Person Image

  Education

  • วท.บ. (ประมง), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม. (พันธุศาสตร์), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • Ph.D. (Genetics), University of Turku, Finland, 2552

  Expertise Cloud

  ArecaceaeBetta splendensCOIcommunity-based resource managementcontrol regionEffective population sizefireflyGenetic diversitygiant freshwater prawnKaryotypemanagement unitmicrosatellitemitochondrial genomepolygynepopulation structureRastrelliger brachysomaribosomal RNA geneRock oysterSaccostrea forskaliSALARSalmo truttaSEAshort mackerelSiamese fighting fishSiamese fighting fishesSikao Baysmall- scale fisheriesSocial formThymallus thymallusTrang Provincetransboundary migrationTransferabilitytransposonUrsus thibetanusVinegar Crab Population genetics mitochondrial DNAweaver antsWhisker sheatfishการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนการจัดการแหล่งพ่อพันธุ์การทำแผนที่โครโมโซมการผลิตพ่อแม่พันธุ์การผลิตลูกพันธุ์การเพาะขยายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์การแพร่กระจายการวิเคราะห์แผนภุมิวิวัฒนาการการสำรวจความหลากหลายการอนุรักษ์การอยู่เป็นส่วนกุ้งก้ามกรามกุ้งก้ามกรามความเข้มแข็งความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมเครือข่ายนวัตกรรมเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายระบุชนิดแคริโอไทป์โครโมโซมจังหวัดตรังจีโนมไมโทคอนเดรียชนิดซูเปอร์ฟีเมลโดเมสติเคชั่นนิเวศวิทยาปรสิตประชากรปลากะพงขาวปลากัดไทยปลากัดไทยภาคกลางปลากัดป่ามหาชัยปลาทูปลาหมอไทยปศุสัตว์และสัตว์น้ำปิดอ่าวปูม้าปูม้า การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ผลผลิต การประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง blue swimming crabพันธุกรรมพันธุกรรมสัญจรพันธุกรรมสัญจรแบบอาร์เอ็นเอพันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ภาคตะวันออกม้าน้ำไมโครแซทเทลไลท์ไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียลจีโนมยีนไรโบโซมอลอาร์เอ็นเอโรงเพาะฟักวรรณะสายวิวัฒนาการทางไมโตคอนเดรียสายวิวัฒนาการทางไมโทคอนเดรียหอยเชลล์หิ่งห้อยเห็ดทะเลแหล่งผสมพันธุ์อนุกรมวิธานอพ.สธ.อ่าวไทยอ่าวสิเกา

  Interest

  พันธุศาสตร์ประชากร , พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2561 - พ.ย. 2562 หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์
  • มิ.ย. 2557 - ก.ย. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ฝ่ายสถานที่และครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์
  • มิ.ย. 2553 - มิ.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Historical and recent genetic bottlenecks in European grayling, Thymallus thymallusSwatdipong A., Primmer C., Vasemägi A., Vasemägi A.2010Conservation Genetics
  11(1),pp. 279-292
  38
  2Phylogenetic status of brown trout Salmo trutta populations in five rivers from the southern Caspian Sea and two inland lake basins, Iran: A morphogenetic approachHashemzadeh Segherloo I., Farahmand H., Abdoli A., Bernatchez L., Primmer C.R., Swatdipong A., Karami M., Khalili B.2012Journal of Fish Biology
  81(5),pp. 1479-1500
  26
  3Genetic mixed-stock analysis of lake-run brown trout Salmo trutta fishery catches in the Inari Basin, northern Finland: Implications for conservation and managementSwatdipong A., Swatdipong A., Vasemägi A., Vasemägi A., Niva T., Koljonen M., Primmer C.2013Journal of Fish Biology
  83(3),pp. 598-617
  19
  4High level of population genetic structuring in lake-run brown trout, Salmo trutta, of the Inari Basin, northern FinlandSwatdipong A., Vasemägi A., Niva T., Koljonen M., Primmer C.2010Journal of Fish Biology
  77(9),pp. 2048-2071
  19
  5Unanticipated population structure of European grayling in its northern distribution: Implications for conservation prioritizationSwatdipong A., Vasemägi A., Koskinen M., Piironen J., Primmer C.2009Frontiers in Zoology
  6(1)
  18
  6Genetic evidence of multiple invasions and a small number of founders of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer) in ThailandPipatchartlearnwong K., Swatdipong A., Vuttipongchaikij S., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2017BMC Genetics
  18(1)
  10
  7Isolation and characterization of novel microsatellite markers from Siamese fighting fish (Betta splendens, Osphronemidae, Anabantoidei) and their transferability to related species, B. smaragdina and B. imbellisChailertrit V., Chailertrit V., Chailertrit V., Swatdipong A., Peyachoknagul S., Salaenoi J., Srikulnath K.2014Genetics and Molecular Research
  13(3),pp. 7157-7162
  10
  8New Record of Pteroptyx tener Olivier (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in ThailandSriboonlert A., Swatdipong A., Wonnapinij P., E-Kobon T., Thancharoen A.2015Coleopterists Bulletin
  69(2),pp. 332-336
  9
  9Distribution of the Firefly Genus Pteroptyx Olivier and a New Record of Pteroptyx asymmetria Ballantyne (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in ThailandSartsanga C., Swatdipong A., Sriboonlert A.2018Coleopterists Bulletin
  72(1),pp. 171-183
  7
  10Individual assignment and mixed-stock analysis of short mackerel (Rastrelliger brachysoma) in the Inner and Eastern Gulf of Thailand: Contrast migratory behavior among the fishery stocksKongseng S., Phoonsawat R., Swatdipong A.2020Fisheries Research
  221
  6
  11Temporal variation in lake-run brown trout (Salmo trutta) mixed-stock fishery catches in a large Fennoscandian lakeMäkinen H., Niva T., Koljonen M., Swatdipong A., Primmer C.2015Boreal Environment Research
  20(5),pp. 651-665
  6
  12Development stages of androgenic glands in Giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879 in relation to size and age, and the success rate of feminization after andrectomy in small and large size prawnRungsin W., Swatdipong A., Na-Nakorn U.2012Aquaculture
  354-355,pp. 136-143
  5
  13Effects of a highway on the genetic diversity of Asiatic black bearsVaeokhaw S., Ngoprasert D., Swatdipong A., Gale G.A., Klinsawat W., Vichitsoonthonkul T.2020Ursus
  2020(31e3)
  4
  14Australoluciola thailandica Sriboonlert, Swatdipong, and Sartsanga, New Species (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) from Thailand: First Record of the Genus Australoluciola Ballantyne from Southeast AsiaSartsanga C., Chanchay P., Chaovalit S., Ballantyne L., Swatdipong A., Sriboonlert A.2017Coleopterists Bulletin
  71(4),pp. 727-732
  3
  15Cross-genera transferability of microsatellite loci for asian palmyra palm (Borassus flabellifer L.)Pipatchartlearnwong K., Swatdipong A., Vuttipongchaikij S., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2017HortScience
  52(9),pp. 1164-1167
  3
  16Isolation and characterization of eight novel microsatellite loci in whisker sheatfish (Micronema bleekeri Günther, 1864)Phongkaew P., Hongtrakul V., Sangduen N., Thongpan A., Arunyawat U., Swatdipong A., Hatachote S., Rukaewma P.2011Conservation Genetics Resources
  3(3),pp. 425-427
  2
  17Mixed stock assessment of lake-run Caspian Sea trout Salmo caspius in the Lar National Park, IranTabatabaei S.N., Abdoli A., Ahmadzadeh F., Primmer C.R., Swatdipong A., Hashemzadeh Segherloo I.2020Fisheries Research
  230
  2
  18Genetic mixed-stock analysis of short mackerel, Rastrelliger brachysoma, catches in the Gulf of Thailand: Evidence of transboundary migration of the commercially important fishKongseng S., Phoonsawat R., Wanchana W., Swatdipong A.2021Fisheries Research
  235
  1
  19Population genetic and social structure survey of solenopsis geminata in ThailandNipitwattanaphon M., Swatdipong A., Hasin S., Wang J.2020Zoological Studies
  59,pp. 1-13
  0
  20Genetic diversity of saccostrea forskali rock oyster in the Gulf of ThailandKrabuansang K., Swatdipong A., Samipak S., Beckles D.M.2020Applied Science and Engineering Progress
  13(2),pp. 158-165
  0
  21Inverted migration of rare whisker sheatfish in Nong-Han Lake, northeastern Thailand: Implications for conservationPhongkaew P., Phongkaew P., Arunyawat U., Swatdipong A., Hongtrakul V.2014Genetics and Molecular Research
  13(3),pp. 7492-7502
  0