ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
พันธุศาสตร์ของเซลล์แลการเปรียบเทียบจีโนม
ACCG
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

พันธุศาสตร์ของเซลล์แลการเปรียบเทียบจีโนม

ACCG

ไม่ระบุ

กกกก

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

Email: pp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555 ต่อ 1419

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ครศร ศรีกุลนาถ

Email: fscikss@ku.ac.th

Phone Number: 025625444 ต่อ 4240

ประภัสสร อารีสิริสุข