ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

actinomyceteactinomycetesAFLPalternative splicingAnopheles dirus complexAnopheles minimusArabidopsisbiodieselbiomassCell wall biosynthesisCHROMOSOMECycasDendrobiumdiversityDNA markerDNA markersDNA methylationendophyteERFsevolutionfireflyfishgene transformationgenetic diversitygeneticsgenomeGenome editinggenomicsJatropha curcasJatropha curcas L.karyotypelac insectlinkage disequilibriummalaria vectormicroalgaemicrosatellitemicrosatellite markerMitochondrial DNAmitochondrial genomeMolecular evolutionMolecular Genetics molecular markermungbeanNymphaeaorchidPasteurella multocidaPhylogenetic Treephylogenyplant growthplant growth promotionPlant molecular biologypolygynepopulation structureRibosomal RNA genericeRNAiRNA-seqsex determinationtissue culturetranscriptomeกล้วยไม้การโคลนยีนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการแสดงออกของยีนการอนุรักษ์ข้าวความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ แคริโอไทป์แคลมิโดโมแนสโครโมโซมจีโนมชุดตรวจสอบถั่วเขียวทรานสคริปโตมทางเดินอาหารของยุงแบคทีเรียไบโอดีเซลปรงปลากัดปลากัดไทยปาล์มน้ำมันพลับพลึงธารพลาสโมเดียมพันธุกรรมพันธุวิศวกรรมพันธุศาสตร์ประชากร ไมโครแซทเทลไลท์ไมโทคอนเดรียยีนยุงก้นปล่องลายพิมพ์ดีเอ็นเอสบู่ดำสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายเซลล์เดียวหิ่งห้อยไหมแอคติโนมัยสีท

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสถานที่และครุภัณฑ์

E-Mail: fsciapsu@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555ต่อ4218

ดร. สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

E-Mail: fscispsp@ku.ac.th

Tel.: 025625555

ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารจัดการ

E-Mail: fscicwj@ku.ac.th

Tel.: 025625555-4211

ดร. จตุพร กุลอึ้ง, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

E-Mail: fscictp@ku.ac.th

Tel.: 029425444 ต่อ 646723


Persons (ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. จตุพร กุลอึ้ง, อาจารย์

E-Mail: fscictp@ku.ac.th Tel.029425444 ต่อ 646723


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 3 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 230 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 158 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 126 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 241 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 176 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 125 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 146 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 89 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 747 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 479 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 268 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 289 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 268 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 39 รางวัล (เกียรติบัตร 27 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)