origin of amniote sex chromosomes: An ancestral super-sex chromosome, or common requirements?Ezaz T., Srikulnath K., Graves J.A.M., Graves J.A.M.2017Journal of Heredity
108(1),pp. 94-105
54
6Identification of the linkage group of the Z sex chromosomes of the sand lizard (Lacerta agilis, Lacertidae) and elucidation of karyotype evolution in lacertid lizardsSrikulnath K., Srikulnath K., Matsubara K., Uno Y., Nishida C., Olsson M., Olsson M., Matsuda Y.2014Chromosoma
123(6),pp. 563-575
48
7Karyotype evolution in monitor lizards: Cross-species chromosome mapping of cDNA reveals highly conserved synteny and gene order in the Toxicofera cladeSrikulnath K., Srikulnath K., Uno Y., Nishida C., Matsuda Y.2013Chromosome Research
21(8),pp. 805-819
46
8Karyotype reorganization in the Hokou Gecko (Gekko hokouensis, Gekkonidae): The process of microchromosome disappearance in GekkotaSrikulnath K., Srikulnath K., Uno Y., Nishida C., Ota H., Matsuda Y.2015PLoS ONE
10(8)
45
9Classification of garlic cultivars using an electronic noseTrirongjitmoah S., Juengmunkong Z., Srikulnath K., Somboon P., Somboon P.2015Computers and Electronics in Agriculture
113,pp. 148-153
45
10No interstitial telomeres on autosomes but remarkable amplification of telomeric repeats on the W sex chromosome in the sand lizard (Lacerta agilis)Matsubara K., Uno Y., Srikulnath K., Srikulnath K., Matsuda Y., Matsuda Y., Miller E., Olsson M., Olsson M.2015Journal of Heredity
106(6),pp. 753-757
37
11Assessment of snake DNA barcodes based on mitochondrial COI and Cytb genes revealed multiple putative cryptic species in ThailandLaopichienpong N., Muangmai N., Supikamolseni A., Twilprawat P., Chanhome L., Suntrarachun S., Peyachoknagul S., Srikulnath K.2016Gene
594(2),pp. 238-247
37
12Chromosome map of the Siamese cobra: Did partial synteny of sex chromosomes in the amniote represent "a hypothetical ancestral super-sex chromosome" or random distribution?Singchat W., O'Connor R.E., Tawichasri P., Suntronpong A., Sillapaprayoon S., Suntrarachun S., Muangmai N., Baicharoen S., Peyachoknagul S., Chanhome L., Griffin D., Srikulnath K., Srikulnath K.2018BMC Genomics
19(1)
35
13Identification of species (meat and blood samples)using nested-PCR analysis of mitochondrial DNAUnajak S., Meesawat P., Anyamaneeratch K., Anuwareepong D., Srikulnath K., Srikulnath K., Choowongkomon K., Choowongkomon K.2011African Journal of Biotechnology
10(29),pp. 5670-5676
30
14Origin and evolutionary history of domestic chickens inferred from a large population study of Thai red junglefowl and indigenous chickensHata A., Hata A., Nunome M., Suwanasopee T., Duengkae P., Chaiwatana S., Chamchumroon W., Suzuki T., Koonawootrittriron S., Matsuda Y., Srikulnath K.2021Scientific Reports
11(1)
30
15Dark Matter of Primate Genomes: Satellite DNA Repeats and Their Evolutionary DynamicsAhmad S.F., Singchat W., Jehangir M., Jehangir M., Suntronpong A., Panthum T., Malaivijitnond S., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Cells
9(12)
26
16High genetic diversity and demographic history of captive Siamese and Saltwater crocodiles suggest the first step toward the establishment of a breeding and reintroduction program in ThailandLapbenjakul S., Thapana W., Twilprawat P., Muangmai N., Kanchanaketu T., Temsiripong Y., Unajak S., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K.2017PLoS ONE
12(9)
24
17Two types of alpha satellite DNA in distinct chromosomal locations in Azara's owl monkeyPrakhongcheep O., Prakhongcheep O., Hirai Y., Hara T., Srikulnath K., Hirai H., Koga A.2013DNA Research
20(3),pp. 235-240
24
18Consequence of paradigm shift with repeat landscapes in reptiles: Powerful facilitators of chromosomal rearrangements for diversity and evolution (running title: Genomic impact of repeats on chromosomal dynamics in reptiles)Ahmad S.F., Singchat W., Jehangir M., Jehangir M., Panthum T., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Genes
11(7),pp. 1-27
23
19Distribution and amplification of interstitial telomeric sequences (ITSs) in Australian dragon lizards support frequent chromosome fusions in IguaniaSrikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K., Azad B., Azad B., Singchat W., Ezaz T.2019PLoS ONE
14(2)
22
20Highly species-specific centromeric repetitive DNA sequences in lizards: Molecular cytogenetic characterization of a novel family of satellite DNA sequences isolated from the water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus, Platynota)Chaiprasertsri N., Uno Y., Peyachoknagul S., Prakhongcheep O., Baicharoen S., Baicharoen S., Charernsuk S., Nishida C., Matsuda Y., Koga A., Srikulnath K., Srikulnath K.2013Journal of Heredity
104(6),pp. 798-806
22
21Chromosomal localization of the 18S-28S and 5s rRNA genes and (TTAGGG)nsequences of butterfly lizards (Leiolepis belliana belliana and Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata)Srikulnath K., Srikulnath K., Uno Y., Matsubara K., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Nishida C., Matsuda Y.2011Genetics and Molecular Biology
34(4),pp. 582-586
20
22Higher-order repeat structure in alpha satellite DNA occurs in New World monkeys and is not confined to hominoidsSujiwattanarat P., Sujiwattanarat P., Thapana W., Thapana W., Srikulnath K., Hirai Y., Hirai H., Koga A.2015Scientific Reports
5
20
23Partial Amniote Sex Chromosomal Linkage Homologies Shared on Snake W Sex Chromosomes Support the Ancestral Super-Sex Chromosome Evolution in AmniotesSingchat W., Ahmad S.F., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., O’Connor R.E., Griffin D.K., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Frontiers in Genetics
11
20
24Molecular cloning and characterization of satellite DNA sequences from constitutive heterochromatin of the habu snake (Protobothrops flavoviridis, Viperidae) and the Burmese python (Python bivittatus, Pythonidae)Matsubara K., Uno Y., Srikulnath K., Srikulnath K., Seki R., Nishida C., Matsuda Y.2015Chromosoma
124(4),pp. 529-539
19
25New haplotype of the complete mitochondrial genome of Crocodylus siamensis and its species-specific DNA markers: Distinguishing C. siamensis from C. porosus in ThailandSrikulnath K., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2012Molecular Biology Reports
39(4),pp. 4709-4717
19
26Molecular cloning and characterization of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) copper, zinc superoxide dismutase (CSI-Cu,Zn-SOD) geneSujiwattanarat P., Pongsanarakul P., Temsiripong Y., Temsiripong T., Thawornkuno C., Uno Y., Unajak S., Matsuda Y., Choowongkomon K., Srikulnath K., Srikulnath K.2016Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology
191,pp. 187-195
19
27An Investigation of ZZ/ZW and XX/XY Sex Determination Systems in North African Catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822)Nguyen D.H.M., Panthum T., Ponjarat J., Laopichienpong N., Kraichak E., Singchat W., Ahmad S.F., Muangmai N., Peyachoknagul S., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Frontiers in Genetics
11
19
28Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, Günther, 1864)Nguyen D.H.M., Ponjarat J., Laopichienpong N., Kraichak E., Panthum T., Singchat W., Ahmad S.F., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., Ezaz T., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Aquaculture
543
19
29Heterochromatin blocks constituting the entire short arms of acrocentric chromosomes of Azara's owl monkey: Formation processes inferred from chromosomal locationsPrakhongcheep O., Prakhongcheep O., Chaiprasertsri N., Chaiprasertsri N., Terada S., Hirai Y., Srikulnath K., Hirai H., Koga A.2013DNA Research
20(5),pp. 461-470
18
30Do sex chromosomes of snakes, monitor lizards, and iguanian lizards result from multiple fission of an “ancestral amniote super-sex chromosome”?Singchat W., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Baicharoen S., Indananda C., Duengkae P., Peyachoknagul S., O’Connor R.E., Griffin D.K., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Chromosome Research
28(2),pp. 209-228
18
31Molecular characterization of Galectin-8 from Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) and its response to bacterial infectionUnajak S., Pholmanee N., Songtawee N., Srikulnath K., Srisapoome P., Kiataramkul A., Kondo H., Hirono I., Areechon N.2015Molecular Immunology
68(2),pp. 585-596
17
32Evolutionary dynamics of the gametologous CTNNB1 gene on the Z and W chromosomes of snakesLaopichienpong N., Muangmai N., Chanhome L., Suntrarachun S., Twilprawat P., Peyachoknagul S., Srikulnath K.2017Journal of Heredity
108(2),pp. 142-151
17
33CENP-B box, a nucleotide motif involved in centromere formation, occurs in a New World monkeySuntronpong A., Suntronpong A., Kugou K., Masumoto H., Srikulnath K., Ohshima K., Hirai H., Koga A.2016Biology Letters
12(3)
16
34Characterization of GA20ox genes in tall and dwarf types coconut (Cocos nucifera L.)Boonkaew T., Mongkolsiriwatana C., Vongvanrungruang A., Srikulnath K., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S.2018Genes and Genomics
40(7),pp. 735-745
16
35Why do some vertebrates have microchromosomes?Srikulnath K., Srikulnath K., Ahmad S.F., Singchat W., Panthum T.2021Cells
10(9)
16
36Snake W Sex Chromosome: The Shadow of Ancestral Amniote Super-Sex ChromosomeSingchat W., Ahmad S.F., Laopichienpong N., Suntronpong A., Panthum T., Griffin D.K., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Cells
9(11)
15
37Predictive genetic plan for a captive population of the Chinese goral (Naemorhedus griseus) and prescriptive action for ex situ and in situ conservation management in ThailandJangtarwan K., Kamsongkram P., Subpayakom N., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Kongphoemph A., Wongsodchuen A., Intapan S., Chamchumroon W., Safoowong M., Peyachoknagul S., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020PLoS ONE
15(6)
15
38A novel method of caenophidian snake sex identification using molecular markers based on two gametologous genesLaopichienpong N., Tawichasri P., Chanhome L., Phatcharakullawarawat R., Singchat W., Kantachumpoo A., Muangmai N., Suntrarachun S., Matsubara K., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Srikulnath K.2017Ecology and Evolution
7(13),pp. 4661-4669
15
39Genomic alteration in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) cell lines inferred from karyotyping, molecular cytogenetics, and array comparative genomic hybridizationSingchat W., Hitakomate E., Rerkarmnuaychoke B., Suntronpong A., Fu B., Bodhisuwan W., Peyachoknagul S., Yang F., Koontongkaew S., Srikulnath K.2016PLoS ONE
11(8)
14
40Diversity of PBI-DdeI satellite DNA in snakes correlates with rapid independent evolution and different functional rolesThongchum R., Singchat W., Laopichienpong N., Tawichasri P., Kraichak E., Prakhongcheep O., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Baicharoen S., Suntrarachun S., Chanhome L., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K.2019Scientific Reports
9(1)
14
41Unveiling cryptic diversity of the anemonefish genera Amphiprion and Premnas (Perciformes: Pomacentridae) in Thailand with mitochondrial DNA barcodesThongtam na Ayudhaya P., Muangmai N., Banjongsat N., Singchat W., Janekitkarn S., Peyachoknagul S., Srikulnath K.2017Agriculture and Natural Resources
51(3),pp. 198-205
14
42Complete mitochondrial genome of mouthbrooding fighting fish (Betta pi) compared with bubble nesting fighting fish (B. splendens)Prakhongcheep O., Muangmai N., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K.2018Mitochondrial DNA Part B: Resources
3(1),pp. 6-8
14
43Lack of satellite DNA species-specific homogenization and relationship to chromosomal rearrangements in monitor lizards (Varanidae, Squamata)Prakhongcheep O., Thapana W., Suntronpong A., Singchat W., Pattanatanang K., Pattanatanang K., Phatcharakullawarawat R., Muangmai N., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Matsubara K., Ezaz T., Srikulnath K.2017BMC Evolutionary Biology
17(1)
13
44ZW sex chromosomes in Australian dragon lizards (Agamidae) originated from a combination of duplication and translocation in the nucleolar organising regionMatsubara K., Matsubara K., O’Meally D., Sarre S.D., Georges A., Srikulnath K., Ezaz T.2019Genes
10(11)
13
45Take one step backward to move forward: Assessment of genetic diversity and population structure of captive Asian woollynecked storks (Ciconia episcopus)Jangtarwan K., Koomgun T., Prasongmaneerut T., Thongchum R., Singchat W., Tawichasri P., Fukayama T., Sillapaprayoon S., Kraichak E., Muangmai N., Baicharoen S., Punkong C., Peyachoknagul S., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2019PLoS ONE
14(10)
13
46Genome-wide SNP analysis of Siamese cobra (Naja kaouthia) reveals the molecular basis of transitions between Z and W sex chromosomes and supports the presence of an ancestral super-sex chromosome in amniotesLaopichienpong N., Kraichak E., Singchat W., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Suntrarachun S., Baicharoen S., Peyachoknagul S., Chanhome L., Ezaz T., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Genomics
13
47Genetic relationship of three butterfly lizard species (Leiolepis reevesii rubritaeniata, Leiolepis belliana belliana, Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata) inferred from nuclear gene sequence analysesSrikulnath K., Srikulnath K., Matsubara K., Uno Y., Thongpan A., Suputtitada S., Nishida C., Matsuda Y., Matsuda Y., Apisitwanich S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
44(3),pp. 424-435
13
48Isolation and characterization of novel microsatellite markers from Siamese fighting fish (Betta splendens, Osphronemidae, Anabantoidei) and their transferability to related species, B. smaragdina and B. imbellisChailertrit V., Chailertrit V., Chailertrit V., Swatdipong A., Peyachoknagul S., Salaenoi J., Srikulnath K.2014Genetics and Molecular Research
13(3),pp. 7157-7162
12
49Genome Complexity Reduction High-Throughput Genome Sequencing of Green Iguana (Iguana iguana) Reveal a Paradigm Shift in Understanding Sex-Chromosomal Linkages on Homomorphic X and Y Sex ChromosomesKoomgun T., Laopichienpong N., Singchat W., Panthum T., Phatcharakullawarawat R., Kraichak E., Sillapaprayoon S., Ahmad S.F., Muangmai N., Peyachoknagul S., Duengkae P., Ezaz T., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Frontiers in Genetics
11
12
50Single base substitution causing the fragrant phenotype and development of a type-specific marker in aromatic coconut (Cocos nucifera)Vongvanrungruang A., Mongkolsiriwatana C., Boonkaew T., Sawatdichaikul O., Srikulnath K., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S.2016Genetics and Molecular Research
15(3)
11
51Male hybrid sterility in the mule duck is associated with meiotic arrest in primary spermatocytesIslam F., Ishishita S., Uno Y., Mollah M., Srikulnath K., Srikulnath K., Matsuda Y.2013Journal of Poultry Science
50(4),pp. 311-320
11
52Using blood and non-invasive shed skin samples to identify sex of caenophidian snakes based on multiplex PCR assayTawichasri P., Laopichienpong N., Chanhome L., Phatcharakullawarawat R., Singchat W., Koomgun T., Prasongmaneerut T., Rerkamnuaychoke W., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Suntrarachun S., Baicharoen S., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K.2017Zoologischer Anzeiger
271,pp. 6-14
11
53Karyological characterization and identification of four repetitive element groups (the 18S - 28S rRNA gene, telomeric sequences, microsatellite repeat motifs, Rex retroelements) of the Asian swamp eel (Monopterus albus)Suntronpong A., Thapana W., Twilprawat P., Prakhongcheep O., Somyong S., Muangmai N., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Srikulnath K.2017Comparative Cytogenetics
11(3),pp. 435-462
10
54Identification of native Dendrobium species in Thailand by PCR-RFLP of rDNA-ITS and chloroplast DNAPeyachoknagul S., Mongkolsiriwatan C., Mongkolsiriwatan C., Wannapinpong S., Huehne P., Huehne P., Srikulnath K.2014ScienceAsia
40(2),pp. 113-120
10
55Impact of Repetitive DNA Elements on Snake Genome Biology and EvolutionAhmad S.F., Singchat W., Panthum T., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Cells
10(7)
10
56Overview of the betta fish genome regarding species radiation, parental care, behavioral aggression, and pigmentation model relevant to humansSrikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K., Singchat W., Laopichienpong N., Ahmad S.F., Jehangir M., Jehangir M., Subpayakom N., Suntronpong A., Jangtarwan K., Pongsanarm T., Panthum T., Ariyaraphong N., Camcuan J., Duengkae P., Dokkaew S., Muangmai N.2021Genes and Genomics
9
57Something Fishy about Siamese Fighting Fish (Betta splendens) Sex: Polygenic Sex Determination or a Newly Emerged Sex-Determining Region?Panthum T., Jaisamut K., Singchat W., Ahmad S.F., Kongkaew L., Wongloet W., Dokkaew S., Kraichak E., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Cells
11(11)
9
58Phylogenetic relationship of Dendrobium species in Thailand inferred from chloroplast matK gene and nuclear rDNA ITS regionSrikulnath K., Sawasdichai S., Jantapanon T., Pongtongkam P., Peyachoknagul S.2015Horticulture Journal
84(3),pp. 243-252
9
59Dynamics of telomere length in captive Siamese cobra (Naja kaouthia) related to age and sexSingchat W., Kraichak E., Tawichasri P., Tawan T., Suntronpong A., Sillapaprayoon S., Phatcharakullawarawat R., Muangmai N., Suntrarachun S., Baicharoen S., Punyapornwithaya V., Peyachoknagul S., Chanhome L., Srikulnath K., Srikulnath K.2019Ecology and Evolution
9(11),pp. 6366-6377
9
60Genetic management of a water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus) population at Bang Kachao Peninsula as a consequence of urbanization with Varanus Farm Kamphaeng Saen as the first captive research establishmentWongtienchai P., Lapbenjakul S., Jangtarwan K., Areesirisuk P., Mahaprom R., Subpayakom N., Singchat W., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Songchan R., Baicharoen S., Duengkae P., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research
9
61Evidence of dramatic sterility in F 1 male hybrid catfish [male Clarias gariepinus (Burchell, 1822) × female C. macrocephalus (Günther, 1864)] resulting from the failure of homologous chromosome pairing in meiosis IPonjarat J., Singchat W., Monkheang P., Suntronpong A., Tawichasri P., Sillapaprayoon S., Ogawa S., Muangmai N., Baicharoen S., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Parhar I., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K.2019Aquaculture
505,pp. 84-91
9
62Characterization of centromeric satellite DNAs (MALREP) in the Asian swamp eel (Monopterus albus) suggests the possible origin of repeats from transposable elementsSuntronpong A., Singchat W., Kruasuwan W., Prakhongcheep O., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Somyong S., Indananda C., Kraichak E., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Genomics
112(5),pp. 3097-3107
9
63Introduction of wild Chinese gorals into a captive population requires careful genetic breeding plan monitoring for successful long-term conservationAriyaraphong N., Pansrikaew T., Jangtarwan K., Thintip J., Singchat W., Laopichienpong N., Pongsanarm T., Panthum T., Suntronpong A., Ahmad S.F., Muangmai N., Kongphoemph A., Wongsodchuen A., Intapan S., Chamchumroon W., Safoowong M., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Global Ecology and Conservation
28
8
64Evolution of a Multiple Sex-Chromosome System by Three-Sequential Translocations among Potential Sex-Chromosomes in the Taiwanese Frog Odorrana swinhoanaMiura I., Miura I., Shams F., Lin S.M., Lin S.M., de Bello Cioffi M., Liehr T., Al-Rikabi A., Kuwana C., Srikulnath K., Srikulnath K., Higaki Y., Ezaz T., Ezaz T.2021Cells
10(3)
8
65High-level gene flow restricts genetic differentiation in dairy cattle populations in thailand: Insights from large-scale mt d-loop sequencingAriyaraphong N., Laopichienpong N., Singchat W., Panthum T., Ahmad S.F., Jattawa D., Duengkae P., Muangmai N., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Animals
11(6)
7
66Genome-Wide SNP Analysis of Hybrid Clariid Fish Reflects the Existence of Polygenic Sex-Determination in the LineageNguyen D.H.M., Ponjarat J., Laopichienpong N., Panthum T., Singchat W., Ahmad S.F., Kraichak E., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Frontiers in Genetics
13
7
67Do Ty3/Gypsy Transposable Elements Play Preferential Roles in Sex Chromosome Differentiation?Srikulnath K., Srikulnath K., Ahmad S.F., Singchat W., Panthum T.2022Life
12(4)
7
68Reduction in the structural instability of cloned eukaryotic tandem-repeat DNA by low-temperature culturing of host bacteriaThapana W., Thapana W., Sujiwattanarat P., Sujiwattanarat P., Srikulnath K., Hirai H., Koga A.2014Genetics Research
96
7
69Molecular cloning and characterization of the CHS gene family in turmeric (Curcuma longa Linn.)Wannapinpong S., Srikulnath K., Thongpan A., Choowongkomon K., Peyachoknagul S.2013Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology
24(1),pp. 25-33
7
70Locational diversity of alpha satellite DNA and intergeneric hybridization aspects in the nomascusand hylobatesgenera of small apesBaicharoen S., Baicharoen S., Miyabe-Nishiwaki T., Arsaithamkul V., Hirai Y., Duangsa-Ard K., Siriaroonrat B., Domae H., Srikulnath K., Koga A., Hirai H.2014PLoS ONE
9(10)
6
71The CENP-B box, a nucleotide motif involved in centromere formation, has multiple origins in new world monkeysThongchum R., Thongchum R., Nishihara H., Srikulnath K., Srikulnath K., Hirai H., Koga A.2019Genes and Genetic Systems
94(6),pp. 301-306
6
72Complete mitochondrial genome of Mahachai betta, Betta mahachaiensis (Teleostei: Osphronemidae)Singchat W., Ahmad S.F., Laopichienpong N., Suntronpong A., Pongsanarm T., Panthum T., Ariyaraphong N., Subpayakom N., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Mitochondrial DNA Part B: Resources
5(3),pp. 3077-3079
6
73Complete mitochondrial genome of two mouthbrooding fighting fishes, Betta apollon and B. simplex (Teleostei: Osphronemidae)Ponjarat J., Areesirisuk P., Areesirisuk P., Prakhongcheep O., Dokkaew S., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K.2019Mitochondrial DNA Part B: Resources
4(1),pp. 672-674
6
74Reduced genetic variability in a captive-bred population of the endangered Hume's pheasant (Syrmaticus humiae, Hume 1881) revealed by microsatellite genotyping and Dloop sequencingThintip J., Singchat W., Ahmad S.F., Ariyaraphong N., Muangmai N., Chamchumroon W., Pitiwong K., Suksavate W., Duangjai S., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021PLoS ONE
16(8 August)
6
75Implications of genome-wide single nucleotide polymorphisms in jade perch (Scortum barcoo) reveals the putative XX/XY sex-determination system, facilitating a new chapter of sex control in aquacultureSuntronpong A., Panthum T., Laopichienpong N., Nguyen D.H.M., Kraichak E., Singchat W., Ariyaraphong N., Ahmad S.F., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., Ezaz T., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Aquaculture
548
6
76Fish genomics and its impact on fundamental and applied research of vertebrate biologyAhmad S.F., Ahmad S.F., Jehangir M., Srikulnath K., Martins C.2021Reviews in Fish Biology and Fisheries
5
77Characterization of Microsatellite Distribution in Siamese Fighting Fish Genome to Promote Conservation and Genetic DiversityWattanadilokchatkun P., Panthum T., Jaisamut K., Ahmad S.F., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Singchat W., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Fishes
7(5)
5
78Red Junglefowl Resource Management Guide: Bioresource Reintroduction for Sustainable Food Security in ThailandSingchat W., Chaiyes A., Wongloet W., Ariyaraphong N., Jaisamut K., Panthum T., Ahmad S.F., Chaleekarn W., Suksavate W., Inpota M., Chaisongkram C., Kaewsalubnil N., Muangmai N., Chamchumroon W., Matsuda Y., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Sustainability (Switzerland)
14(13)
5
79Next-generation sequencing yields complete mitochondrial genome assembly of peaceful betta fish, Betta imbellis (Teleostei: Osphronemidae)Ahmad S.F., Laopichienpong N., Singchat W., Suntronpong A., Pongsanarm T., Panthum T., Ariyaraphong N., Bulan J., Pansrikaew T., Jangtarwan K., Subpayakom N., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Mitochondrial DNA Part B: Resources
5(4),pp. 3856-3858
5
80Hypervariability of Nucleolus Organizer Regions in Bengal Slow Lorises, Nycticebus bengalensis (Primates, Lorisidae)Baicharoen S., Baicharoen S., Baicharoen S., Hirai Y., Srikulnath K., Kongprom U., Hirai H.2016Cytogenetic and Genome Research
149(4),pp. 267-273
5
81Cross-species bac mapping highlights conservation of chromosome synteny across dragon lizards (Squamata: Agamidae)Alam S.M.I., Altmanová M., Prasongmaneerut T., Georges A., Sarre S.D., Nielsen S.V., Nielsen S.V., Gamble T., Gamble T., Gamble T., Srikulnath K., Rovatsos M., Kratochvíl L., Ezaz T.2020Genes
11(6),pp. 1-12
4
82Evidence of interspecific chromosomal diversification in rainbowfishes (Melanotaeniidae, teleostei)Majtánová Z., Unmack P.J., Prasongmaneerut T., Shams F., Srikulnath K., Ráb P., Ezaz T.2020Genes
11(7),pp. 1-11
4
83Complete mitochondrial genome of Siamese cobra (Naja kaouthia) determined using next-generation sequencingSingchat W., Areesirisuk P., Areesirisuk P., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Baicharoen S., Suntrarachun S., Chanhome L., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K.2019Mitochondrial DNA Part B: Resources
4(1),pp. 577-578
4
84Characterization of five complete Cyrtodactylus mitogenome structures reveals low structural diversity and conservation of repeated sequences in the lineageAreesirisuk P., Areesirisuk P., Muangmai N., Kunya K., Singchat W., Sillapaprayoon S., Lapbenjakul S., Thapana W., Kantachumpoo A., Baicharoen S., Rerkamnuaychoke B., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Han K., Srikulnath K., Srikulnath K.2018PeerJ
2018(12)
4
85Remnant of unrelated amniote sex chromosomal linkage sharing on the same chromosome in house gecko lizards, providing a better understanding of the ancestral super-sex chromosomeSingchat W., Panthum T., Ahmad S.F., Baicharoen S., Muangmai N., Duengkae P., Griffin D.K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Cells
10(11)
4
86The snakeskin gourami (Trichopodus pectoralis) tends to exhibit xx/xy sex determinationPanthum T., Laopichienpong N., Kraichak E., Singchat W., Nguyen D.H.M., Ariyaraphong N., Ahmad S.F., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., Ezaz T., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Fishes
6(4)
4
87Standard Identification Certificate for Legal Legislation of a Unique Gene Pool of Thai Domestic Elephants Originating from a Male Elephant Contribution to BreedingAriyaraphong N., Ho My Nguyen D., Singchat W., Suksavate W., Panthum T., Langkaphin W., Chansitthiwet S., Angkawanish T., Promking A., Kaewtip K., Jaisamut K., Ahmad S.F., Trirongjitmoah S., Muangmai N., Taesumrith O., Inwiset S., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Sustainability (Switzerland)
14(22)
3
88New karyotype of Lygosoma bowringii suggests cryptic diversityLisachov A., Poyarkov N., Pawangkhanant P., Borodin P., Borodin P., Srikulnath K.2018Herpetology Notes
11,pp. 1083-1088
3
89Existence of Bov-B line retrotransposons in snake lineages reveals recent multiple horizontal gene transfers with copy number variationPuinongpo W., Singchat W., Petpradub S., Kraichak E., Nunome M., Laopichienpong N., Thongchum R., Intarasorn T., Sillapaprayoon S., Indananda C., Muangmai N., Suntrarachun S., Baicharoen S., Chanhome L., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Genes
11(11),pp. 1-22
3
90Complete mitochondrial genome of 10 anemonefishes belonging to Amphiprion and PremnasThongtam Na Ayudhaya P., Thongtam Na Ayudhaya P., Areesirisuk P., Areesirisuk P., Singchat W., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K.2019Mitochondrial DNA Part B: Resources
4(1),pp. 222-224
2
91Development of microsatellite markers of vandaceous orchids for species and variety identificationPeyachoknagul S., Nettuwakul C., Phuekvilai P., Phuekvilai P., Wannapinpong S., Srikulnath K.2014Genetics and Molecular Research
13(3),pp. 5441-5445
2
92Quality control of fighting fish nucleotide sequences in public repositories reveals a dark matter of systematic taxonomic implicationPanthum T., Ariyaphong N., Wattanadilokchatkun P., Singchat W., Ahmad S.F., Kraichak E., Dokkaew S., Muangmai N., Han K., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Genes and Genomics
2
93Coincidence of low genetic diversity and increasing population size in wild gaur populations in the Khao Phaeng Ma Non- Hunting Area, Thailand: A challenge for conservation management under humanwildlife conflictDuengkae P., Ariyaraphong N., Tipkantha W., Jairak W., Baicharoen S., Nguyen D.H.M., Korboon O., Singchat W., Panthum T., Ahmad S.F., Kaewkhunjob E., Chaisonkhram C., Maikaew U., Muangmai N., Ieamsaard G., Sripiboon S., Paansri P., Suksavate W., Chaiyes A., Winitpornsawan S., Prayoon U., Prayoon U., Sornsa T., Chokcharoen R., Buanual A., Siriaroonrat B., Utara Y., Srikulnath K., Srikulnath K.2022PLoS ONE
17(8 August)
2
94Genome-wide snp analysis of male and female rice field frogs, hoplobatrachus rugulosus, supports a non-genetic sex determination systemPanthum T., Singchat W., Laopichienpong N., Ahmad S.F., Kraichak E., Duengkae P., Muangmai N., Kitana N., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Diversity
13(10)
2
95Concerted and Independent Evolution of Control Regions 1 and 2 of Water Monitor Lizards (Varanus salvator macromaculatus) and Different Phylogenetic Informative MarkersThapana W., Ariyaraphong N., Wongtienchai P., Laopichienpong N., Singchat W., Panthum T., Ahmad S.F., Kraichak E., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Animals
12(2)
2
96Complete mitochondrial genome of Mekong fighting fish, Betta smaragdina (Teleostei: Osphronemidae)Laopichienpong N., Ahmad S.F., Singchat W., Suntronpong A., Pongsanarm T., Jangtarwan K., Bulan J., Pansrikaew T., Panthum T., Ariyaraphong N., Subpayakom N., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Mitochondrial DNA Part B: Resources
6(3),pp. 776-778
2
97Should the Identification Guidelines for Siamese Crocodiles Be Revised? Differing Post-Occipital Scute Scale Numbers Show Phenotypic Variation Does Not Result from Hybridization with Saltwater CrocodilesAriyaraphong N., Wongloet W., Wattanadilokchatkun P., Panthum T., Singchat W., Thong T., Lisachov A., Ahmad S.F., Muangmai N., Han K., Han K., Duengkae P., Temsiripong Y., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Biology
12(4)
2
98Thai Local Chicken Breeds, Chee Fah and Fah Luang, Originated from Chinese Black-Boned Chicken with Introgression of Red Junglefowl and Domestic Chicken BreedsBudi T., Singchat W., Tanglertpaibul N., Wongloet W., Chaiyes A., Ariyaraphong N., Thienpreecha W., Wannakan W., Mungmee A., Thong T., Wattanadilokchatkun P., Panthum T., Ahmad S.F., Lisachov A., Muangmai N., Chuenka R., Prapattong P., Nunome M., Chamchumroon W., Han K., Han K., Pornpipatsiri S., Supnithi T., Peng M.S., Peng M.S., Han J.L., Matsuda Y., Duengkae P., Noinafai P., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Sustainability (Switzerland)
15(8)
2
99Kangaroo endogenous retrovirus (KERV) forms megasatellite DNA with a simple repetition pattern in which the provirus structure is retainedKoga A., Koga A., Nishihara H., Tanabe H., Tanaka R., Kayano R., Matsumoto S., Endo T., Srikulnath K., O'Neill R.J.2023Virology
586,pp. 56-66
1
100Overcoming taxonomic challenges in DNA barcoding for improvement of identification and preservation of clariid catfish speciesChalermwong P., Panthum T., Wattanadilokcahtkun P., Ariyaraphong N., Thong T., Srikampa P., Singchat W., Ahmad S.F., Noito K., Rasoarahona R., Lisachov A., Ali H., Kraichak E., Muangmai N., Chatchaiphan S., Sriphairoj K., Hatachote S., Chaiyes A., Chaiyes A., Jantasuriyarat C., Chailertlit V., Chailertlit V., Suksavate W., Sonongbua J., Sonongbua J., Srimai W., Payungporn S., Han K., Han K., Antunes A., Antunes A., Srisapoome P., Koga A., Duengkae P., Matsuda Y., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Genomics and Informatics
21(3)
1
101Haplogroup distribution of 309 thais from admixed populations across the country by hvi and hvii sanger-type sequencingAreesirisuk P., Areesirisuk P., Srikulnath K., Srikulnath K., Onsod P., Jaroensuk J., Rerkamnuaychoke B.2021Diversity
13(10)
1
102Importance of Thai macaque bioresources for biological research and human healthSrikulnath K., Srikulnath K., Ahmad S.F., Panthum T., Malaivijitnond S.2021Journal of Medical Primatology
1
103Population Scale Analysis of Centromeric Satellite DNA Reveals Highly Dynamic Evolutionary Patterns and Genomic Organization in Long-Tailed and Rhesus MacaquesSingchat W., Ahmad S.F., Jaisamut K., Panthum T., Ariyaraphong N., Kraichak E., Muangmai N., Duengkae P., Payungporn S., Malaivijitnond S., Malaivijitnond S., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Cells
11(12)
1
104Emerging importance of bighead catfish (Clarias macrocephalus) and north African catfish (C. gariepinus) as a bioresource and their genomic perspectiveLisachov A., Nguyen D.H.M., Panthum T., Ahmad S.F., Singchat W., Ponjarat J., Jaisamut K., Srisapoome P., Duengkae P., Hatachote S., Sriphairoj K., Muangmai N., Unajak S., Han K., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Aquaculture
573
1
105Effective microbial molecular diagnosis of periodontitis-related pathogen Porphyromonas gingivalis from salivary samples using rgpA geneJeong J., Oh Y., Jeon J., Baek D.H., Kim D.H., Srikulnath K., Han K., Han K.2023Genomics and Informatics
21(1)
1
106Evidence of Genetic Connectivity among Lyle’s Flying Fox Populations in Thailand for Wildlife Management and One Health FrameworkChaiyes A., Ariyaraphong N., Sukgosa N., Jangtarwan K., Ahmad S.F., Laopichienpong N., Singchat W., Panthum T., Duangjai S., Muangmai N., Wacharapluesadee S., Duengkae P., Srikulnath K.2022Sustainability (Switzerland)
14(17)
0
107Asian Elephant Evolutionary Relationships: New Perspectives from Mitochondrial D-Loop Haplotype DiversitySrikulnath K., Ariyaraphong N., Singchat W., Panthum T., Lisachov A., Ahmad S.F., Han K., Muangmai N., Duengkae P.2023Sustainability (Switzerland)
15(1)
0
108Genetic Monitoring of the Last Captive Population of Greater Mouse-Deer on the Thai Mainland and Prediction of Habitat Suitability before ReintroductionWongloet W., Kongthong P., Chaiyes A., Singchat W., Suksavate W., Ariyaraphong N., Panthum T., Lisachov A., Jaisamut K., Sonongbua J., Budi T., Wannakan W., Thienpreecha W., Paansri P., Ahmad S.F., Sribuarod K., Prayoon U., Aramsirirujiwet P., Chamchumroon W., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Sustainability (Switzerland)
15(4)
0
109Genome of Varanus salvator macromaculatus (Asian Water Monitor) Reveals Adaptations in the Blood Coagulation and Innate Immune SystemChetruengchai W., Chetruengchai W., Chetruengchai W., Singchat W., Srichomthong C., Srichomthong C., Assawapitaksakul A., Assawapitaksakul A., Srikulnath K., Ahmad S.F., Phokaew C., Phokaew C., Shotelersuk V., Shotelersuk V.2022Frontiers in Ecology and Evolution
10
0
110Mapping Risk of Nipah Virus Transmission from Bats to Humans in ThailandChaiyes A., Duengkae P., Suksavate W., Pongpattananurak N., Wacharapluesadee S., Olival K.J., Srikulnath K., Pattanakiat S., Hemachudha T.2022EcoHealth
0
111Mitochondrial genome of bronze-winged jacana (Metopidius indicus, Latham 1790)Thintip J., Ahmad S.F., Singchat W., Laopichienpong N., Suntronpong A., Panthum T., Ho My Nguyen D., Ariyaraphong N., Muangmai N., Suksawet W., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Mitochondrial DNA Part B: Resources
6(8),pp. 2251-2253
0
112DNA assembly method for a non-model organism using a more distantly-related reference sequenceBenchaphattharaworakul B., Phisanbut N., Srikulnath K., Piamsa-Nga P.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
,pp. 564-567
0
113Genetic admixture and diversity in Thai domestic chickens revealed through analysis of Lao Pa Koi fighting cocksWattanadilokcahtkun P., Chalermwong P., Singchat W., Wongloet W., Chaiyes A., Tanglertpaibul N., Budi T., Panthum T., Ariyaraphong N., Ahmad S.F., Lisachov A., Muangmai N., Nunome M., Han K., Han K., Matsuda Y., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2023PLoS ONE
18(10 October)
0
114In Silico Chromosome Mapping of the Male-Specific/Linked Loci in the Jade Perch (Scortum barcoo) Suggests Chromosome 19 as the Putative Y Sex ChromosomePanthum T., Wattanadilokchatkun P., Jaisamut K., Singchat W., Ahmad S.F., Muangmai N., Duengkae P., Antunes A., Antunes A., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Fishes
8(10)
0
115Characterization of the marsupial endogenous retrovirus walb with a focus on satellite DNA formationKoga A., Ahmad S.F., Panthum T., Singchat W., Srikulnath K.2023Virology
588
0
116Disclosing the hidden nucleotide sequences: a journey into DNA barcoding of raptor species in public repositoriesJaito W., Sonongbua J., Sonongbua J., Panthum T., Wattanadilokcahtkun P., Ariyaraphong N., Thong T., Singchat W., Ahmad S.F., Kraichak E., Muangmai N., Han K., Han K., Antunes A., Antunes A., Sitdhibutr R., Koga A., Duengkae P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Srikulnath K.2023Genes and Genomics
0
117Genetic insights: mapping sex-specific loci in Siamese cobra (Naja kaouthia) sheds light on the putative sex determining regionJaito W., Panthum T., Ahmad S.F., Singchat W., Muangmai N., Han K., Han K., Koga A., Duengkae P., Srikulnath K.2023Genes and Genomics
0
118Hi-C sequencing unravels dynamic three-dimensional chromatin interactions in muntjac lineage: insights from chromosome fusions in Fea’s muntjac genomeJehangir M., Ahmad S.F., Singchat W., Panthum T., Thong T., Aramsirirujiwet P., Lisachov A., Muangmai N., Han K., Han K., Koga A., Duengkae P., Srikulnath K.2023Chromosome Research
31(4)
0
119Mapping Potential Regions of Human Interaction with Acuminate Horseshoe Bats (Rhinolophus acuminatus) in ThailandSirichan N., Chaiyes A., Sánchez C.A., Wacharapluesadee S., Srikulnath K., Duengkae P.2023Diversity
15(12)
0
120Genome-wide SNP analysis provides insights into the XX/XY sexdetermination system in silver barb (Barbonymus gonionotus)Chailertrit V., Chailertrit V., Panthum T., Kongkaew L., Chalermwong P., Singchat W., Ahmad S.F., Kraichak E., Muangmai N., Duengkae P., Peyachoknagul S., Han K., Han K., Srikulnath K.2023Genomics and Informatics
21(4)
0
121Research Note: Possible influence of thermal selection on patterns of HSP70 and HSP90 gene polymorphisms in Thai indigenous and local chicken breeds and red junglefowlsBudi T., Singchat W., Tanglertpaibul N., Thong T., Panthum T., Noito K., Wattanadilokchatkun P., Jehangir M., Chaiyes A., Chaiyes A., Wongloet W., Vangnai K., Yokthongwattana C., Sinthuvanich C., Ahmad S.F., Muangmai N., Han K., Nunome M., Supnithi T., Koga A., Duengkae P., Matsuda Y., Srikulnath K.2024Poultry Science
103(4)
0
122White Crow: 18-Nucleotide Deletion Leading to the Absence of Six Amino AcidsKoga A., Koga A., Srikulnath K.2024Ornithological Science
23(1),pp. 13-20
0
123MicrosatNavigator: exploring nonrandom distribution and lineage-specificity of microsatellite repeat motifs on vertebrate sex chromosomes across 186 whole genomesRasoarahona R., Wattanadilokchatkun P., Panthum T., Jaisamut K., Lisachov A., Thong T., Singchat W., Ahmad S.F., Han K., Han K., Kraichak E., Muangmai N., Koga A., Duengkae P., Antunes A., Antunes A., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Chromosome research : an international journal on the molecular, supramolecular and evolutionary aspects of chromosome biology
31(4),pp. 29
0
124Environmental and Socio–Cultural Factors Impacting the Unique Gene Pool Pattern of Mae Hong-Son ChickenWongloet W., Singchat W., Chaiyes A., Ali H., Piangporntip S., Piangporntip S., Ariyaraphong N., Budi T., Thienpreecha W., Wannakan W., Mungmee A., Jaisamut K., Thong T., Panthum T., Ahmad S.F., Lisachov A., Suksavate W., Muangmai N., Chuenka R., Nunome M., Chamchumroon W., Han K., Han K., Nuangmek A., Matsuda Y., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Animals
13(12)
0
125Comparison of digital PCR platforms using the molecular markerLee C.J., Shin W., Song M., Shin S.S., Park Y., Srikulnath K., Kim D.H., Han K., Han K., Han K.2023Genomics and Informatics
21(2)
0
126Structural variations generated by simian foamy virus-like (SFV) in Crocodylus siamensisTwilprawat P., Kim S., Srikulnath K., Han K.2017Genes and Genomics
39(10),pp. 1129-1138
0